Raporto de Tatjana Loskutova (Rusio)
aperinta en REGo, Rusia Esperanto-Gazeto, februaro 2007, nro 1 (38)

23-a Internacia Festivalo en Saarbrücken
27.12. 2006 - 3.1. 2007

» Dolĉa Franclando «

La temo de la pasinta IF anoncita antaŭ unu jaro, ŝajnis por okcidenteŭopanoj tro konata, eble eĉ banala (kiu, en la 21a jarcento, ankoraŭ ne estis en Francio!?). Por aliaj ĝi estis alloga, kiel ekzemple por mi. Tamen unua demando “kiu neniam estis en Francio?” dum la enkonduka forumo, tre lerte organizita de Claude Nourmont (francino loĝanta en Luksemburgio), eĉ iom embarasigis la publikon. Neniu levis manon, neniu diris “ne”. Evidentiĝis, ke ĉiu el ĉ. 150 partoprenantoj (de 3 kontinentoj kaj 20 landoj) de tiu ĉi novjara E-aranĝo jam vizitis Francion. La proponita aliro al la temo “Francio, kio ĝi estas por vi?” vekis veran intereson de la ĉeestanta publiko, ĉar dum ĝi la 7 elektitaj de Claude diverskategoriaj kaj diverslandaj personoj rakontis pri siaj franclandaj spertoj, pri tio kio plaĉis al ili en la lando aŭ kio pli ŝokis? Mi ne malkovros la sekreton, ke multaj parolis pri konataj vidindaĵoj, pri Parizo kaj ankaŭ pri kelkaj “strangaj” francaj kutimoj (ekz-e gefrancoj salutas unu la alian per kvazaŭ kisoj survangaj (ŝmaĉsoneto kaj alproksimigataj vango) de 2 ĝis 4 fojoj depende de la regiono, en kiu oni loĝas). Kaj certe estis menciitaj francaj fromaĝoj kaj vinoj. Do, la sama Claude en formo de seminarieto dum daŭro de IF rakontis pri fromaĝoj, kies gustumado estis akompanata de ruĝha Bordeaux-vino. Sed kiu inventis la faman en Francio bakaĵon “Croissant”, ne multaj sciis. En la riĉenhava broŝuro de IF aperis informo pri tio, kiun eltrovis HDP, Hans-Dieter Platz, la ĉefa organizanto kaj la daŭre vigla “motoro” de la aranĝo. Evidentiĝis, ke la aŭstroj: la nokte laborantaj aŭstraj bakistoj de Vieno en 1683 rimarkis la invadon de turkoj kaj avertis pri tio la aŭtoritatojn, kiuj povis forte rebatigi malamikojn… Dank’ al tio (kaj al Dio) la bakistoj kreis novan bakaĵon en formo de “turka duonluno”…

IF prezentis al sia partoprenantaro multajn aliajn prelegojn pri
Francio: ”Francio – nia previlegia partnero” (U.Brandenburg, Germanio), “Malpli konata Francio” (C.Nourmond  kaj B.Moon, Luksemburgio), “Kasteloj de Luarvalo” (T.Loskutova, Rusio), kaj ankaŭ pri kastelo Gresillon (C.Tresorier, Germanio), kulturdomo de franclandaj esperantistoj, kiu havas pli ol 50-jaran historion, sed  travivas nuntempe nefacilan periodon kaj bezonas nian E-apogon. En sia prelego M.Bronshtejn (Rusio) rakontis pri la ĝemeligho de rusia Tiĥvin kaj franca Hérouville, pri la amikiĝo inter iliaj geesperantistoj.  Tamen, memkompreneble,  ne eblis rakonti ĉion pri Francio dum unusemajna E-aranĝo en Saarbrücken, germana urbo, kiu situas je 5 km for de Francio. Por pliriĉigi siajn konojn pri la lando la IF-anoj vizitis historiplenan, pli ol 2000-jaran Strasburgon, kie kun loka E-ĉiĉerono (C. Hurstel) ili paŝadis laŭ stratoj de la fama kvartalo “La Petite France” (eta Francio), tra la malnova urbocentro konservinta tiumomente sian kristnaskan dekoron kaj multnombrajn butikojn  apud la impona gotika katedralo.

