Raporto de
prof. d-ro Amri Wandel (Israelo)
 aperinta (mallongigite) en revuo Esperanto, februaro 2009, nro 1222
 kaj en "La Ondo de Esperanto", n-ro 2, 2009


25-a Internacia Festivalo en Düsseldorf
27.12. 2008 - 3.1. 2009

» Internacia Vintra Universitato «

Jam duan fojon sinsekve okazas la Internacia Vintra Universitato (IVU), la vintra paralelo de la Internacia Kongresa Universitato, kadre de la Internacia Festivalo en Düsseldorf, Germanio.

La Internacia Kongresa Universitato (IKU) okazas jam de pli ol 50 jarojn kiel serio de fakaj prelegoj, kiuj estas ĉiujare prezentataj dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto. La IKU komencis en la jaro 1951, kiel Internacia Somera Universitato (ISU; la nomon oni shanghis en 1980, kiam la UK unuafoje okazis en la suda hemisfero). Kial do ne ekzistu ankau VINTRA Universitato? Serĉante taŭgajn formon kaj kadron mi pensis pri kunlaboro kun Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS). Jam en la naŭdekaj jaroj, kadre de la scienca kaj faka agado de UEA, mi iniciatis kunlaboron inter AIS kaj IKU. En 1995 okazis en Tampereo la unua komuna sesio, kaj de tiam preskaŭ ĉiujare okazis  dum la UK komuna AIS-IKU sesio, konsistanta el tri kursoj. Estis nature uzi similan kunlaboron por la vintra aranĝo, sed kiam kaj kie ĝi okazu?

En la (nordhemisfera) somero la UK servas kiel organiza kadro por IKU. Vintre ekzistas pluraj tradiciaj tutsemajnaj Esperanto-renkontiĝoj dum la novjaro, kiuj povas servi kiel taŭga kadro por la paralela vintra universitato. Mi decidis elekti la Internacian Festivalon (IF), ĉar ĝia riĉa kleriga programo plej taŭgas al tiuspeca aranĝo (fakte AIS-sesio okazis dum IF jam antaŭe, en 2005, sed kiel paralela, aparta programo de AIS).

Tiel naskighis la Internacia Vintra Universitato (IVU),  kiun mi unuafoje organizis kadre de la pasintjara IF en Düsseldorf, laŭ formato simila al la "komuna sesio" de AIS kaj IKU dum UK: studsesio de AIS konsistanta el tri kursoj. Fine de mia kurso (kiu temis pri vivo ekstertera kaj la planedo Marso) okazis ekzameno por la interesitaj partoprenantoj, kaj ĉ. 20 sukcesis kaj ricevis oficalajn AIS-atestojn en solena ceremonio kiu okazis ... dum la silvestra balo.

Sekve de la sukceso de la unua IVU, okazis la nunjara IVU-2, denove kadre de la IF, kiu okazis samloke kiel pasintjare, en la junulargastejo en Düsseldorf. La elekto de temoj estis varia: Renato Corsetti prelegis pri Lingvistikaj observoj pri E-o, Eugen Macko pri Naciaj ideologioj en Mezeŭropo, kaj mi – pri la temo "Teleskopoj", okaze de la 400-jara datreveno por la invento de la astronomia teleskopo (resumoj de la tri kursoj videblas ĉe http://www.internacia-festivalo.de/  sub "Internacia Vintra Universitato").  La kurso pri teleskopoj inkludis ankaŭ praktiakan parton, en kiu la partoprenantoj kunmetis veran teleskopon, kaj sekve uzis ĝin (dum la silvestra balo) por observi stelojn, malgraŭ la subnulaj temperaturoj ekstere. Ankaŭ ĉi foje okazis ekzameno por la interesiĝantoj. Sukcesis 13 kiuj ricevis atestojn de AIS en publika ceremonio, ĉi foje kadre de la Armena vespero. Estis simbole ke la organizantoj, Elena kaj Jasmin Arakelian, havas la saman familinomon kiel fama armena astronomo, je kies nomo nomighas pluraj galaksioj.

Nun oni jam ekplanas la trian IVU-n, okazonta en la nunjara IF en Nördlingen, Bavario.

Amri Wandel
januaro 2009D-ro Amri Wandel
IL-71799 Makabim
Israelo


foto:
Liba Gabalda