Raporto de Liba Gabalda (Francio)
(aperos i.a. en "Magdeburga folio" kaj en orientfranca "La Informilo")

24-a Internacia Festivalo en Düsseldorf
27.12. 2007 - 3.1. 2008

» Vojaĝoj «
 

Ni nomis ĝin “Koridora IF" (la nova klerigejo ankoraŭ ne estis komplete preta), ĉar multe da tempo ni pasigis en koridoroj. En koridoro ni vicis por manĝoj, en koridoro okazis danc-kurso, polonezo, lumbilda projekciado kaj tie ankaŭ funkciis la libroservo. Al la ĉi-jara IF aliĝis 172 partoprenantoj el 20 landoj. Ni estis pli kunpremitaj ol kutime, sed tio ne malhelpis esti feliĉaj. Malgraŭ ne tro bonaj kondiĉoj kaj limigita spaco la IF estis tre agrabla kaj gaja. Ni havis komfortajn dormoĉambrojn kaj bonajn manĝaĵojn kompense. Tre bele ornamitaj tabloj dum la silvestra vespero kaj belaspekta bufedo kun variaĵo de manĝaĵoj tre plaĉis kaj bongustis. Pro manko da salonoj ĉiuj ĉefaj prelegoj okazadis en la manĝejo. La programelekto estis vasta kaj alloga por kontentigi ĉies gustojn.

La kadra temo: VOJAĜOJ transportis nin al diversaj lokoj de la mondo. Pere de bildoj kaj filmo ni povis sekvi transsiberian vojaĝon al la Universala Kongreso en Japanio kaj spekti ne nur la kongresan etoson, sed ankaŭ aliajn belajn lokojn en la lando de la leviĝanta suno. Dum la vojaĝo tra Skandinavio ni admiris pejzaĝojn de Norvegio, Finnlando kaj Svedio kun kelkaj aventuroj. Ne malpli interesa estis pieda promeno kun du azenoj tra pitoreskaj partoj de Francio. Admirinde bela kaj je impresoj plena estis vojaĝo inter Tibeto kaj Kaŝmiro en la plej norda parto de Hindio. Alia prezento montris la vivon de tibetanoj en la ĉefurbo Lasso kaj ankaŭ imponajn palacojn, templojn, monaĥejojn kaj belan naturon. Dum projekciado de bildoj el Kenjo kaj Tanzanio ni spektis sovaĝajn bestojn en naturparkoj de tiuj du landoj. En fora Altajo ni konatiĝis kun bela naturo kaj montara regiono de Siberio. Krom pri la ĉeftemo okazis aliaj prelegoj: Pri abeloj kaj iliaj produktoj, pri sanigaj fortoj de spicherboj, oni parolis pri informado, komunikado, pri klasika Esperanto, pri Zamenhof kaj Postnikov, pri sperto vojaĝi en Esperantujo, pri sukcesa kunlaboro kun la gazetaro, pri Esperanto-partio kaj pri multaj aliaj interesaj temoj. Dum la tria AIS-sesio okazis Internacia Vintra Universitato (IVU). Ĝi enhavis prelegojn pri ĉina astronomio, ĉu vivo sur Marso?, instruoj el la historio de la psikiatrio kaj la dialogaj trajtoj de komunikado kaj de Esperanto.

Dum la vesperaj programeroj ĝojigis nin JOMO, duopo el KAJTO-grupo, muzikis Miĥaelo Bronŝtejn kaj SOLO enkondukis flamenkon. Dum la jubilea 10-a dancvespero ni dancis laŭ orienta maniero kaj dum la balo laŭ ĉiuj manieroj. Grandan sukceson kaj gajan etoson alportis la bier-seminario kun Harald Schicke, dum kiu ni gustumis 9 specojn da bieroj. En la lasta, Internacia Vespero, ni aŭdis poemon, kantojn, flut- kaj akordion-muzikon, spektis dancojn. La duan fojon prezentis sin barbuloj. Kiel 'honora barbulo' estis akceptita la organizanto de la festivalo, nia kara HDP, al kiu oni fiksis falsan barbon. Li ĝoje akceptis.

La tuttaga ekskurso okazis dum pluva vetero kaj ni, kiel planite, vizitis Rejnvalon. En tre bela restoracio ni bone tagmanĝis kaj ĉiu ricevis rememore glason, kun gravuraĵo, el kiu ni trinkis freŝvinon. Ĉe vesperiĝo ni atingis “Lorelej”-on, la faman rokon. La novjara promeno okazis dum plensuna posttagmezo kaj la bona vetero daŭris ĝis la fino de IF.

Do, malgraŭ ne tre adekvataj kondiĉoj pro ne finfaritaj laboroj, ni povas diri, ke la ĉi-jara IF estis tre sukcesa. La 25-a, jubilea Internacia Festivalo okazos samloke, ekde la 27-a de decembro 2008 ĝis la 3-a de januaro 2009. Tiam ni festos en la nova konstruaĵo kie estos ĉiuj modernaj teknikaj rimedoj, instalaĵoj kaj granda lukso. Venu sperti, vi certe ne bedaŭros.

IF estas aranĝo kun bona okazo por babili, amikiĝi, partopreni riĉ-enhavan programon kaj ĝui neforgeseblan semajnon.


Liba Gabalda, La Norville, Francio

14 januaro 2008


Liba
     Liba Gabalda


     
     

     fotis:
      André Grossmann (Francio)