Taglibro de Mikaelo Bronŝtejn (Rusio)

aperinta en REGo (Rusia Esperanto-Gazeto), februaro 2011, n-ro 1 (62)


27-a Internacia Festivalo en Nördlingen
27.12. 2010 - 3.1. 2011
 
» Germana turneo (24 dec - 14 jan): IF, urboj, homoj kaj eventoj ... «
  
IF-kanto
Gardas la ringo de l’ mur’
pacon por ĉarma urbeto,
antaŭnovjara dormem’ kaj kvieto,
kaj la abia murmur’.
Lastajn momentojn de l’ jar’
bekas nun la tempobirdo,
tamen alvenas nek trist’, nek sopir’, do
levu la glasojn ni ĉar -
 
En Bavario, biere ebria
fluge rapidas semajno feria.
Trans la programo bunte varia
de januar’ jam videblas la tria!
Kion ni faru?
L’ tempon ne ŝparu!
Ĝuon de festa ripozo ekflaru
por tutanima fola ebrio –
en Bavario!
 
Plenas je steloj ĉiel’,
plenas pokaloj je vino,
plenas je sentoj nun ĉies animo,
kvazaŭ ĉampana botel’.
Do sen hezit’, amikar’
ni la animojn malkorku,
ŝaŭmon de l’ sent’ malavare alportu
al festotablo ni, ĉar –
 
En Bavario, biere ebria…
 
Kaj por disiĝa moment’,
por adiaŭa malgajo
restu en koroj guteto de l’ gajno –
ŝaŭmo de l’ rava event’.
Triston de la kalendar’
tiu guteto ĝojigu,
en malproksimo nin plu interligu
kaj proksimigu nin, ĉar -
 
En Bavario, biere ebria…
24.12.2010
 
Munkeno
Jen litra kruĉo en la mano!
Jen porka kruro sur telero!
Ŝvebigas korpon kor-elano
en bonaera atmosfero
kun gusto de l’ bier’ bavara,
kun voko de l’ rostaĵ’ vianda -
tiel destino malavara
min benas por momento franda.
30.12.10
 
Noerdlingen
Venis en flamo de l’ morna ĉiel’,
bato, la prahistoria…
En ronda kav’ de iama falstel’
dormas urbet Bavaria.
Rufajn tegolojn sur ĉiu tegment’
tuŝas novjara mateno.
Laŭ olda muro de Noerdlingen’
garde rondiras la tempo.
01.01.11
 
Al HDP
Ĉu ni elĉerpiĝas, kara?
tro haste nin tempo lulas,
kaj la laboreg’ multjara
la sanon – ve, ne stimulas.
Sed multas en mond’ amikoj,
pensantaj pri mi kaj pri vi,
do emu fortiĝi ni, kaj
en nia labor’ plu vivi.
02.01.11
 
Wemding
Ĉe l’ kafejo, nomata “Schlecht” ¹
staras ni kun hezito.
Ĉu malbonas manĝaĵ’ sur plet’,
aŭ mensogas la mito
pri la schlecht ¹ de l’ kafejo “Schlecht”.¹
 
Eble mastro kun pensa rekt’,
sen rimors’ kaj prokrasto
skribus “besser” ² anstataŭ “schlecht” ¹
por ke ĉiu ajn gasto
ne plu vidu la nomon “Schlecht”.¹
 
Sed la mastr’ de l’ kafejo “Schlecht” ¹
ludas la kontraŭdirojn,
kaj fieras pro la elekt’
de la nomo, ĉar nur admirojn
vekas manĝ’ en kafejo “Schlecht”.¹
03.01.11

¹ schlecht (germane) = malbona
² besser (germane) = pli bona  

 

Aspiro
Bardeca nurenberga kompani’!
L’ komprenon senprobleme trovas ni
en harmoni’ de l’ vortoj kaj muzik’,
en la volvanta kanta gramatik’.
Do ĝuste nin kunigis sorta pad’
por kuna sido, rido kaj kantad’.
04.01.11
 
Erlangen
Saloneto aparta
restoracia.
Kelnereto alporta,
la plago mia,
frapas la enirpordon
preskaŭ konstante,
kaŭzas bruon, malordon,
dum mi perkante
ne atingas publikon,
daŭre vaĉantan
propran nur umbilikon,
ne l’ sonon ĉantan…
Do mi finu hodiaŭ
l’ aferon mian
per sincera “Adiaŭ,
por ĉiam.”
05.01.11
 
Al Alois
Voj’ al la fina venko
nun en nebul’, amiko.
Mankas favora vento,
pelas amas’, publiko
l’ pensojn, esence helajn.
L’ sorto al ni kruelajn
tagojn tro ofte donas,
ofte la viv’ ne bonas
por streb’, espero, kreo…
Sed iru ni. Sen veo.
06.01.11
 
Freiburg
Ulla fumas. Ni paŝas surmonten.
Infanaro kuregas renkonten
laŭ dekliva padeto ŝvarcvalda.
Eble ankaŭ ni kuros tre baldaŭ
post rigardi l’ urbeton de l’ supro.
Akva lirlo, ŝtoneta susuro
nin ĉe lanta paŝad’ akompanas.
Mi jam tiun ĉi belon ekamas,
ekŝategas kaj ekamindumas!
Nin ĉirkaŭas montar’. Ulla fumas.
07.01.11
 
