Raporto de Anita kaj Franz-Peter Kurtz (Germanio)
aperinta en "Ora Rajdanto", informilo de la grupo Schwerin

26-a Internacia Festivalo en Nördlingen
27.12. 2009 - 4.1. 2010
 
Post nia partopreno de la lasta IF en Düsseldorf ni decidis ankaŭ viziti la venontan IFn en Nördlingen. Unue la etoso en IF tre plaĉis al ni kaj due ni ne sciis kie situas Nördlingen... Nun ni estis intertempe en la 26-a IF en Nördlingen kaj scias, kie ĝi situas. Inter Nürnberg kaj Stuttgart ni povis viziti tiun ĉarman urbon. Ĝi estas mezepoka urbo en bavara Ŝvabio, kiu ankoraŭ posedas kompletan urban muron. Sub tegmento de ĝi ni povis sur la muro ĉirkaŭiri la urbon en iom pli ol unu horo. La domoj en la urbo mem estas grandparte trabfakaj domoj el la mezepoko.

La IF mem okazis en moderna novkonstruita junularfamilia gastejo kun propra saŭno. Ĉi foje la kadra temo estis: Fabeloj, fabloj kaj legendoj. Laŭ nia kalkulo okazis ĉirkaŭ 60 diversaj programeroj kaj bedaŭrinde ne estis eble viziti ĉiujn. Do ni devis ofte inter tri aŭ kvar samtempaj programeroj decidi, kiun ni vizitas aŭ partoprenas. Fabelo Andersen, fabelo fratoj Grimm, Rusa fabelo, Latvaj fabeloj kaj Dagestana fabelo estis la prelegoj, kiuj rekte tuŝis la kadran temon. Ili montris la diferencojn inter la diversnaciaj fabeloj kaj ties komunecojn.

En la kadro de la 3-a Internacia Vinta Universitato (IVU) estis prezenditaj jenaj prelegoj: “Fabeloj de sezonoj kaj astroj”, “Distraj matematikoj (du partoj)”, “De cifero al nombro – historio de la NULO” kaj “Ekologio de kulturoj kaj la hipernacia lingvo”. Kelkaj prelegoj plivastigis nian nunan scion pri landoj ekster Eŭropo. Estis interalie la prelegoj  “Lecionoj el Afganio” kaj “Raporto pri Norda Koreio”. Krome mi volas ankaŭ ne forgesi, ke okazis du “Aŭtoraj horoj” de geverkistoj. Se mi bone nombris, dum la IF ĉi-foje estis aŭdeblaj 29 diverstemaj prelegoj.

Por la plibonigo de la sanstato ĉiu povis viziti la saŭnon kaj partopreni ĉiutagan kurson “Tai chi chuan – tradicia ĉina arto”. Dancemuloj povis lerni flamenkon aŭ “liniajn dancojn”. Eĉ desegna kurso okazis ĉi-foje. La tuttaga ekskurso gvidis nin al Nürnberg. Ĝi posedas imponan kastelon kaj mezepokan urban centron. Kompreneble ni povis manĝi tagmeze la mondkonatan Nürnberg-an Kolbaseton.

 La vesperoj estis aranĝitaj kiel rusa, dagestana kaj israela vesperoj. Unu vespero estis la Zamenhofa Vespero, okaze de la 150-a datreveno de la naskiĝo. Kulmino de la Festivalo estis denove la SILVESTRA BALO. Post bonega manĝo en bufeda formo kaj dancado ni bonvenigis kvarfoje la novan jaron laŭ la diversaj horzonoj. La lastaj partoprenintoj enlitiĝis frumatene.

La 26-an IF entute partoprenis ĉ. 140 geesperantistoj el 21 landoj kaj tri kontinentoj. Finfine ni ne volas forgesi danki al HDP (Hans-Dieter Platz) por la bone preparita kaj aranĝita Internacia Festivalo. Ni partoprenis ankaŭ la plilongigan tagon kaj vizitis en tiu tago la urbeton Dinkelsbühl.

La venonta, la 27-a IF, okazos denove en Nördlingen kun la tuttaga ekskurso al München. Ni nur povas rekomendi al ĉiuj: vizitu, partoprenu kaj ĝuu la Internacian Festivalon!  

Anita kaj Franz-Peter Kurtz
DE-19055 Schwerin
Germanio
februaro 2010

... kaj kelkaj fotoj:

Promenoj en Nürnberg: tuttaga ekskurso
Nürnberg: kastelo Nürnberg: antaŭ la restoracio
                       Abunda tagmanĝo         Posttagmeza promeno ...
Nördlingen: matenaj gimnastikoj