(1)
  Raporto de Nelly Bracke (Belgio)
aperinta en "Aktuala Esperanto" (bulteno de 'Esperantista Brusela Grupo')
februaro 2009

25-a Internacia Festivalo en Düsseldorf
27.12. 2008 - 3.1. 2009

» Pri Internacia Festivalo «
 
Okazis en Düsseldorf (2008-12-27 / 2009-01-04). Mi estis ege kontenta pri la sperto, kvankam mi timis iomete iri sola. Finfine en IF neniu estas sola, se oni ne volonte serĉas la solecon. Ekde la alveno la etoso estas tute simple amika. Mi konatiĝis kun mia samĉambranino, kiu rapide iĝis mia amikino. En la hotelo, kiu estas tute nova kaj moderna junulargastejo, ni havis tre komfortan dulitan ĉambron.
La "kapo kaj cerbo " de tiu organizo estas  Hans-Dieter Platz, sian nomon li mallongigis al HDP - "Hodopo" (preciziginte ke estu sen "sinjoro").
La aktivecoj estis tre variaj; ĉiam oni povis elekti - ofte oni hezitis - inter 4 eblecoj, ĉiam interesaj, kelkfoje gajaj, kiel la "prelegoj" de la magiisto/pupteatristo Triksini, kiu tuj ludigis nin tiel, ke ni estis sufiĉe kompetentaj por ludi ni mem per memfaritaj pupoj dum la adiaŭa vespero, la lastan tagon.
Dum la silvestra vespero ni estis invititaj al belega bufedo. La plej multaj inter ni sin vestis ege feste kaj poste komenciĝis la muziko, en kiu eĉ tiuj, kiuj ne estis tre spertaj dancantoj, povis kundanci en gajaj rondoj.
Do, post la abunda kisado de la nokto novjara, kelkaj iris observi la stelojn per teleskopo; kelkaj iris ankaŭ eksteren, sed por admiri la piroteknikaĵojn.
Mi ankoraŭ ne parolis pri la ekskurso al Aachen, al la trilanda ŝtono, al vilaĝo Kelmis, kie oni provis, kiam ĝi ankoraŭ estis sendependa, instali la unuan sendependan Esperanto-ŝtateton. Ne funkciis, ĉar en tiu vilaĝo estis pluraj zinkminejoj, tiel valoraj ke la ŝtateto  estis rapide aneksita.
En Aachen ni vizitis bakejon de la famaj "Aachener Printen",  tiuj bongustaj spickukoj, kiujn ni povis gustumi laŭvole. Post tiu vizito, oni rekonis nian grupon per la ruĝaj sakoj de la "Bäckerei Klein". Ni ankaŭ vizitis la urbon, inter alie kun la belega katedralo.
Ni tagmanĝis en Moresnet, en restoracio "Select", en kiu okazis la kunvenoj de la "Esperant-ŝtato". La instruisto Mathieu Schrymecker, kiu ankaŭ estas fervora esperantisto, klarigis per grandaj mapoj la historion. Li ankaŭ preparis ekspozicion kun multaj malnovaj fotoj. Li vere estis fiera.
Ni ankaŭ vizitis la malnovan urbon  Düsseldorf laŭ la majesta riverego "Rejno".
Ni multe promenis, ĉar la vetero estis, kvankam malvarma, tre bela. Ni vere bonŝancis. Entute ni multe ridis, interkonatiĝis, kantis (tre ofte en la tiea drinkejo "Knajpo", kie kelkaj inter ni ludis aŭ gitaron aŭ akordionon. Mi povus ankoraŭ daŭrigi la raporton, sed mi pensas, ke tio sufiĉas por allogi vin por akompani min venontjare. Tiam IF okazos en Nördlingen, belega urbeto tute ĉirkaŭita de urba murego (konata la tre turista Rothenburg). De tie la ekskurso iros al Nürnberg.
Mi pensas, ke la etoso estos ankoraŭ pli bona tie. Almenaŭ HDP certas!
Do, ĝis venonta novjaro, en IF Nördlingen!

Nelly Bracke
februaro 2009

 (2)  Raporto de Barbara Poterucha (Belgio)
aperinta samnumere en "Aktuala Esperanto", feb. 2009

