(1)  Raporto de Claude Nourmont (Luksemburgio)

 aperinta en revuo Esperanto, UEA, februaro 2014, n-ro 1267


30-a Internacia Festivalo en Nördlingen
27.12. 2013 - 3.1. 2014
 
Vere valoris veni al la 30a Internacia Festivalo!

Kiam la majstro de la aranĝo HDP (Hans-Dieter Platz) anoncis pasintjare, ke la 30a estos la lasta, granda konsterniĝo frapis la partoprenantojn, kaj tuj la strebo estis: kion fari? Kiel daŭrigi tiun mirinde bone funkciantan renkontiĝon ? Sed la fidelulojn de la Internacia Festivalo (IF) bonvenigis surprizo: malkiel anoncite, la 30a ne estos la lasta, kaj do oni ankoraŭ ne funebru IF-on, sed festu la Jubileon kaj ĝoju pri la estonto! Kion logis la pli ol cent partoprenantoj veni el lokoj malproksimaj al la fora bavara urbeto Nördlingen, de la 27a de decembro 2013 ĝis la 4a de januaro 2014, eĉ por la 3a fojo samloke?

Valorus veni nur pro la loko. Nördlingen estas ĉarma kaj historie riĉa. Ĝin ĉirkaŭas preskaŭ komplete konservita urbomuro (la sola en Germanio), konstruita komence de la 13a jarcento. Abundas bele restaŭritaj domoj, ofte trabfakaj. La partoprenantoj havis plurajn okazojn promeni tra la pitoreskaj stratoj. En la regiono preskaŭ ĉiu vilaĝo aŭ urbeto havas historiajn monumentojn, kaj ni havis okazon malkovri du el ili. La tuttaga ekskurso kondukis al Rothenburg ob der Tauber, tipa germana mezepokeca urbo, kun ĉirkaŭmuro, mallarĝaj pitoreskaj stratoj, trabfakaj domoj, kaj tutjaraj julfestaj butikoj. Dum duontaga ekskurso ni malkovris Oettingen, kun bone konservitaj stratflankoj, disigitaj laŭ la religioj: la trabfaka flanko (katolikoj) kaj la baroka (protestanta). Ni bonŝancis en la luterana preĝejo, ke ĉeestis la orgenisto, kiu proponis klarigi al ni pri sia muzikilo. Ni ankaŭ bonŝancis en la katolika kirko, kie estis tre interesa kriposceno, prezentante miniature la urbeton kun la kutimaj figuroj. Nördlingen famas ankaŭ pro tute speciala geologia situacio: la regiono Ries havas pejzaĝon kiu ekestis antaŭ 15 milionoj da jaroj, kvazaŭ granda baseno, kiel restaĵo de siatempa asteroida falo. Interese estis sekvi la klarigojn pri la ekesto de la kratero en la muzeo pri Ries-kratero.

Valorus veni nur pro la altnivelaj prelegoj, ĉu enkadre de Internacia Vintra Universitato, ĉu eksterkadre de IVU. Bernard-Régis Larue, specialisto pri meteoritoj prelegis pri «Krateroj, Asteroidoj, Meteoritoj». Amri Wandel, profesoro pri astrofiziko en la Universitato de Jerusalemo prelegis pri «Aŭroro, la nordia lumo». Eta ekzameno post tiuj du prelegoj ebligis ricevi diplomon de Akademio Internacia de la Sciencoj. 9 homoj sukcesis ĉe la unua, 17 ĉe la dua. Pri «Ĵurnalismo en Turkio – cenzuro sen cenzuristoj» raportis Thomas Bormann, kiu loĝas en Istambulo kaj estas korespondanto en Turkio por la publikaj germanaj radioj. Pri «Slovakio: modela lando de EU en interreta multlingva instruado» raportis Jozef Reinvart, eksa vic-ambasadoro de Slovakio en Grekio. Harald Schike, naturkuracisto, parolis pri la faktoroj de aĝiĝo. Kaj multaj aliaj maltedaj prelegoj okazis, sed estus certe tede citi ilin ĉiujn.

