Raporto de d-ro Amri Wandel (Israelo)

aperinta en "revuo Esperanto", februaro 2013, nro 1266 (2)


29-a Internacia Festivalo en Dortmund
27.12. 2012 - 3.1. 2013
 
Antaŭlasta familieca Internacia Festivalo en Dortmund

Ĉu la Internacia Festivalo, kiu venontjare festos sian 30-an jubileon, malaperos de nia pejzaĝo de jarfinaj E-renkontiĝoj? La ĉi-jara, 29-a IF okazis en Dortmund, Germanio, kiel ĉiam, sub la sperta organizado de ĝia mitologia iniciatinto Hans-Dieter Platz, pli konata kiel HDP. Aliĝis malrekorda nombro de 88 personoj el 16 landoj (kompare kun 121 partoprenantoj pasintjare kaj super 200 en la jaroj 1999-2006; nur en la tri unuaj IF, en la jaroj 1979-1981 estis malpli ol cent aliĝintoj). Laŭ pluraj veteranaj IF-partoprenantoj la relative malalta nombro ebligis pli familiecan renkontiĝon, sed al HDP ĝi ne plaĉis. Tio estis unu el la kialoj kiuj kaŭzis lian draman deklaron (i.a. en la IF-broŝuro), ke la venontjara, jubilea IF estos ankaŭ la lasta. Tiu decido malgajigis multajn veterantajn IF-anojn, kaj ribeligis aliajn, kiuj ekpensis pri teamo kiu daŭrigos tiun ŝatatan mezaĝan jarfinan renkontiĝon ankaŭ  estonte.
La gastejo kaj aparte ĝia situo estis brilaj, en dek-minuta promendistanco de la trajna ĉefstacidomo, tuj apud la agrablaj aĉetumcentro kaj piedira zono de Dortmund. Multaj partoprenantoj utiligis tiun proksimecon por esplori la urbocentron, ĉu private, ĉu kadre de unu el la du gviditaj urbo-promentoj.
La programo estis riĉa kiel ĉiam. La vespera programo havis krom la kutimajn erojn ankaŭ Israelan Vesperon, bierseminarion, koncerton de Mikaelo Bronŝtejn kaj Sergeo Straŝnenko kaj Kvizan vesperon. En la kleriga programo nur kvin prelegoj rilatis al la ĉeftemo – "Komputilo – Interreto": "Komputiko: etiko de retumado" (M.Bronŝtejn), "Sinjorino informo, kio vi estas" (S.Straŝnenko), "De libro al reto" (R.Keetlaer), "E-o, Google kaj Maŝintradukado" (A. Wandel) kaj "Sociaj retoj: teorio, historio, perspektivo" (D. Ŝevĉenko), la du lastaj okazis kadre de la Internacia Vintra Universitato (IVU), kiu festis sian sesan jaron. Tamen, multaj kaj variaj prelegoj kaj programeroj okazis ekster la ĉeftemo, i.a. pri "Matronae: gaŭl-romiaj diinoj" (W. Schumacher, ), " Birmo (Myanmar) malfermas siajn pordojn (A. Wandel), laborgrupo "Renoviĝo okaze de la jarŝanĝo" (G. Wandel), Muzikimproviza Ateliero" kaj "Mantro" (K. Ruig), "Fabelaj mondoj – Novjarfesto" (A. Striganova), kursoj pri "Prilaboro de steatito (sapoŝtono)" (A.Schouten), kaj "Perlo- kaj juvelo-farado" (R. Galmache).
Dum la tuttaga ekskurso al la Ruhr-regiono oni vizitis i.a. la faman historian planetarion de Bochum, kaj unu el la plej modernaj en la mondo. Mi klarigis pri ĝia astronomia ekspozicio, sed la planetarian prezentaĵon oni tamen ne spektis, ĉar ĝi estis nur en la germana. Anstataŭe, en la morgaŭa tago multaj spektis esperantlingvan planetarian prezentaĵon en mia dua IVU-prelego "La planetario: la granda astronomia spektaklo". Krom la jam menciitaj "komputil/interret-rilataj" IVU-kursoj okazis kadre de IVU interesa kurso pri "La violono" de Hannes Larsson, kiu ĉarme kombinis la teorion kun ekzemploj el famaj violon-komponistoj kaj muzikistoj. Entute rekorda nombro de 37 el la partoprenintoj sukcese faris la ekzamenojn (14 en " Esperanto, Google kaj maŝintradukado ", 9 en "Planetrio", 8 en "Violono" kaj 6 en "Sociaj retoj"). Ĉiuj ricevis AIS-atestojn dum publika ceremonio, okazinta post la verva kvizo kiun lerte gvidis Mikaelo Bronŝtejn en la antaŭlasta vespero. La kvar konkurantoj foje montris admirindan scion, sed alifoje embarasan malklerecon pri movadaj konoj, ekzemple ili ne sciis la numeron de la venonta UK aŭ la nomon de la Ĝenerala Direktoro de UEA.
La plej impona vespero estis kiel ĉiam la Silvestra Balo, kun riĉa bufedo, majesta "Polonezo" sub gvido de Barbara Muhlemann kaj Rob Keelaer, kaj anoncado de la Novjaro laŭ la divresaj horzonoj de la partoprenantaj landoj.
Por mi estis jam la 16a IF, sed iom malpli gaja, ĉar venis nek Josi Ŝemer kiu partoprenis la IF-n antaŭ du jaroj kaj bedaŭrinde ne plu estas inter ni, nek Esti Saban kiu partoprenis en la du lastaj fojoj, kaj ĉi-foje ne povis vojaĝi pro malsano. "Kompense" aliĝis mia edzino Gila. Samkiel en la du pasintaj fojoj, ni prezentis Israelan Vesperon sed la etoso estis miksita kun malĝojo: komence de la vespero okazis memor-programo pri Josi, kiun multaj el la partoprenantoj konis de liaj du antaŭaj partoprenoj en la IF, aŭ de liaj judaj hunuraĵoj. En la dua parto de la vespero oni vidis bildojn de la pasintjara Israela Kongreso kaj prezentaĵon pri la Azia Kongreso okazonta en Jerusalemo dum Aprilo. Sekvis profesia ventro-danco far Gila, kaj kiel en la pasintajraj "israelaj vesperoj", israela kanto kun Mikaelo Bronŝtejn, kaj israela popoldancado, kiun partoprenis pluraj el la ĉeestantoj. Fine oni servis israelajn manĝaĵojn, sed anstataǔ falaflon ĉi-foje estis dolĉa deserto "saĥleb". Dum duona tago mi vizitis la paralelan aranĝon "Novjara Renkontiĝo", kiu okazis en ne tro fora Xanten, en la sama gastejo kie IF okazis pasintjare. Tie estis pli ol 150 personoj, ĉ. 60 el ili infanoj, kun aparta porinfana programo. Tio eble klarigas la malkreskon en la partoprenantaro de la IF: preskau ĉiuj familioj kun infanoj migradis al la NR…
Venontjare la 30-a jubilea IF okazos en Nördlingen (Bavario) aŭ en Salzburg (Aŭstrio), kaj estos verŝajne ankaŭ la adiaŭa IF, almenaŭ la lasta kiun organizos HDP.

Amri Wandel
januaro  2013

Amri Wandel

d-ro Amri Wandel
IL-711908 Makabim
Israelo


    

 fotis: Rémy Bouchet, Francio

 

«  reen al paĝo albumo