   
» Ankoraŭ pri Internacia Festivalo «
 
Ne ofte oni povas renkonti, en la sama aranĝo, tiel multe da eminentaj literaturistoj kaj eldonistoj, i.a. Anna Löwenstein, Armela kaj Ĵak Le Puil, Christiane Oetter, Tacuo Huĝimoto, Mikaelo Bronŝtejn, Paul Peeraerts. Dum aŭtoraj horoj Anna Löwenstein, aŭtorino de la furora romano "La ŝtona urbo", prezentis sian novan romanon "Morto de artisto" (el la tempo de la Romia imperiestro Nerono, 54 - 68 p.K. Christiane Oetter prezentis la vivon kaj verkojn de la juda poetino Rose Ausländer  (1901 - 1988). Mikaelo Bronŝtejn prezentis kvar tradukitajn librojn, aperintajn dum 2008, kaj ankaŭ prezentis verkitan de li romanon "Dek tagoj de kapitano Postnikov", kiu havos teatran premieron en Bjalistoko. Karin Arakelyan el Armenio prezentis kelkajn tradukaĵojn kaj originalajn verkojn, ankaŭ proprajn. Josef Ŝemer el Israelo esperantigis pli ol tricenton da judaj ŝercoj de Orienta Eŭropo, kiuj respegulas la vivon de popolo, vivanta en diasporo. Li baldaŭ eldonigos ĝin libroforme. Kun fajna humuro li rakontis kaj ridigis la partoprenantojn. Tacuo Huĝimoto el Japanio prezentis probable la  plej malnovan romanon en la mondo, okaze de la 1000-jara jubileo "Rakontaro Genĝi" kaj la verkiston Dazaj - Osam - tre populara. Claude Nourmont (Luksemburgio) gvidis "Frandu Piron" pri la vivo, verkoj, prelegoj kaj konsiloj de belgo-sviso Claude Piron, forpasinta antaŭ unu jaro. Pri literaturo okazis podia diskuto kaj interesa kvizo kun partopreno de publiko. Tradukado, ĉu arto aŭ tekniko? Ĵak kaj Armela Le Puil el Francio pritraktis tiun temon.
Krome, okazis abundaj prelegoj kaj kontribuoj. Prezentado de diversaj vojaĝoj: Armenio, Japanio, Nepalo, Rusio, Venezuelo, Vjetnamio, ofte kun gustumado de ties specjalaĵoj. Amri Wandel, profesoro pri astrofiziko, prelegis pri kosmo kaj en praktiko montris, kiel uzi teleskopon - ni admiris stelojn! Eugen Macko prelegis pri "Evoluo de naciaj ideologioj ĉe mezeŭropaj popoloj", temo interesa kaj aktuala. Renato Corsetti prezentis: "Lingvistikaj observoj pri kelkaj trajtoj de Esperanto".
Dum unu semajno okazis 66 programeroj, tre variaj, klerigaj, multaspektaj, altnivelaj en neimitebla amika etoso. Ĉiuvespere estis  koncerto kaj poste oni povis aŭskulti dum tuta nokto en drinkejo (nomita "Knajpo") lirikajn kaj kortuŝajn rusajn kantojn kun gitara akompano. Ĉiuj povis elekti laŭ bezono kaj plaĉo: korpa ekzercado, dancado, Yogo, Tai Ĉi Ĉuan, spirita ekzercado, diservo kun Triksini, Mantro, muziko, kantado. Ne mankis kuracistaj konsiloj pri la sano.
Oni ne povas preterpasi ĉeeston de belgoj kaj Belgianoj. Ĉeestis 19 belgoj aŭ loĝantaj en Belgio. Ni belgoj estis aktivaj en diversaj programeroj. Nelly Bracke prezentis sian talenton en pupteatraĵo kun Triksini. Spontane kreita, internacia koruso, en kiu kantis niaj samlandanoj. Kun granda surprizo, aperis sur scenejo danc-grupo, interalie estis belgoj, kiuj prezentis modernajn dancojn. Admirinde! Al legemuloj Flandra Esperanta Ligo ofertis plej novajn eldonaĵojn.
Apartan mencion meritas la ĉi-jara tuttaga ekskurso al la trilanda angulo Aachen, Kelmis, Maastricht. Aachen estas urbo 2000 jaraĝa. Monto de iom pli ol 300 metroj kun la limŝtono inter Belgio, Germanio kaj Nederlando troviĝas apud Kelmis, La Calamine, Moresnet. Elirante de du busoj, antaŭ la restoracio nomata "Select", profesia ĵurnalisto filmis partoprenantojn. Antaŭ la enirejo flirtis Esperanta flago kaj salutis nin samideanoj Mathieu Schrymecker kaj Marcel Delforge. Ni eniris historian lokon, kie okazis la fondiĝo de Esperanto-ŝtato "AMIKEJO" en aŭgusto 1908. Ĵurnalisto daŭre filmis, kiam Mathieu Schrymecker, loka esperantisto, rakontis atentokaptan historiajn eventojn de neŭtrala ŝtato "Moresnet". En aparta salono estis preparita ekspozicio kun historiaj dokumentoj. Li ankaŭ eldonis poŝtkarton kun poŝtmarko. Preskaŭ ĉiuj aĉetis, kiel memoraĵo de 100-jara unika evento. Dankon al la ĉicerono Mathieu Schtymecker kaj ĉiceronino Trude Sinno. Krome, ni estis dorlotitaj per bongusta kaj abunda manĝaĵo. Mankis nur Ora Libro - por enskribi impresojn de kontentaj IF-anoj, diversnaciaj Esperantistoj...
Ni revenis poste al IF-ejo por la balpreparoj, lasta provo de eleganta Polonezo - danco, kiu malfermis Silvestran balon.
Nur unufoje HDP, Hans-Dieter Platz, ĉefa organizanto de IF petis strikte respekti bufedan ordon por eviti kaoson: 1- fotoebleco; 2- sidiĝo; 3- salutvortoj; 4- manĝo. Laŭ tiu regulo ĉio glate iras. Silvestra bufedo estis atendata kun malpacienco. Novjaraj bondeziroj komenciĝis jam de fora oriento, kaj horo post horo ni atingis noktomezon por saluti Novan Jaron 2009 en Düsseldorf - kun ĉampano, vodko, vino. Kisante, ĉirkaŭbrakumante unuj la aliajn, bondezirante, ĉiuj amuziĝis. Verva dancado daŭris ĝis la 6-a horo matene.

Barbara Poterucha
februaro 2009


 Nelly Barbara Nelly Bracke
BE-3090 Overijse
(maldekstre)

Barbara Poterucha

BE-1200 Bruxelles
(dekstre)


 
fotis:
Rémy Bouchet