Raporto de
Josef Ŝemer (Israelo)
aperinta en "La Ondo de Esperanto" (Kaliningrad, Rusio), n-ro 2, 2009


25-a Internacia Festivalo en Düsseldorf
27.12. 2008 - 3.1. 2009

» Mia unua Internacia Festivalo, Germanujo «

Dum jardekoj okazadas en Germanio, dum la jarŝanĝaj tagoj (lastaj tagoj de decembro kaj unuaj tagoj de januaro), la fama junulara kunveno Internacia Seminario (IS). En decembro 1979 elnaskiĝis plia esperantista kadro por festi la novjariĝon: Internacia Festivalo (IF). Ne temis pri konkurenca kunveno, sed pri samtempa okazaĵo, kiu celis renkontigi aparte la "pli aĝajn junulojn" aŭ la "mezaĝulojn". De tiam ĝi fariĝis preskaŭ ĉiujara. En dec 2008 - jan 2009 okazis la 25-a IF, do kaŭzo por festi jubileon!

De la komenco organizas ĝin la germano Hans-Dieter Platz (HDP). Dank' al li IF fariĝis jam delonge unu el la plej gravaj internaciaj kunvenoj en Esperantujo. Multaj esperantistoj, inter ili kelkaj paroj, partoprenas ĝin regule. Kelkaj el ili eĉ ĉeestis ĝin pli ol 15 fojojn. Ekzemple, la fama paro Claude Nourmont kaj Brian Moon ne maltrafis eĉ unu IF-renkontiĝon!

Mi partoprenis la jubilean IF-on (27 dec 2008 – 3 jan 2009), kiu okazis ĉi-jare en Düsseldorf, en tre komforta kaj bone ekipita junulara gastejo. Ĝi estis mia unua IF malgraŭ ke mi estas esperantisto jam de pli ol 40 jaroj. Entute partoprenis ĉ. 160 personoj, plejparte el Eŭropo. Ili venis el 22 landoj, el kiuj elstaris kvante la jenaj: Germanio, Francio kaj Belgio. El Rusio venis "nur" 10 personoj sed ili elstaris ĉie kaj ĉiam, kontribuante al la bona etoso per kantado, muzikludado kaj regalo ...

Kiel okazas ĉiujare, ne malmultaj personoj ĉeestis nur dum parto de la tempo. Kelkaj venis por 1-2 tagoj, aliaj por 3-4 tagoj ktp. Laŭ mia takso la plimulto de la partoprenantoj superas la aĝon de 50. Ne malmultaj estis emeritoj. La etoso estis tre, tre bona, la programo tre riĉa kaj varia kaj la organiziteco - perfekta. Mi povis vidi denove, kiel feliĉaj povas esti la membroj de nia internacia "verda familio" kiam ili kunvenas por aŭskulti prelegojn, partopreni laborgrupojn, babili kaj drinki kune en la loka "Knajpo" (IF-drinkejo), kunkanti, partopreni ekskursojn, spekti artajn prezentaĵojn ktp. Kaj la aĝo tute ne gravas!

Dum 7 tagoj okazis ĉ. 53 dumtagaj prelegoj kaj laborgrupoj. Mi opinias, ke konsidere de la negranda nombro da partoprenantoj (160), temas pri relative tre multaj programeroj. Kelkaj partoprenantoj grumblis pri tio, ke ili devis cedi pri multaj allogaj prelegoj, ne povante partopreni samtempe du erojn. Mi menciu etan parton de la titoloj de la prelegoj, nur por demonstri la riĉecon kaj variecon de la temoj: TEJO en 1968; Magia seminarieto kun la magiisto Triksini; Unumonata restado en Nepalo; Lingvistikaj observoj pri kelkaj trajtoj de Esperanto; Teleskopoj: niaj okuloj al la kosmo; Frandu Piron; Interkultura kompreniĝo malgraŭ miskomprenoj; Kiamaniere sukcesplene kongresi dum UK; Paroliga kurso; Rusa Nord-Okcidento per okuloj de franco; Lumbildoj pri Venezuelo; Evoluo de naciaj ideologioj ĉe mezeŭropaj popoloj; Seminarieto Origamio; Kvizo pri literaturo; Konsiloj de kuracistino: kion kunporti al vojaĝoj; La metabola sindromo; Pupteatra seminarieto; Vivo kaj verko de la juda poetino Rose Ausländer; Juda humuro (mia propra prelegaro...). Ĉu mi sukcesis konvinki vin, ke okazis abundo da interesaj programeroj?...

La arta-muzika programo konsisitis el la jenaj artistoj: Alejandro Cossavella el Argentino, kiu troviĝas en Eŭropo dum kelkaj turne-monatoj, kantante antaŭ esperantistoj dum internaciaj kunvenoj kaj ĉe lokaj grupoj; Ĵak Le Puil el Francio; Mikaelo Bronŝtejn el Rusio, kiu planis kaj gvidis ankaŭ grandan parton de la aliaj programeroj. Ĉarma estis ankaŭ la prezento de Armena Vespero far Karine kaj Hasmik Arakelyan kaj Nina Bzhikyan el Armenio. La 31-an de decembro okazis la tradicia kis-abunda silvestra balo kun ĝiaj ceremonioj pri bonvenigo de la nova jaro, laŭ la horzonoj de la diverslandaj partoprenantoj (ni - la du israelanoj - tostis samhore kun  gelatvoj, litovinoj kaj bulgarino). Krome okazis bela Jubilea Vespero kun ŝaŭmvino kaj surprizoj. Interalie aperis tiam antaŭ ni kelkaj IF-anoj, kiuj ĉeestis la unuan IF en 1979... Okazis ankaŭ tuttaga ekskurso al la famkatedrala urbo Aachen, al la belgia vilaĝo Kelmis (kie antaŭ precize 100 jaroj fondiĝis la Esperanto-ŝtato "Amikejo") kaj al limŝtono inter la tri landoj (BE, NL, DE).

Sed nenio estas perfekta: Sufiĉe multaj partoprenantoj malvarmumis aŭ malsaniĝis. Imagu al vi: la eŭropa vintro kaj la fermita ne-aerumita ejo... Ankaŭ mi revenis hejmen kun memoraĵo: gripo el Eŭropo. Resume: eta kaj intima universala kongreso de Esperanto, ege rekomendata al ĉiu esperantisto. Malgrandigu UK-on kaj vi ricevos IF-on, kiu estas same riĉenhava, emocia, instrua kaj plezuriga, sed pli societema kaj bierabunda...

Koran dankon al vi pro la belaj momentoj, d-ro Zamenhof kaj HDP.

Josi Ŝemer
februaro 2009Josi
      Josef Ŝemer

     IL-67459 Tel Aviv
      Israelo


      
 (kun Encarna Teruel)


 
      foto:
      Amri Wandel