Raporto de Liba Gabalda (Francio)

30-a Internacia Festivalo en Nördlingen
27.12. 2013 - 3.1. 2014
 
Kadra temo: Retrospektive

Ĉi-jare la trian fojon okazis la Internacia Festivalo en la pitoreska urbeto Nördlingen en la bavara parto de Germanio. Ĝi estis anoncita kiel la lasta, do multaj deziris adiaŭi HDP-on (Hans-Dieter Platz) kaj venis ĝui la Festivalon. Ĉiuj estis kontentaj renkonti siajn iamajn geamikojn. La eventon partoprenis 127 esperantistoj el 21 landoj.  Inter la plej malproksimaj ne mankis japanoj, israelanoj, rusoj kaj islandano. Irananoj ne povis veni pro nericevo de vizo. Por ĉiuj estis granda surprizo, kiam oni eksciis, ke la ĉi-jara IF ne estos la lasta, kiel antaŭe anoncite. La adiaŭa okazos venontjare en Jülich... ĉu vere?
Post la enkondukaj vortoj de la organizanto HDP, estis ofertita ŝaŭmvino pro la 30-a jubileo de la aranĝo. Mikaelo Bronŝtejn el Rusio gvidis la interkonan vesperon. Li amuzis la publikon per kelkaj skeĉoj kaj prezentis novulojn. Sekvis la kutima vespera “knajpumado”, kiu donis ŝancon pli bone konatiĝi kaj amikiĝi ĉe glaso da biero, vino aŭ koktelo. Ankaŭ dum la posttagmezaj kafo-paŭzoj la “Knajpo” (IF-trinkejo) estis amase frekventata.
La programo kiel ĉiam estis abunda kaj bunta. Dum la dimanĉa matineo oni omaĝis IF-partoprenantojn, kiuj forpasis lastatempe. Ni povis spekti filmon pri “Giganta araneo” prezentita sur DVD de Ugo de Riu. Bildserion kun rakontado pri la vojaĝo tra Islando montrante la islandan naturon prezentis Barbara Muhlemann. Pri spertoj en Nepalo dum la Himalaja renkontiĝo kaj pri regulaj someraj renkontiĝoj en Pluezeko rakontis la geedza paro el Bretonio gesinjoroj Dubois. Okazis paroliga kurso por komencantoj sub la gvido de Aĥman Junusov el Dagestano, matena gimnastikado kun Barbara Poterucha kaj vespera jogo kun Arlette Plutniak. Japanan arton - origamio - instruis Larysa Osadchuk kun Anastasia Jermakova el Ukrainio. De Anna Striganova oni aŭskultis pri fabelaj mondoj, Dima Ŝevĉenko parolis pri libroeldonoj de la rusa eldonejo Impeto, Mikaelo Bronŝtejn rakontis pri spertoj dum siaj vojaĝoj al IF kaj dum la aŭtora horo li prezentis siajn verkojn, kiujn oni povis aĉeti. Kun Ljuba Malezh okazis “Posidelki” - teotrinkado kaj gustumado de dolĉaĵoj. Komputilado ĉiam pli kaj pli disvastiĝas ankaŭ en nia medio. Pluraj komputilis dum la evento.  Okazis kelkaj vizitoj al la urbo, promenoj sur la urba murego, supreniro al la turo Daniel kaj vizito de Rieskrater muzeo.
Jam la sepan fojon efektiviĝis IVU-prelegoj: pri “Krateroj, Asteroidoj, Meteoritoj“ parolis Bernad-Régis Larue,  pri “Aŭroro - la nordia lumo” - Amri Wandel, la “Novparolon-Retrospektive” klarigis Ian Fantom, pri “Ĵurnalismo en Turkio” donis informojn Thomas Bormann. La prelegon “Slovakio: modela EU-lando en interreta multlingva lingvo-instruado” prezentis Jozef Reinvart el Slovakio, iama vicambasadoro en Greklando.
Aliaj prelegoj temis pri: diversaj kongresoj en Israelo, pri grimpado sur Akonkagvo laŭ la spuroj de Tibor Sekelj kaj pri Esperanto-informado en la interreta epoko. Ĉion tion prezentis Amri Wandel. Tatjana Loskutova rakontis pri tri vizititaj landoj (Albanio, Serbio kaj Moldavio), kie ŝi prelegis pri Esperanto. Faktorojn de aĝiĝo klarigis Harald Schicke, preventon de ostoporozo d-ro Frank Nitzsche. “Kunlaboro kun la redakcioj el vidpunkto de la ĵurnalisto” estis temo de Alfred Schubert. Stefan MacGill parolis pri “Novaj ventoj ĉe UEA”.
Ne mankis kutima antaŭsilvestra programo “IF en retrospektivo”. Dum ĝi Brian Moon  prezentis bildojn el la pasintjara IF en Dortmund. Oni povis rigardi fotoalbumojn el pasintaj IF-oj kaj interesajn trukfotojn de Klaus-Dieter Albrecht. Diskutrondon pri politiko animis Bert Schumann. Ian Fantom ludis pianon, tabloludojn iniciatis Nora Caragea. Libroservon prizorgis Alain Delmotte. Kelkfoje eblis ĝui endoman saŭnon.
La tradicia Silvestra vespero komenciĝis per festa kaj luksa bankedo. Sekvis balo inaŭgurita per polonezo sub la gvido de Barbara Muhlemann kaj jam kutima plurfoja festado de novjaroj... Vesperaj programeroj inkluzivis Jubilean programon, Operan kabaredon, Esperantan dancvesperon, Rusan bardan kulturon, koncerton de Nataŝa Bertse. Estis prezentita pupteatraĵo “Nuksorompilo”. Dum la internacia vespero ni ĝuis buntan programon, al kies bona sukceso kontribuis la partoprenantoj mem. Ni aŭskultis kantojn, gitar- kaj pianludadon, skeĉojn, poemon. Ni spektis israelajn kaj bretonajn dancojn. La ludadon de la korea instrumento 'jang-gu' prezentis en nacia kostumo Song Jeong-ok. Al ekzamenintoj estis transdonitaj IVU- atestoj.
La tuttaga ekskurso gvidis nin al la bavara urbo Rothenburg ob der Tauber. Post agrabla promeno tra la mezepoka urbo ni bonguste kaj abunde tagmanĝis en restoracio 'Ratsstube'.  Poste ni povis ankoraŭ individue promeni. Ĉiuj ĝuis la etoson de la Internacia Festivalo. Por pluraj estis ĝojiga afero konstati, ke IF-oj ne finiĝis. Koran dankon al la ĉefa organizanto Hans-Dieter Platz, kiu dum 30 jaroj faris grandan laboron por bono de ni ĉiuj. Do, tiuj, kiuj ne havis eblecon adiaŭi lin povas tion fari ĉi-jarfine en Jülich. Venu ĝui neforgeseblajn jarfinajn tagojn kaj bonvenigi la Novjaron 2015

Liba Gabalda
en januaro 2014


 
Liba

Liba Gabalda
FR-91290 La Norville
Francio
 
fotis:
Jeong-ok Song


La dekstra fotopaĝo estas
kunmetita de               >>>
Liba kaj Floreal Gabalda

FP
   

«  reen al paĝo albumo