Raporto de Claude Nourmont (Luksemburgio)

aperinta en revuo Esperanto, februaro 2011, n-ro 1244 (2), p.28


27-a Internacia Festivalo en Nördlingen
27.12. 2010 - 3.1. 2011
 
» IF: Kio allogis ilin al Nördlingen ... «

Kio logis ĵurnaliston el Dagestano, profesoron de la Universitato de Jerusalemo, tutan grupon da japanoj kaj amaseton da aliaj (fam)konataj esperantistoj al neĝa kaj frosta urbeto Nördlingen, ĉe la rando de Bavario, en la fino de la jaro 2010? Internacia Festivalo, kompreneble, kiu jam estis en sia 27a eldono, daŭre reĝisorita de HDP, alivorte Hans- Dieter Platz.

Pluŝa ursego Steiff ĉe la enirejo de la moderna kaj komforta gastejo bonvenigis centon da partoprenantoj, kiuj poste ĝuis interkonan vesperon, sekvata de babilado kaj  t(d)rinkado en la fama IF-Knajpo*, kiun nelacigeble prizorgis Harald kaj Grazyna. Tuj en la etoson ! oni retrovas malnovajn konatulojn,  kaj ekbabilas kun novalvenintoj.

IF elstaris ĉi jare per la riĉeco kaj alta nivelo de la prelegoj. Okazis la 4a Internacia Vintra Universitato, agnoskita kiel AIS-studsesio, kun 10 prelegoj enkadre de ĝi (eĉ multe pli ol dum UK, konsiderante, ke en IF ĉiu prelego daŭras  90 minutojn), kaj ankaŭ aliaj elstaraj prelegoj ekster tiu kadro. La prelegantoj talente prelegis, la kursoj estis gajaj, kaj la ĉeestantoj tute feliĉaj. Ĉu la ĉielo falos sur niajn kapojn ? Ni lernis pri meteoritoj per du prelegoj de Bernard-Régis Larue, aparte trafa temo en loko kreita de meteoritoj antaŭ 15 milionoj da jaroj, kaj per vizito de interesa muzeo pri regiona kratero. La vivon de Aleksandro Dumas kaj ties prauloj tre atentokapte prezentis Daniel Moirand, tradukinto de la ĵus aperinta ‘Grafo de Monte-Kristo’. Same atentokapta estis lia prezento pri Antoine Galland, kiu venigis eŭropen la ‘Mil kaj Unu Noktoj’n. Tre gaja estis la kurso pri hebrea lingvo gvidata de Josef Shemer. Ĉu la nederlanda estas monda lingvo? - surprize demandis Kristin Tytgat. Ĉar la oficiala kadra temo estis ‘lingvoj’, ni gustumis iom da dana prepare al la UK, kaj eksciis kelkajn bazaĵojn pri la armena, la jida, la latva, la luksemburga, la rusa, pri kelkaj dagestanaj lingvoj, kaj ankaŭ pri la franca gesta lingvo.

Mi ne povas citi ĉi tie ĉiujn interesajn temojn, pri kiuj eblis kleriĝi dum tiu semajno : pri astronomio, pri vojaĝoj tra operoj, Siberio, Kubo aŭ Maroko, pri reta esperanta proverbaro,  pri pripensado laŭ mandalisma formo (kiu traktis ĝuste pri la estonteco de IF). Pri la 26a IF (ankaŭ en la sama ejo) ni spektis profesinivelan filmon de Liba kaj Floreal Gabalda.

Kelkaj programeroj celis plibonigon de nia sano: prezentoj pri korea ginsengo, pri kuracado laŭ pastro Kneipp (sen rilato al Knajpo…)  kaj ne laste la saŭno, kiun ĝuis multaj partoprenantoj.

Eblis ekzameniĝi pri iuj AIS-kursoj kaj por la 3a fojo okazis KER-ekzameno.

La libroservo de FEL proponis abundan sortimenton da novaj kaj malpli novaj libroj.

Mikaelo Bronstein, kiu ankaŭ reĝisoris grandan parton de la vesperaj programoj, prezentis sian novan libron‘Urbo Goblinsk’, kaj Dmitrij Ŝevĉenko kun Anna Striganova prezentis du siajn bildfabelojn « Ŝipeto Narklo » kaj « Gargoĉjo ».

Se temas pri la vesperoj, la tradiciaj eroj fariĝas puraj rutinaĵoj, por tiuj, kiuj jam de jardekoj partoprenas en la IF. Silvestra bufedo laŭorda: foti, sidi, saluti, manĝi… kaj poste la silvestra balo. La nova jaro laŭ la horzonoj, ĉi jare ekde Japanio ĝis  Britujo. Plej imponis  la prezento de la magiisto kun la blua ŝtono Triksini, kiu kapablas ridigi eĉ tiujn, kiuj jam dekon da fojoj vidis lian spektaklon.

Plurfoje estis organizita ekskurso en la ĉarma urbeto, kun impona mezepoka murego (la sola komplete konservita en Germanio), bone konservitaj turo-pordegoj, granda kirko Santa Georgo, urbodomo, trabfakaj domoj kaj muzeoj. La tuttaga ekskurso kondukis al Munkeno, la ĉefurbo de Bavario,  pri kiu en tiom mallonga tempo eblis gustumi nur iom de la etoso, almenaŭ en la fama ‘Hofbräuhaus’, kie la ekskursantoj abunde tagmanĝis kaj trinkis. Mi enketis ĉe partoprenintoj. Pri la demando, kio estis plej malbona? venis la respondo: la foriro en la lasta tago.

Entute  tre ĉeestinda renkontiĝo. La aranĝon salutis el Moskvo la nuna ambasadoro de Germanio en Rusio Ulrich Brandenburg, kiu ĉi jare pro laboraj devoj ne povis partopreni en IF ; li promesis ke  venontjare li klopodos veni al la 28-a IF en Xanten. Ĉu ankaŭ vi ?

 * etosplena gastejo, laŭ la germana ‘Kneipe’

 Claude Nourmont
 januaro 2011Claude Nourmont
LU-5682 Dalheim
Luksemburgio


    
(Claude prezentas sian
novan AIS-diplomon)

 
fotis: Liba Gabalda
'Esperanto' feb 2011
 

«  reen al paĝo albumo