Raporto de André Grossmann en "La Informilo", marto 2005
(Espéranto France Est)

21-a Internacia Festivalo en Magdeburg
27.12.2004 - 3.1.2005La 21a Internacia Festivalo okazis jarfine de 2004 en la ĉarma urbo Magdeburg , kie jam antaŭ 3 jaroj okazis Internacia Festivalo en la sama renovigita junulargastejo.

Ĉi-foje aliĝis 159 partoprenantoj el 24 landoj. Sed bedaŭrinde kelkaj ne povis veni pro diversaj kialoj. Malsaniĝo, manko de vizo, ktp. