Raporto de Mikaelo Bronŝtejn (Rusio)

aperinta en REGo (Rusia Esperanto-Gazeto), feb 2012, n-ro 1 (68)


28-a Internacia Festivalo en Xanten
27.12. 2011 - 3.1. 2012
 
Pri IF kaj mia kvarlando
 
* * *

Ne efektiviĝis kredata aŭgur’…
Jam neĝ’ pasintjara delonge degelis,
Jam verdon ventegoj balae forpelis,
Jam eĉ de l’aŭtun’, kiu ĵus forfabelis,
Sub freŝa neĝet’ malaperas la spur’.
 
Ne efektiviĝis! Eĥ, ci, aŭgurist’,
Anstataŭ karoo metinta la trefon,
En ĉies anim’ bruliginta la revon,
Al ni promesinta senduban ricevon
De l’ dezirataĵoj dumjare laŭ list’…
 
Ĉu nin dolorigas de l’ temp’ malaper’?
Ĉu ofte de l’tristo aŭdiĝas la gurdo?
Ĉu l’ sorto la plendojn ne aŭdas en surdo?
Ne efektiviĝis kredita aŭgur’, do
Ni kredu la novan kun bona esper’,
dum daŭras la vojo…

La vojo volvis min fru-frumatene la 25-an de decembro 2011 per sinsekva vico da trafikrimedoj: buso, trajno, metroo, denove buso, avio, alia avio kaj, fine de la tago, - aŭto de Volodja Ebel, antikva, ekdeSEJMa amiko. Honestadire, iom tro por unu tago, sed la laciĝon forigis bona dormo en la amika hejmo. La dormo tre bonvena antaŭ la sekvantaj sep sendormaj noktoj. La noktoj de IF.

Se iu ĝis nun ne scias – IF estas Internacia Festivalo, okazanta jarfine en diversaj lokoj de Germanio kun tre komforta kvanto de la partoprenantoj – inter cent kaj du cent. Jes ja, komforta, ĉar oni havas ŝancon konatiĝi kun ĉiuj, kio tute ne eblas dum pli amasaj aranĝoj. Ĉi tiu IF, jam la 28-a, okazis en Xanten, la plej norda kolonio de antikvaj romianoj (Colonia Ulpia Trajana) kaj posta sidejo de Nibelungoj, do la urbeto kun io-tio nepre vizitinda. Ve, ne multan tempon mi havis por la vizitado, ĉar la programo de ĉiu IF estas plena da ĉeestindaj aranĝoj; ankaŭ la ĉi jara ne estis escepto.

Por la kadra temo “Benelukso” kontribuis unuavice aro da prelegoj, i.a. “Du popoloj, disigitaj de la sama lingvo” de Kristin Tytgat, “La luksemburga – estiĝo de nacio kaj estiĝo de lingvo” de Brian Moon kaj mia – “Rusio kaj Benelukso –kelkaj jarcentoj de interrilatoj”. Sed la pritemajn sciojn provizis ankaŭ du bonegaj ekskursoj al apuda Nederlando – tuttaga al ĉarma Nijmegen kaj duontaga al ne malpli ĉarma Gennep. Kaj ankaŭ la nederlanda vespero, gvidata de humurema akordeonisto Kees Ruig.

Ho, ne malpli interesa estis ĉio, okazinta ekster la kadra temo. Oni povis aŭdi plorvokan rakonton de japanoj Masumi kaj Tacuo pri la teruraj eventoj en Fukuŝima, impresplenan de italoj Ugo kaj Annarosa pri reva lando Armenio kaj frandindan de israelano Amri pri Kilimanĝaro kaj Namibio. Oni povis frekventi prelegaron de IVU (Internacia vintra universitato) por kleriĝi pri novaj planedoj kaj sunsistemoj, gvidate de spertega fakulo Amri Wandel, aŭ pri historio de enciklopedioj kaj Vikipedio, ĉe gvido de Ziko van Dijk, fakulo ne malpli sperta. Al foraj landoj sopirigis raportoj de Remy Bouchet pri vojaĝo en Laoso kaj de Tatjana Loskutova pri ŝia E-instruado en Indonezio. Manlertuloj estis vokataj lerni prilaboron de sapŝtono aŭ perlofaradon, revemuloj – al la fabelaj mondoj de Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko aŭ al spertiĝo pri mantro kun Kees Ruig.

Aparte ĝojigis min, ke ĉe tiom granda konkurenco (3-4 aranĝoj samtempe) troviĝis tamen multaj elektintoj aŭdi pri la 20-jara historio de eldonejo “Impeto”, prezentita de Dima, Anna kaj mi, ankaŭ pri ses novaj libroj, kies aperon mi patroprenis diversgrade en 2011.

Memkompreneble, ĉiujn IF-anojn kunvenigis la vesperoj. Plensukcese okazis la rusa, kies scenaron kaj aranĝon preparis juna talentulino Anja Striganova. Samaplaŭde estis akceptitaj la prezentaĵoj de Georgo Handzlik – koncerto kaj monospektaklo “Ludoviko”, kaj eĉ pli - la tradicia Internacia vespero. Mi eĉ ne diru multe pri la Novjarnokta Silvestra balo kun bankedo, kiu brile kronas la programon ĉiujare…

Patronas, organizas, prizorgas kaj kunordigas ĉion en IF la grandioza (ne nur laŭ pezo) figuro de la mastro, kiun la IF-anoj nomas HDP, sed eksteruloj s-ro Hans-Dieter Platz. Li ĉiam estas eltrovanta lokon por IF-oj du jarojn antaŭ okazo de tiuj kaj ĉe Novjaro anoncas la vican lokon. Do, ne reklame sed konsile, mi komuniku, ke vica, dudek naŭa IF okazos en Dortmund inter 27.12.12 kaj 03.01.13.

La 28-a IF finiĝis la 3-an de januaro, sed min denove volvis la vojo. Al brila Parizo, kie mi koncertis ĉe la placo Bastille. Al majesta Lille – por prelegi kaj kanti tie. Samcele - al belegaj belgaj urboj Antverpeno, Oostende, Brugge kaj eĉ al ĉarma vilaĝo Peer. Ĉie mi havis afablajn esperantistajn gastigantojn, belan sunriĉan veteron, multnombran, bonkoran kaj tre kompreneman publikon, ne nur esperantistan. Kaj kelkajn bonajn inspirigajn temojn por novaj poemetoj. Kiujn mi tamen prezentu alifoje.

Mikaelo Bronŝtejn
januaro 2012Mikaelo en Knajpo trinkante
vodkon kun la organizanto
Mikaelo Bronŝtejn
RU-187500 Tiĥvin
Rusio


 
 
(fotis: Liba Gabalda)

 

«  reen al paĝo albumo