Raporto de Tatjana kaj Maja Loskutova, Ivanovo, Rusio
en "La Ondo de Esperanto", jan/feb 2005


21-a Internacia Festivalo en Magdeburg

» TRADICIE - al IF «

Pasis novjaraj festoj, finiĝis ferioj, finiĝis ankaŭ la 21-a Internacia Festivalo, kiun ĉi-jare gastame akceptis la urbo Magdeburg en Germanio. La Festivalo allogis pli ol 150 personojn el 22 landoj. La programo de la festivalo estis, kiel kutime aŭ tradicie (do, ne miru pri troigo de la radiko tradici' en ĉi-artikoleto), abunda kaj diversflanka. IF jam de multaj jaroj iĝis la tradicia novjara aranĝo por familioj kaj mezaĝaj personoj, kaj ĉu oni povus elekti pli trafan ĉefan temon ol "Tradicioj" por la koncerna aranĝo? Ĝuste tion rimarkigas Claude Nourmont, UEA-vicprezidantino, en la tradicie eldonata IF-a broŝuro por la partoprenantoj. La kadra temo "Tradicioj" estis prezentita per multaj interesegaj prelegoj, ekz.,"Universitataj tradicioj - ankaŭ en AIS" de ĝia prezidanto H. Frank (Germanio), "Judaj tradicioj en Israelo" de A. Wandel, "Japana tradicia manĝo: Suŝio" de M. Aoshima (Japanio/Germanio), "La tradicia Jana-festo en Latvio" de B. Rozenfelde, "Tradicioj en la E-movado" de C. Nourmont (Luksemburgio). Tradicie dum IF paralele okazis kelkaj programeroj kaj la partoprenantoj ne ĉiam povis tuj fari sian elekton, ĉar la diversflanka programo enhavis ankaŭ ĝeneralklerigajn prelegojn. Ĉi-foje - pri komputilaj problemoj kaj naturmetoda medicino, pri komunikadkibernetiko kaj pri 25-jariĝo de la revuo "Monato", UK en Pekino kaj vojaĝo per siberia trajno al Ĉinio, Baltiaj E-Tagoj/BET k.a.

La IF-oj tradicie donas la eblecon al siaj partoprenantoj diversflanke perfektiĝi: ĉu en paroliga kurso aŭ en kurso pri E-instruado (la lasta sub gvido de S. MacGill, la redaktoro de "Juna Amiko"), en danckurso aŭ en kuirkurso, aŭ en kurseto de litova lingvo tre aktuala antaŭ UK en Vilnius. Ankaŭ la infanoj ne restis sen atento. La porinfana programo antaŭvidis manlaborojn kaj desegnadon, ludojn kaj kantojn, kurseton pri trukfotoj k.a. Sufiche streĉa programo alternis kun promenoj tra Magdeburg (favoris senpluva kaj eksterordinare varma vetero), dum kiuj D. Dungert elokventis pri la historio kaj evoluo de la urbo, la unua dokumento pri kiu aperis en la jaro 805. Vespere la partoprenintoj amase kunvenadis en la halo por etosoplenaj koncertoj, dum kiuj siajn artojn prezentis operkantistino el siberia Krasnojarsk E. Sokolova, teknomuzikisto E. Gutierrez el Hispanio, popmuzikistaj fratoj Friese el Germanio. Ne mankis tempo por amuziĝo kaj gaje pasigi la tempon ĉu dum la distra vespero kun kvizoj kaj skeĉoj, ĉu lernante famajn kroatajn kristnaskajn kantojn, ĉu partoprenante la tablotenisan turniron, ĉu trezorserĉante ekstere sub gvido de T. Phoenix (Usono).

La 30-an de decembro okazis la tradicia tuttaga aŭtobusa ekskurso. Ĝia celo - la mezepoka urbo Tangermünde, kies kastelo servis en la 14-a jarcento kiel rezidejo de imperiestro. La iama Hanso-urbo ĉarmis per la konstruaĵoj de la brikogotika epoko kaj multaj trabofakaj domoj.

Kutime post la vespera programo IF-anojn logis la tradicia kaj fama trinkejo en Esperantujo "Knajpo", en kiu babilante kaj diskutante, kantante kaj ludante, ŝercante kaj ridante, bierumante kaj gustumante aromajn koktelojn: trapasis rapidege vesperoj. La Silvestran balon dum la novjara nokto inaŭguris mazurko (ankoraŭ ne tradicia ero). La internacia deko da paroj dancis tiun gajeplenan dancon. Post iom da ĉampano kaj vino, kiujn akompanis la diversaj majstre preparitaj kaj aranĝitaj bongustaĵoj, viandoj, fiŝoj, salatoj, fruktoj, eksonis vigla muziko, invitante al dancado. La festeno daŭris ĝis frua mateno, al kiu, memkompreneble, restis nur la plej firmaj. Tradicie, dum la novjara nokto oni festas ne nur unu novjaron. Je la 22h, HDP (Hans-Dieter Platz), energia kaj inventema ĉeforganizanto de IF-oj, kolektigis ĉiujn ruslandanojn por festi rusian novan jaron. Je la 23h, en la centro staris reprezentantoj de Litovio kaj Israelo. Noktomeze ĉiuj partoprenantoj ĉirkaŭbrakumis kaj kisis unu la alian dezirante feliĉan novan jaron. Kaj je l-a h oni salutis partoprenantojn el Britio, ktp. Jen, kiom bone kaj agrable festi en la internacia medio - kelkfoje bonvenigante novjaron! Kaj la sekvantajn tagojn - tradiciaj vizito al saŭno kaj adiaŭa "Internacia vespero", por kiu povis kontribui ĉiuj dezirantoj kaj montri siajn talentojn. Tradicie fine de la IF jam multaj partoprenantoj aliĝis al la sekvonta, kiu kun la temo "Pligrandiĝinta Eŭropo" okazos en Trier, kaj kiu tradicie gastame bonvenigos ĉiujn partoprenontojn.

Tatjana kaj Maja Loskutova

Ivanovo, Rusio (januaro 2005)