Raporto  de Tatjana Loskutova, Ivanovo, Rusio

 
22-a Internacia Festivalo enTrier
27.12. 2005 - 3.1. 2006


» Vojaĝante tra Eŭropo «Ĉiam, kiam vi lanĉas iun malproksiman vojaĝon, vi komencas cerbumi pri ĝia allogo kaj ĝia intereso, ĝia neceso kaj ĝia utileco. Vi certe pensas, ĉu vi havas sufiĉan tempon kaj monon por ĝi? Eble, tiam freneze ektumultas enkape la kantvortoj, kaj vi ĝoje kaj fervore murmuras: "Ni vojaĝas, ni serĉas ĝojon, malproksimo logas nin". Ĉu vere vojaĝoj estas tiom allogaj? Ĉu estas ia vivoĝojo en ili? Ĉu ne nervozigas vin frapoj de ferradoj? Ĉu ne lacigas vin multaj trajnŝanĝoj kaj daŭraj landlimaj pasport- kaj dogankontroloj, kiam iliaj oficistoj observeme okulumas vin, serioze foliumas la pasportajn paĝojn por stampi daton, vokas poŝtelefone, klare pronancante la numeron de via pasporto, iun nevideblan plian kontroliston, kiu informas pri rezultoj (feliĉe negativaj!). Tiumomente via koro plirapidigas siajn batojn kaj leviĝas, supozeble, la sangopremo kaj via tuto plene streĉita atendas "verdikton".
Certe, tiuj vojaĝaventuroj estas jam ne por ĉiuj eŭropanoj. Tie, en okcidenta Eŭropo - ne plu landlimoj, landkontroloj, doganistoj: Tamen signoj de pasinteco ĝis nun videblas: bariloj kaj dometoj de oficistoj ĉe antaŭaj interŝtataj landlimoj. Ilia trista, senviva aspekto memorigas la falon de la Berlina muro kaj la ŝanĝojn, kiuj okazis tra tuta Eŭropo en la 90 -jaroj de la pasinta jarcento.

Al tio, kia iĝis nuntempa Eŭropo kaj kio atendas ĝin en estonteco, kiom sekurecan kaj defendan politikon ĝi havu, ĉu efikan oficialan lingvopolitikon ĝi ellaboris, kaj kiu lingvo estu la neŭtrala Eŭrolingvo kaj al multo alia estis dediĉita la ĵus pasinta IF (Internacia Festivalo), kies ĉeftemo estis "Eŭropo pligrandiĝinta". La 2000-jara germana urbo Trier, la "Dua Romo", bonvenigis ĉirkaŭ 200 (aliĝis 207) geesperantistojn el 25 landoj de la mondo. Ĉi regiono estis grava ne nur por la Romianoj. Ĝi restas same signifa nuntempe: en la tute proksima luksemburga Ŝengen naskiĝis la ideo de "Eŭropo sen limoj", kie en julio 1990 ses landoj subskribis la konvencion - "Ŝengena vizo" famiĝas tutmonde. La ĉeftemo de IF estis prezentita per interesegaj kaj atentokaptaj prelegoj de Brian Moon "Eŭropaj institucioj en perspektivo" (Luksemburgio), de Ulrich Brandenburg "Eŭropo respondeca: la komuna eksterlanda kaj sekureca politiko de EU en konstitucia vakuo" (Germanio), de Cristina Tanc "Eŭrolingvistiko" (Rumanio), de prof. d-rino Eva Polakóvá "Universitata klerigo en pligrandiĝinta Eŭropo" (Slovakio) k. a. Same la ĝeneralklerigaj temoj trovis siajn aŭskultantojn. Ĉiu el lapartoprenintoj de IF-22 havis varian elekton de prelegoj por sia kleriĝo kaj plezuro. Ekzemple, la problemoj de maljuniĝo kaj de pandemio estis diskutitaj dum la prelegoj de Harald Schicke (Germanio), la japan-devena Jumeiho-terapio kaj -gimnastiko sub gvido de Bert Schumann (Francio) helpis malaperigi muskolan streĉon ĉe certaj interesitoj, je sia gitara akompano Aŭstra Pumpure (Latvio) konigis al ĉeestantoj emociajn naciajn kantojn.