Hazarde en Freiburg
Posedantino de rusa butiko
ege fervoras pri l’ rusa muziko.
Pompas la formoj, l’manoj aplaŭdas –
ŝi min perceptas, aŭskultas kaj aŭdas!
Mi ja scivolas pri l’ anatomi’
sed ŝi ne volas kanti kun mi…
07.01.11
 
Samvespere
Ni kunsidis ĉe Manfredo
en vendredo
Kun fromaĝo kaj kun vino.
La kulmino
de l’ paroloj mondrenversaj
plej diversaj
venis post la noktomezo,
kaj la pezo
de la pensoj ne plu premis,
kaj ni emis –
ne konkludojn saĝajn formi,
sed nur dormi.
07.01.11
 
Schwerin
Aĥ, Laima, ho kiel vi stiras!
Samtiel la viv’ preteriras
en hasta, bombasta senlaco…
“Jen placo. Jen ĉefa palaco.
Jen lago. La dua. La deka.”
Mi gapas kun frunto malseka
por nur elbalbuti en fino:
“Mi vin ne forgesos, Ŝverino!”
08.01.11
 
Renkonto
Dum koncert’ en Ŝverino
gvatas min sinjorino
el la vico unua.
Loze falas harondo,
rekoneblas la blondo
kaj rigardo la blua.
Mi singulte tusetas,
stumblas kaj pardonpetas
ĉe l’ fervora kantado:
malaperis ĉi haroj
antaŭ dudek sep jaroj!
Nun venigis la pado
nin al tiu renkonto –
jes, malgrandas la mondo,
do amikon mi petu
tuj min foti kun mia
ekstertempa vizio.
Mia kara, ridetu!
08.01.11  
Entrajne
Ĉu vivolongo nia nana
min sopirigas?
La rememor’, tutcerte, vana
nin iel ligas.
Pretervivinte duonvivon
en svaga disto,
ni tamen lasu la naivon
cedi al tristo,
do trovu nin indiferentaj
l’ renkonta horo…
Sed kial pulsas stultaj sentoj
En mia koro?
09.01.11

Dresden

Stacidomo konata. Ankaŭ preĝejaj kupoloj.
La valizon en aŭton - sen senbezonaj paroloj,
kaj antaŭen, al celo laŭ la inunda ebeno!
Mi ne havas nun tempon. Do - ĝis poste, Dresdeno!
10.01.11
 
Saŭnado
Kvasto – l’ flaŭro, mi – la faŭno,
naŭdek gradoj en la saŭno,
sed en Elbo – du!
Do mi pensas, ĉu
risku mi post av’ Alberto
kuri laŭ ŝtupar’ kun lerto
ĝis la akva frid’
kaj kun fola rid’
en malvarman akvon fali,
kaj denove sin instali
en varmega en’
de l’ ŝvitiga ben’?
Mi kuraĝas, kuras, saltas.
Pika frido, spiro haltas…
Sed ja kia rav’ –
Plonĝi kun la av’!
10.01.11
 
Berlin
Jen la tago por promeno!
Per frosteto rave pika
tiklas min berlina beno
en ĉi tiu tag’ unika.
La paŝado en nebul’, do
kun fumetoj ĉe elspiro
realiĝas mensa muldo
de l’vidito kaj admiro.
Kaj registras mia kapo
bildojn por la onta kreo…
Anjo, fotu min sen ĉapo
apud tiu nova ZEO!..
11.01.11
 
Herzberg
Esperanto-centro.
La gastlibro plenas.
La venantoj, certe
tiun urbon benas,
ĉar abundas ŝildoj,
flirtas verdaj flagoj –
jen fotindaj bildoj,
kaj glorindaj agoj.
Zamenhof granita
kun okuloj tristaj.
La urbet’ benita.
Kvin esperantistoj.
12.01.11
 
Krefeld
Veno. Tusad’. Butikaro.
Samlandanino. Malŝparo
en aĉetado plej hasta,
ĉar, evidente, la lasta.
Dura fromaĝ’. “Jaegermejster”.
Mi ne kapablas komerce
pensi ĉe ĉiu aĉeto!
Estu truet’ en buĝeto,
tamen mi agu kun certo
antaŭ la lasta koncerto.
13.01.11
 
Al Ebel-familio
Saluton, Volodja kaj Rosa,
fidelaj amikoj!
Forflugis la tempo mojosa
en urbaj butikoj.
Forglitis l’ inspiro koncerta
kaj kuna kantado.
Kandeloj degelis, kaj certa
nur hor’ por sidado
ĉetable kun vodko miela
kaj la rememoroj
pri l’ juno, kandele degela,
la tagoj, la horoj
de nia SEJMeca fortuno,
kaptita bontrove…
Ni kunas, kaj nin nia juno
varmigas denove.
14.01.11
 
Mikaelo ĝuas la bavaran bieron ...

Mikaelo Bronŝtejn
RU-187550 Tiĥvin
(Rusio)
 
fotis:
Rémy Bouchet
(Francio)
 

«  reen al paĝo albumo