Raporto de Liba Gabalda (Francio)


22-a Internacia Festivalo en Trier
27.12. 2005 - 3.1. 2006

» Eŭropo pligrandiĝinta «

Jam la kvaran fojon okazis la Internacia Festivalo en Trier. Ĉiujare la populareco de IF pligrandiĝas. Al la evento aliĝis 207 samideanoj. Aperis multaj novuloj, kiuj rapide enmiksiĝis kaj konatiĝis kun la aliaj. Ni ĉiuj ĝuis agrablan semajnon. Post bonvenigo kaj salutvortoj de la organizanto Hans-Dieter Platz (HDP), Mikaelo Bronŝtejn el Rusio konatigis la dumsemajnan programon. Vera Vlasova el Tiĥvin (Rusio), prezentis kelkajn kantojn.

La programo estis, kiel kutime, riĉa kaj ĉefe dediĉita al la ĉeftemo: "Eŭropo pligrandiĝinta". Abundis prelegoj kaj debatoj. Krom pridiskutataj lingvaj problemoj kaj klerigado estis aliaj interesaj temoj. Ni povis aŭdi pri spertoj de instruado de Esperanto en suda Hindio akompanataj per bildprojekciado, sciiĝi pri rusaj festoj. Eblis aŭskulti latvajn kantojn, spertiĝi pri botelpentrado kaj pri la tradicia japana arto "origamio". Iuj preferis diversajn gimnastikadojn, aliaj ŝatis ludi diversajn tabloludojn dum paŭzoj. Interesa estis la konatiĝo kun la bildlingvo "Bliss". Multaj interesiĝis pri la prelego "maljuniĝo kaj naturkuracado" kaj plurajn altiris suko-seminario, kie ni gustumis malsamajn pomsukojn.

Dum ĉetabla babilado kun Ljuba el Rusio ni gustumis tieajn specialaĵojn kaj trinkis teon. Bone funkciis la libroservo kaj deĵoro en la "Knajpo". Ankaŭ infanoj kaj gejunuloj bone amuziĝis kaj kunludis. Ne mankis retrospektiva serio da lumbildoj el la pasinta IF en Magdeburg.

Paralele okazis programo de AIS kaj de la societo "Europaklub-(EK)". Ni havis eblecon aŭskulti Ido-lingvon, sufiĉe bone komprenata en Esperanto, kaj iun nov-inventitan projekton "Linge facil", preskaŭ sambone komprenata. Tiuj serioj da prelegoj montriĝis allogaj por multaj samideanoj.

Amaso da ĉeestantoj partoprenis en la organizitaj urbaj vizitoj dum kiuj sperte ĉiĉeronis Brian Moon. Ankaŭ dum la tuttaga ekskurso en Luksemburgio li ĉiĉeronis kaj klarigis la historion de tiu malgranda grandduklando.

La vesperoj estis dediĉitaj al distraj kaj kulturaj programoj: okazis kvizoj, koncertis por ni ĉarmulinoj el Rusio kaj Dagestano. JoMo el Francio tuj kaptis la korojn de ĉiuj per siaj bonhumuraj kaj viglaj kantoj akompanataj per trafaj spritaĵoj. Aldoniĝis gitarkantoj de Mikaelo Bronŝtejn kaj ankaŭ Solotronik el Hispanio kolektis aplaŭdojn kaj admiron pro sia sorĉrigardo. Nostalgia dancvespero, per belaj amkantoj, portis nin al 60-70-80-aj jaroj. En la "Knajpo" regis gaja etoso ĝis malfruaj noktohoroj. Ekestis novaj amikecoj kaj simpatiecoj.

Abunda kaj bongusta silvestra bufedo kontentigis ĉiujn ĉeestantojn. Festaj vortoj de la direktoro de la junulargastejo donis apetiton al ĉiuj. Plurfoja festado de novjaroj, sinsekvaj bondeziroj, kisadoj kaj dancado  plenigis la nokton per ĝojo kaj kontento. La lastan novjaron ni festis kun amiko el Kanado je la sesa horo matene.  Sekvis novjara promeno ĉe la mozela bordo, kiu  refreŝigis la partoprenantojn.

Dum la internacia vespero ni povis denove percepti, ke Esperanto posedas varian kaj riĉan kulturon. Sonis kantoj el Rusio, Latvio, Koreio, Belgio, Finnlando, pianludado kaj flutludado.

Ne ĉion mi povas priskribi, vi mem partoprenu en la Internacia Festivalo por konvinkiĝi pri la sukcesa, interesa kaj alloga programo. La venonta IF okazos en Saarbrücken. Dum la tuttaga ekskurso ni konatiĝos kun la franca urbo Strasburgo. Ne preterlasu tiun unikan okazon!

Liba Gabalda
     Liba Gabalda


     Francio

     (januaro 2006)  
     
  fotis:
      Dieter Dungert