Valorus veni nur pro la bunta gamo da homoj, kiuj ĉeestas la IFon. Kia plezuro renkonti tiom da diversaj interesaj homoj! En kiu loko vi renkontas samtempe la ĵus menciitajn homojn, fiŝkaptiston el Islando, rusajn bardojn, ambasadoron de Germanio en Moskvo, eldonistojn el Japanio kaj Rusio, montgrimpantojn el Israelo kaj Italio, abelbrediston el Germanio, korean fakulinon pri ginsengo, ĵurnaliston el Dagestano, pupteatristojn el Ukraino, kaj multajn aliajn interesajn homojn el diversaj originoj?

Valorus veni nur pro la varma etoso, kiu ĉiam regas ĉe IF, kaj kiu kreskas de la mateno ĝis malfrue en la nokto. Ne nur por la jarŝanĝa festo, eble la plej tradicia ero en IF festo, kun bongusta bufedo laŭ bona ordo: sidu, fotu, kaj ne ĉiuj venu samtempe! balo kiu malfermiĝas per belega polonezo, interŝanĝo de kisoj, tostoj, bondeziroj je la ŝanĝiĝa horo de la diverslandaj partoprenantoj. Ekde la novzelanda, kiu al UEA portis novan venton, jam je la unua posttagmeze, la japana, iom poste kaj en la pli malfruaj horoj, la rusia, litova, latva, kaj poste de la landoj de la plej multaj ĉeestantoj.

Valorus veni nur pro la Knajpo (1). Homoj staras, sidas, t(d)rinkas teon, kafon, ginsengan teon, bieron, koktelojn, vinon kaj ĝis nekredebla horo refaras la mondon. Ideala spaco por malvirtuale renkontiĝi. Neimageblus IF sen Knajpo!

Kaj ne imageblus postaj jarŝanĝaj momentoj sen IF! La 31a okazos en Jülich, oni pensu ankaŭ pri la 32a …

Claude Nourmont  (30-foja partopreninto)

(1) el la germana «Kneipe», etosplena gastejo

januaro 2014


30-Claude

Claude Nourmont
LU-5682 Dalheim
Luksemburgio


    

 fotis: Anna Striganova, Rusio

revuo Eo
 


(2) 
Raporto de Claude Nourmont (Luksemburgio)

 aperinta en La Ondo de Esperanto, Rusio, februaro 2014


30-a Internacia Festivalo en Nördlingen
27.12. 2013 - 3.1. 2014

La 30a Internacia Festivalo: ne adiaŭa sed jubilea


Ĉu HDP (Hans-Dieter Platz) volis starigi specialan varbokampanjon por IF, kiam li anoncis, ke la 30a estos la lasta? Nu, tio malvarbis kelkajn homojn, kiuj ne volis veni por celebri funebron, sed aliflanke, tio (re)venigis homojn, kiuj ja ne volis maltrafi la lastan okazon por IF-umi. Inter la 27a de decembro kaj la 4a de januaro la junulara kaj familia gastejo de la ĉarma bavara urbo Nördlingen gastigis jam por la tria fojo la festivalanojn. Fine aliĝis 120 homoj el 22 landoj, al kiuj aldoniĝis kelkaj vizitantoj por la silvestra festo. Sed surprizo tuj ĉe la alveno. Iuj diris al mi, kvazaŭ konfidence: eble ne estos la lasta! Sed la « sekreto » klare staris en la enkonduko de la festivala libreto.

En iuj esperantistaj aranĝoj, oni ne tro scias kion pozitivan raporti, kaj per ĝentilaj vortoj oni simple skribas, ke estis bona etoso (silentante pri la negativaj aspektoj). Tiel oni ne bezonas raporti pri IF. Estis ja bona etoso, des pli kiam ni eksciis, ke ne estos la lasta. Sed ne nur!

