Raporto de prof. d-ro Amri Wandel, Israelo
en revuo "Esperanto", februaro 2005

21-a Internacia Festivalo en Magdeburg
27.12.2004 - 3.1.2005

»
 Jarfina festivalo : duan fojon en Magdeburg «

Gaja grupo de infanoj, gejunuloj kaj plenkreskuloj, ludantaj, ridantaj, kaj amuziĝantaj kune ĝis post la kvara matene - tiel oni festis la lastan nokton de la Internacia Festivalo (IF), la konata jarfina aranĝo por familioj kaj mezaĝaj personoj. Efektive ne nur la lastan, sed preskaŭ ĉiun nokton grupoj da «noktaj birdoj» viglis en la «Knajpo» (la jam tradicia IF-trinkejo) ĝis la matenaj horoj. Aliaj partoprenantoj ne restis vekaj tiom malfrue, preferante partopreni en la matenaj prelegoj.

IF estas unu el la grandaj jarfinaj internaciaj renkontigoj en Germanio. Tiu kaj aliaj tutsemajnaj renkontiĝoj, kiel REF en la somero, kaj  PSI dum pasko, estas iom similaj al la Universalaj Kongresoj laŭ la programa kadro, sed havas la familiecan atmosferon pli tipa al la kongresoj de TEJO - dank' al la komunaj loĝado kaj manĝoj en unu konstruaĵo, la kunesto de ĉiuaĝuloj kaj tutaj familioj kaj ĉar ili estas malpli amasaj ol la UK.

Pli ol centkvardek personoj (159 laŭ la aliĝlisto), el pli ol dudek landoj partoprenis en la ĉi-jara IF), kunvenanate dum la novjara semajno en junularhotelo, en la urbo Magdeburg, la duan fojon en la sama urbo kaj ejo.

Kvankam IF jam pasis sian dudekan jubileon, ĝi restis dinamika familia renkontiĝo kun longaj sociaj noktoj ĝis preskaŭ mateniĝo. Okazis artaj vesperoj - popmuzika parado de la fratoj Friese, kiuj esperantigis malnovajn klasikajn pop-kanzonojn, koncertis la opero-kantistino Evelina Sokolova el Siberio, kaj la kantisto Solotronik el Hispanio, kiu kantigis kaj dancigis volontulojn el la aŭdienco kaj prezentis i.a. modernstilan version de La Espero. Kiel ĉiujare oni vigle festis en la silvestraj bufedo kaj balo, kiuj daŭris gis la mateno.

Sed ne nur distraj vesperoj kaj noktoj stiris la intereson de la partoprenantoj - okazis plej diversa programo kun prelegoj pri variaj temoj, infana programo (en du grupoj, por junaj kaj mezaĝaj infanoj), kursoj, ekskursoj kaj konkurso  (tablotenisa). Oni povis partopreni kursojn pri diversaj temoj - kiel Esperanto paroligo kaj instruado, la litova lingvo, Origami, japana kuirarto kaj valsodanco. Oni plurfoje ekskursis en la urbo kaj la cirkaŭajo (kaj aparte okazis tuttaga ekskurso al la tradiciplena urbo Tangermünde).

Ankaŭ la prelegoj variis : pluraj temis pri la kadra temo - tradicioj, en kiuj eblis aŭdi pri tradiciaj kutimoj en Rusio, pri festoj en Litovio, la somera Johano-festo en Latvio, siberiaj naturo, vilagoj kaj la trans-siberia trajnvojaĝado, Origami arto en Japanio, juda tradicio en Israelo, kaj eĉ tradicioj en Esperantujo. Estis multaj aliaj diverstemaj prelegoj, kiel Japana tradicia manĝo, 25-jara magazino «Monato»,  naturmetoda medicino, Ginsengo-radiko, Srilanko, Norda Kurado, kristnaskaj kantoj, Esperanto en la komputilo kaj en la reto, universitataj tradicioj en la Akademio Internacia de la Sciencoj kaj spacmisioj al Marso kaj marsa sako, kiu estis unu el la popularaj sociaj ludoj luditaj de infanoj ka plenkreskuloj dum la tago kaj vespero.

Kvankam la obstinaj kaj tempohavaj partoprenantoj povis plilongigi la restadon je unu plia tago, la fino tamen alvenis kaj oni adiaŭis la ĉiaman organizanton HDP, la novajn kaj jamajn geamikojn, ĝis la venonta renkontiĝo - novjare. 

Amri Wandel  Israelo(sur la foto: d-ro Amri Wandel kun d-rino Encarna Teruel)

Cetere:
Vi povas legi pli pri familiaj renkontiĝoj, tra la jaro, en la bulteno «Familia Esperanto» eldonata de Rondo Familia de UEA. La bulteno, kiu informas ankaŭ pri Esperantaj familiaj aferoj en la mondo, estis dum multaj jaroj sendita senpage al centoj da esperanto-familioj kaj interesiĝantoj. Ĉi jare Rondo Familia decidis limigi la sendadon nur al abonantoj (je kosto de 5-10 eŭroj), sed ne pagipovaj landoj povos plu ricevi ĝin senpage. Vi estas bonvena ricevi provekzempleron aŭ aliĝi al la ricevantoj de la bulteno per simpla peto al la Centra Oficejo de UEA.