Kun
larĝamplekse prezentita Francio digne konkurencis dum IF ankaŭ la diverstemaj ĝeneralklerigaj prelegoj: “Lingva egalrajteco, lingvaj rajtoj, lingvaj hom-rajtoj: kien-a itinero?” (R.Clerici, Italio), “Jean Forge - vivo kaj verko de brila esperanta stilisto” (L.Karpunina kaj G.Bussing, Rusio-Germanio), “Kiel ginsengo helpas al mia sano?” (Ĵ.Song kaj H.Schicke, Koreio-Germanio), “Vivo sur foraj planedoj” (A.Wandel, Israelo), “Lingva kaj kultura diverseco en Nepalo” (M.Pathik, Nepalo) kaj multaj aliaj. Paralele okazis 3 - 4 prelegoj, do partoprenantoj devis fari ĉiam malfacilan elekton.

Vespere ĉiujn  atendis interesaj kulturaj programeroj. La koncertoj de JoMo
dum multaj jaroj vigligas kaj entuzismigas la publikon. Ĉi-jara lia koncerto ne estis escepto.  Nekonata por multaj geesperantistoj, la grupo Esperanto-Desperado havis survoje aŭtopaneon. Tamen tri fervoraj junaj muzikistoj el Danlando bonorde atingis IF-ejon kaj prezentis sian arton al atendanta ilin ĉeestantaro. La germana magiisto Trixini dum sia koncerto ĉarmis ne nur infanojn, sed ankaŭ plenkeskan publikon per siaj magiaj agoj. Ĉiuj scivolis, kiel iam en infaneco, kiel tiu aŭ alia magiaĵo efektiviĝas? Ne trovinte la solvon, sed dankante la artiston pro lia majstreco, la spektatantoj arde aplaŭdis. Dum unu el vesperoj kvar tripersonaj teamoj konkuris en scioj pri Francio. Certe, ĉiu teamo havis siajn simpatiantojn, kiuj iumomente provis diversmaniere suflori respondojn. En konkurenca batalo gajnis trinacia teamo (Rusio, Germanio, Britio), kiu ricevis botelon  da ŝaŭmvino. E-perfektiĝo estas unu el bezonoj de tiuj IF-anoj, kiuj ankoraŭ ne tre lertas lingve. Do, la paroliga kurso estis organizita kaj funkciis por ili. Same siajn “klientojn” havis aliaj kusoj: magiaj seminarietoj, jogo-ekzercoj, “Tai-chi-chuan”, manlabora kaj malstreĉiga kursoj, same kuirkurso. Senlace deĵoris en la Libroservo la reprezentantoj de Flandra E-Ligo disponiginte varian elekton de E-literaturo. “Laborinte” dumtage, la IF-partoprenintoj ŝatis “ripozi” en la tradicia Knajpo, kie eblis trinki kaj babili ĝuante la faman IF-etoson en amika rondo.

La pinta programero de ĉiu IF - silvestra balo kun bongustega silvestra
bufedo, post kiu komenciĝis la balo  mem per majesta polonezo, kiun partoprenis pli ol 20 diversnaciaj paroj. Ankaŭ “mazurkon” oni vigle kaj plezure dancis (la lastan organizis L.Gabalda, Francio). La bonvenigoj de la nova jaro laŭ horzonoj estas neforgeseblaj momentoj, kiuj alternis kun dancoj, muziko, la sivestra ŝaŭmvino kaj ĉampano! Vere, ne ĉiuj restis stoikaj kaj eltenis ĝis la mateno, kiam venis tempo saluti usonajn partoprenantojn okaze de la veninta nova jaro al ilia lando. Kutime kronas la IF-on la internacia vespero lasttage antaŭ forveturo. Ĝi estis plenplena da interesaj kaj allogaj programeroj, tamen mi aparte volus mencii tute novan, tiam ĵus inventitan de M.Bronŝtejn. Li sukcesis ne nur kunvenigi ĉiujn barbulojn de la aranĝo (ĉirkaŭ 20 barbozajn virojn), sed ankaŭ kantigi ilin, kio tre ĉarmigis la etoson de la lasta fakte adiaŭa vespero de la 23-a Internacia Festivalo. La vica, la 24-a IF, okazos en Mainz, kaj ĝi atendas vin ĉiujn, kiuj volas sperti altkvalitan E-aranĝon!

Tatjanan Loskutova, Ivanovo, Rusio
- februaro 2007 -

 Tatjana kun Heleno kaj Mukunda
Tatjana Loskutova


      
Tatjana (maldekstre)
 gajnis francan ŝaŭmvinon "Crémant d'Alzace"
 (ĉi-tie kun Heleno el Britio kaj Munkunda el Nepalo)    
 fotis:
 Remy Bouchet (Francio)