Plej multaj prelegoj estis aparte elstaraj, dank’al tio, ke prelegis homoj rekonataj en sia fako, kaj ne nur en nia Esperanto-mondeto. Thomas Bormann loĝas en Istanbulo kaj estas korespondanto en Turkio por la publikaj germanaj radioj, do plej trafe li prelegis pri «Ĵurnalismo en Turkio – cenzuro sen cenzuristoj». Bernard-Régis Larue, specialisto pri meteoritoj prelegis pri « Krateroj, Asteroidoj, Meteoritoj » kaj dum prelego montris ne nur bildojn, sed verajn ŝtonetojn. Amri Wandel, profesoro pri astrofiziko en la Universitato de Jerusalemo prelegis pri « Aŭroro, la nordia lumo » (la sama prelego okazis en IKU en Rejkjaviko). Jozef Reinvart, vic-ambasadoro de Slovakio en Grekio, montris kiel « Slovakio [estas] modela lando de EU en interreta multlingva instruado ». La menciitaj prelegoj okazis enkadre de Internacia Vintra Universitato, kaj eta ekzameno post du el la prelegoj ebligis ricevi diplomon de Akademio Internacia de la Sciencoj. Entute 26 homoj sukcesis.Estis ankaŭ bonega prelego de Harald Schicke, naturkuracisto, pri la faktoroj de aĝiĝo. Ian Fantom analizis en « Novparolo- retrospektive » kiom la novparolo de Orwell en « 1984 » kompareblas al la nuntempa lingvaĵo de politika propagando. Kiel kutime oni raportis pri diversaj vojaĝoj: pri mirindaĵoj de Islando, pri nekonata Albanio, pri grimpado sur Akonkagvo en la spuroj de Tibor Sekelj…kaj pri multaj aliaj temoj. En la mondon venis nova vento, rakontis la vicprezidanto de UEA Stefan MacGill, kiu prezentis planojn pri AMO kaj SPAMO en almenaŭ tri kontinentoj.

La kadra temo estis «Retrospektive», sed kiel kutime plej multaj prelegoj okazis ekster ĝi. Retrospektive estis tre amuze vidi bildojn de la IFoj ekde la unua, en la komenco de la 80aj jaroj. La nuna ambasadoro de Germanio en Moskvo (kiu partoprenis nun la 24a fojon) jam ĉeestis…Ne ĉiam facilis rekoni la homojn, kiuj tiam estis ja junaj kaj belaj, aŭ la infanojn de partoprenantoj, kiuj nun jam estas gepatroj…
Kaj kompreneble ni ĝuis la kutimajn ingrediencojn de la koktelo IF: iom da gimnastiko, tajĝiĉuano kaj jogo, saŭno, Iano ĉe piano, fabelaj mondoj de Anna Striganova, silvestra bufedo kun sia ordo, polonezo, silvestra balo, kisoj, bondeziroj, promenadoj …

La regiono estas aparte interesa, prahistorie kaj historie. Nördlingen situas en kratero kreita pro falo de asteroido antaŭ 15 milionoj da jaroj. Iom pli lastatempe, ĝi estas aparte bela urbeto kie en mezepoko oni konstruis urban muron kaj trabfakajn domojn. Ĝi ne estas unika en la regiono. En la ĉirkauaĵo abundas tiaj urbetoj kun ĉarmaj mezepokaj bone konservitaj restaĵoj. Aparte plezure estis malkovri inter tiuj belaĵoj dum ekskursoj Rothenburg ob der Tauber kaj Oettingen.

Rusa fadeno ligis pli malpli la vesperan programon, sub ĉiĉeronado de Mikaelo Bronstein. Sed malgraŭ klopodoj pri novaj programeroj la antaŭknajpaj vesperaĵoj estis pli palaj ol kutime. Nu, ni ne komprenis la rusan humuron…Tamen unuafoja partoprenanto Nataŝa bele debutis per koncerto «Aŭrora mia land’». Kaj rusaj bardoj estas interesaj. Rusoj ne loĝas nur en Rusujo, eĉ ne nur en Rusio. Kaj homoj, kiuj iam loĝis en Sovetunio, iel emas re-renkontiĝi en IF. Nu, iuj konatiĝis en IF siatempe kun la nuna partnero, migris al alia lando, kaj retrovas la geamikojn en la varma etoso de IF, tute aparte en la Knajpo, la plej baza kaj ĝuinda renkontiĝejo dum IF.

Mi ne farus objektivan raporton, se mi ne dirus kelkajn vortojn pri ĝi. Ĝi estas la koro de IF. Ne nur biero kaj vino, sed ankaŭ teoj, kafo, kokteloj. Kaj babiladoj ĝis nekredebla horo. Fermiĝas nur post kiam la lasta kliento iras dormi, foje tre malfrue, aŭ tre frue, laŭ la vidpunkto. La vorto mem ne plu estas neologismo, ni uzas ĝin nun de ? jaroj. Kaj la koncepto? Lingvohistoriistoj esploru, kaj donu la respondon. T(d)rinku, do t(d)rinku vi, samideano !

Claude Nourmont, 30-foja partopreninto
 
januaro 2014
 

«  reen al paĝo albumo