25-a IF 
Düsseldorf 2008
(1) Fotoalbumo de Hans-Dieter Platz

Interkona Vespero: kantoj de Mikaelo


Vespera Knajpo:  Jeong-ok, Harald, Alfred ...
... kaj Tacuo Huĝimoto kun Brian Moon


Koncerto de Ĵak Le Puil: La danĝera ul' ... Vida (Litovio), Karine (Armenio), Alfred (Aŭstrio)


Jubilea Vespero: ŝaŭvina akcepto ... kaj poste muziko en Knajpo


Bakejo en Aachen: Akenaj spickukoj ... ... la bakisto klarigas kaj gustumigas


Tuttaga ekskurso: vizito en restoracio "Select" en Kelmis (tagmanĝo en la fondo-salono de iama 'Amikejo')


En Kelmis (Belgio): TV-intervjuo kaj klarigoj pri la iama E-ŝtato 'Amikejo'


Ĝemelinoj Elisabeth kaj Katharina Silvestra Vespero: Jeong-ok kaj Harald
Kajto

Interbabiloj: Diemante kaj Brian ... ... kaj Andrea kun Eugen


Parto de niaj belgaj partoprenantoj Polonezo antaŭ la Silvestra Balo


Silvestraj diskutoj: Triksini, Brigitte, Grazina, Hans ... kaj Laima, Bodo, Franz Peter, Gerry


Hasmik prezentas armenan dancon, dekstre familio Kleemann kun Karine


Barbara, Rob, Martin, Stanislava kaj Nelly
familioj Goris kaj Boon el Belgio

(2) Fotoalbumo de Katharina kaj Elisabeth Platz
HDP, Brian, Claude, Bruno, Jaŝo kaj Ulrich ... oficejaj laboroj ĉiutage


Silvestra vespero: manĝoj kaj gratuloj