Raporto de
prof. d-ro Amri Wandel (Israelo)
aperinta en revuo Esperanto, februaro 2008, nro 1211 (2)


24-a Internacia Festivalo en Düsseldorf
27.12. 2007 - 3.1. 2008

» Internacia Festivalo kaj Vintra Universitato «

La 167 partoprenintoj en la 24-a Internacia Festivalo (IF) vojaĝis el siaj 20 landoj ne nur al Düsseldorf (urbo de la IF) kaj la Rejn-valo (tuttaga ekskurso) sed ankaŭ al deko da ekzotikaj lokoj en la tuta mondo, kadre de la IF-ĉeftemo "Vojaĝoj". La riĉa vojaĝoferto inkluzivis du vizitojn en la UK-lando – al Jokohamo, Kamakura, Oomoto, la Japanaj Alpoj kaj Hokkaido, kiun oni atingis per transsiberia trajna karavanvojaĝo. Oni spertis du vojaĝojn al Himalajo – unu al Tibeto kaj la alia al Ladakh – la "eta Tibeto", azen-vojaĝon en Francio kaj sovaĝan naturon en Skandinavio kaj Afriko, kie ni renkontis leonojn, elefantojn, ver(d)ajn korokodilojn kaj multajn aliajn bestojn en Safari-vojaĝo tra Kenjo kaj Tanzanio. Aldone al la kadra temo, okazis proksimume dudeko da programeroj pri variaj temoj, kiel koncerto, konatiĝo kun la esperantlingva retejo "Ipernity", abeloj, naturkuracado kaj spicaĵoj, proksimiĝo per interkulturaj miskomprenoj kaj multaj aliaj.

Ankoraŭ kadre de la kleriga programo de la ĉi-jara IF menciindas nova iniciato – Internacia Vintra Universitato (IVU), kiu samtempe estis studadsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS). La Internacia Kongresa Universitato (IKU) nomiĝis Internacia SOMERA Universitato (ISU) ĝis la jaro 1981 (kiam la UK unuafoje okazis en la suda hemisfero). Kial ne estu VINTRA universitato? En la IF okazis la unua sesio de IVU kun tri kursoj - pri astronomio ("Ĉina astronomio" kaj "Vivo sur Marso?", A. Wandel), "Historio de la psikiatrio" (H. Eichorn) kaj "Dialogiko, komunikado kaj Esperanto" (E. Macko), kiuj konsistis el po du prelegoj. Fine estis ebleco ekzameniĝi kaj akiri AIS-atestojn, kaj 18 personoj diplomiĝis pri Marso. La teorian prelegon kompletigis praktika sperto – per-teleskopa observado de Marso, kiu dum la IF estis plej proksima al la Tero.

La arta vespera programo estis egale varia kaj alloga: koncertis JoMo, Kajto, Mikaelo Bronŝtejn, okazis danc- kaj biervespero, kaj kompreneble interkona kaj adiaŭa vesperoj. Aparte imponis la duopo Ankie kaj Nanne de Kajto, kiu ĉarme kaj alloge prezentis siajn novajn kaj malnovajn furoraĵojn. Al tio aldoniĝis la spontanea gaja etoso en la "Knajpo" (la IF-trinkejo) kie ĝis malfrue oni kantis (kaj dum la novjara balo ankaŭ dancis) kaj foje oni kantis eĉ matene.

Kio tamen mankis en la ĉi-jara IF estas infanoj – ĉiuj ŝajne migradis kun sia familio al la samtempa Novjara Renkontiĝo (NR), kiun partoprenis ĉirkaŭ 60 infanoj, 40% el la tuta nombro de partoprenantoj. Tiel realiĝis mia pasintjara prognozo (RE, februaro 2007) ke tiuj du jarfinaj aranĝoj okupos du apartajn niĉojn: IF kun pli abunda kaj altnivela kleriga programo, pli UK-eca, kaj NR kun pli familieca elekto, kun aparta porinfana programo, pli simila al la somera REF.


Amri Wandel
2008 01 07Amri
      D-ro Amri Wandel

     IL-71799 Makabim
      Israelo


      


     


       
      fotis:
      Rémy Bouchet, Francio