IF - Internacia Festivalo
 
 
I
nternacia
: Renoma : Alloga 
 

aktualigo: 18 dec 2014
Jülich
 IF - nia adiaŭa novjara aranĝo 
por familioj kaj plenkreskuloj
 
31-a Internacia Festivalo
 en urbo Jülich (Germanio)
inter Köln kaj nederlanda limo

 
27 dec 2014 - 3 jan 2015
(kun plilongiga ebleco ĝis 4 januaro 2015)
 
   
 plus IVU-8  >  Internacia Vintra Universitato en IF (vd. pli sube)
   


 

Rememoro: jarfino en Nördlingen 2013
 
silvestro Nördlingen
internacia etoso - sep personoj - ses nacioj
polonezo   vespera Nördlingen   israelaj dancoj
Impresoj el la pasintjara Nördlingen - silvestra polonezo - israelaj dancoj
- spektu pliajn fotojn en niaj IF-albumoj -
 
 
 
 

... Ni invitas vin al nia adiaŭa kaj 31-a IF en urbo Jülich ... Bonvenigu kun ni la Novan Jaron en internacia etoso ... Atendas vin renoma seminario kaj hotelkomforto en nova domo ... Bonan vojaĝon al ĉiuj aliĝintoj ...


 
Denove en IF: 
Internacia Vintra Universitato * agnoskita kiel AIS-sesio
 Rektoro: prof. d-ro Amri Wandel, Israelo. Estas la ebleco ekzameniĝi kaj akiri AIS-atestojn
 * 31-a IF + 30-a IF, resumoj de la IVU-prelegoj + raporto revuo Esperanto, feb. 2014 (PDF, 266 KB, 3 p.)
 
Jam pasintjare ni anoncis la adiaŭon de niaj longjaraj kaj tradiciaj Internaciaj Festivaloj, sed pluraj demandis, pluraj petis, pluraj sopiris al plia IF - ni do prokrastas la adiaŭon je unu jaro ...  venis la ideo kaj instigo okazigi ankoraŭ unu plian IF, nome la 31-an en tute nova domo en Jülich, urbo inter Köln kaj Aachen resp. nederlanda/belga limoj. La klerigejo apartenas al la aŭstra entrepreno JUFA, kiu ankaŭ mastrumas Nördlingen. Bonaj rilatoj al la respondeculoj ebligas favorajn kondiĉojn, la ekstervica 31-a IF estas do je via dispono. Ĝuu hotelkomforton, saŭno-vizitojn kaj senkostan eniron al la apuda urba parko. Ni bonvenigas vin!
 °°°°°°°°°°°° 
IF - Internacia Festivalo ofertas al vi specifan programon por plenkreskuloj kaj familioj (kun aŭ sen infanoj). IF okazas sub profesinivela gvido kaj kunvenigas ĉiujare 100 - 120 personojn el proksimume 20 landoj.
IF estas aranĝo por lingve spertaj personoj, kono de Esperanto kaj ĝia uzo estas gravaj, sed laŭdezire ni ofertas porkomencantajn kaj / aŭ paroligajn kursojn, ekzemple por via partnero.
Ni proponas varian programon, t.e. matene kaj posttagmeze altnivelaj prelegoj pri la kadra kaj aliaj temoj (ofte en 2 - 3 paralelaj ofertoj), kursoj, promenoj kaj tuttaga ekskurso; vespere koncerto, magio kaj danco, silvestraj balo / -bufedo kaj internacia vespero (vd. detalojn en la pasintjara programo, elŝutebla ĉi-malsupre).
Nia programo komenciĝas la 27-an de decembro per la interkona vespermanĝo, programfino la 3-an de januaro post matenmanĝo. La plilongiga tago finiĝas la 4-an de januaro, same post matenmanĝo.
Ankaŭ ĉi-jare nia Knajpo - la fama trinkejo en Esperantujo - bonvenigas vin, ĝuu ĝin denove ĉe biero, vino kaj koktelo, en etosoplena rondo, inter viaj novaj kaj malnovaj geamikoj ...
La klerigejo situas iom ekster la urbocentro de Jülich, tuj apud urba parko kaj disponas pri hotelkomfortaj ĉambroj (duŝo kaj necesejo en ĉiu ĉambro, TV, mantukoj je dispono, litotukoj surmetitaj, harsekigilo ktp). Bv. atenti, ke la ĉambrokvanto estas nur mezgranda, ni konsilas do fruan aliĝon. Krome ni rezervas la dulitajn ĉambrojn unuavice por plentempaj/plenkotizaj partoprenantoj; eblas ankaŭ oferti kelkajn trilitajn ĉambrojn, tiukaze ni donos rabaton aŭ rezervos ilin por subvenciitoj. Unulituloj bv. elekti partner(in)on resp. sciu, ke nur iom antaŭ IF ni disdonos eventuale liberan ĉambron. En la dua etaĝo la domo disponas pri belega saŭno-centro, ĉiun duan tagon ni ofertos al vi senkostan saŭno-viziton. Kompreneble ne mankos nia ŝatata Knajpo, la endoma teretaĝa kafejo; vd. paĝon domo.
Jülich estas ne nur histoririĉa urbo (kun rilato al la Romia tempo, kun Napoleonaj fortikaĵoj) sed ankaŭ moderna urbo de esploro kaj scienco: la esplorcentro Jülich estas la plej granda en Germanio, la universitato Aachen havas filion pri esploro de sunenergio. 'Nova energio' estas la nuntempa instigo por antaŭenŝovi la industrion en la regiono, temas pri renovigeblaj kaj longedaŭraj energiformoj. Nia kadra temo estas inspirita de tio, ni ofertos diversajn prelegojn kaj vizitojn.
 