Apartan mencion meritas ĉi-foja kromprogramo: dum la tuta semajno pri neŭtrala lingvopolitiko de EU kaj aliaj temoj diskutis AIS-anoj, kiuj sub la gvido de prof. d-ro Helmar Frank kontribuis al la IF-programo per pluraj eroj. Dum IF estis organizitaj dunivelaj E-kursoj por tiuj, kiuj volis perfektigi siajn lingvosciojn, jam kutima tablotenisa turniro kaj ankaŭ aparta kurseto por infanoj de ĵudo-lukto. Infanoj estis prizorgataj en "Ludejo" kaj "Klubejo" paralele al la ĉefa programo, tial iliaj gepatroj povis senĝene ĉeesti la IF-programerojn. Legemuloj povis plezurigi sin, foliumante kaj aĉetante E-librojn en libroservo de Flandra E-Ligo (Belgio), kiu jam de multaj jaroj estas je dispono de IF-anoj.

Jarfino estas kutime en pligrandiĝanta Eŭropo tempo de ferioj. Kaj multaj partoprenantoj uzis la eblecon ripozi promenante tra la urbo kun kompetenta ĉiĉerono Brian Moon aŭ aŭskulti vesperajn koncertojn preparitajn de ĉiam ĝojplena kaj artistema JoMo (Francio), de Mikaelo Bronŝtejn kaj Vera Vlasova (Rusio), plenumintaj la lirikajn kaj kortuŝajn kantojn, de Aĥman Junusov kaj Elmira Kurbanova  (Dagestan/Rusio) kun ampleksa programo pri Dagestano (kun kantoj). La tuttaga ekskurso al najbara Luksemburgio celis konatiĝon kun la ĉefurbo, ĝia malnova parto kun la kazematoj kaj la grandduka palaco, la elstara ruĝa ponto kaj multaj viadukoj. Posttagmeze busoj veturigis la IF-anojn al la vinvilaĝo Schengen, kiu situas inter la (iamaj) limoj de Luksemburgio, Francio kaj Germanio. Neniu el venintoj al tiu-ĉi historia loko preterlasis la okazon fotiĝi ĉe la monumento, simbolanta la subskribon de la "konvencio de Ŝengen".

La Silvestra balo ĉiam atendata kun malpacienco donis eblecon ne nur frandi la altprofesiajn kuiraĵojn, sed gustumi la diversspecajn vinojn kaj ĉampanon, aplaŭdi la elegantajn polonezo-dancantojn kaj mem verve danci, bonvenigante la novan jaron.

La tradicia "Knajpo", sen kiu ne imageblas IF, estis taŭga loko por diversflanka pridiskuto de iu ajn temo ĉe taso da kafo aŭ glaso da biero (laŭ gusto kaj bontrovo). Funkciante de mateno ĝis frua mateno la gasteja servo pere de IF-Fonduso celis ankaŭ subvencii partoprenantojn el reformaj landoj laŭ propono de pasintjaraj partoprenantoj.

La supre priskribitan riĉan programon en la gastama junulardomo helpis efektivigi la diversnacia kaj diversaĝa teamo de helpemaj geesperantistoj, sed la ĉefa kaj fervora organizanto, nelacigebla kaj entuziasma HDP (Hans-Dieter Platz) planas jam vican, la 23-an IF-on, en Saarbrücken. Ĉu ne tentas vin la temo "Francio", kiu elvokas en la imago la mildan klimaton de lazura marbordo, fabelajn kastelojn de Luarvalo, aromajn vinojn kaj neripeteblajn gustojn de francaj fromaĝoj? Aliĝu sub www.internacia-festivalo.de kaj regalu vin per IF kaj vojaĝo tra la daŭre pligrandiĝanta Eŭropo!


Tatjana Loskutova
     
Tatjana Loskutova

     Ivanovo, Rusio

   
    
  (februaro 2006)
     fotis:
     Rémy Bouchet