Aktuala informo:
Dum la plilongiga tago 3/4 januaro ni ofertas posttagmezan busvojaĝon al la Trilanda Punkto (DE-NL-BE) kaj antaŭvidas kafopaŭzon en belga Kelmis, en "Select", en la iama fondo-salono de "Amikejo"; vd. paĝon ekskurso.

Pliaj informoj:
Oftaj demandoj >   kun respondoj al viaj demandoj
Rekomendoj >   alveno per trajno / aviadilo / aŭto (kun aktualaj benzin- kaj dizelaj prezoj)
 
Unua Informilo
>   aperis en februaro 2014:
Informilo/aliĝilo >   PDF, 250 KB, 2 p. / paperforma aliĝilo (kopiu laŭbezone) 
Varbilo >   PDF, 550 KB, 2 p. / paperforma varbilo (kopiu laŭbezone)
Dua Informilo  aperis en aŭgusto 2014:
Informilo/aliĝilo >   PDF, 250 KB, 2 p. / nova paperforma aliĝilo (kopiu laŭbezone)
Varbilo >   PDF, 554 KB, 2 p. / nova paperforma varbilo (kopiu laŭbezone) 
Tria Informilo  aperis en novembro 2014:

     
kun rekomendoj, informoj pri alveno, adresaro domo kaj aliĝintoj
     (sendita perpoŝte / perrete al aliĝintoj - laŭbezone petu kroman version)
Kromaj informiloj:
Programo 30-a IF >   PDF, 600 KB, 17 p. / kun resumo kaj tema enkonduko (pasintjara IF-broŝuro)
Kalendaro 2014 >   PDF, 394 KB, 28 p. / elektu monaton per koncerna serĉvorto
IF-receptoj >   PDF, 153 KB, 14 p. / 25-a IF: kelkaj ideoj, se subite gastoj vizitas vin antaŭ IF ...
IF-kantaro >   PDF, 428 KB, 42 p. / 25-a IF: internacia kantaro (IF-eldono, kolekto de IF-anoj)
Trinkkantoj
>   PDF,   67 KB, 18 p. / 24-a IF: internacia kantareto (IF-eldono de Mikaelo Bronŝtejn

 
"IF tre ĝojigis min, estis kvazaŭ freŝa ondo! Estis la sento, la etoso kaj io ne esprimebla,
kiu kaŭzis pliboniĝon, pli juniĝon kaj pli da feliĉo..."
(Irina Simmonds, Anglio, 11 jan 2014)
"Mi tutkore dankas vin pro perfekta IF, en kiu mi ricevas mian vivenergion por tuta jaro.
Se ne estus IF, mi ne estus elteninta dum 17 jaroj vivi en Germanio. Mi sentas min hejme en IF!"
(Jeong-ok Song, Germanio, 16 jan 2014)
"Dankegon! Mi nur tre bedaŭris, ke la tagoj tro rapide pasis..."
(nekonata, el enketilo)
 
IF-anoj varbas geamikojn:
vi kaj la novaj gastoj
ricevas rabatokuponon

 
Organizanto: Hans-Dieter Platz

HDP@internacia-festivalo.de
 
Aktuala informo: 18 dec 2014
aliĝintaj estas
106 personoj e
l 18 landoj
 
BE CH DE ES FI FR GB IL IS
IT JP LU LV NL PL RU SK SE
aktuale en Jülich

 
 
situo Jülich
 <--  aktuala vetero
--> 7-taga prognozo
 
situo Jülich
   

 
... jarfine al IF  >  Internacia : Renoma : Alloga
Aliĝu jam nun kaj atentu niajn ofertojn de rabatokuponoj!

   


>>>  Fotopaĝo de Liba kaj Floreal Gabalda  (vizito Jülich, julio 2014, 883 KB)
malfermu subpaĝon  >>  FP Jülich

 
 © grafiko: Philipp kaj Anton Oberndorfer  
© teksto kaj fotoj: Hans-Dieter Platz

 Impressum   •    www.internacia-festivalo.de   •   al IF-paĝo domo  »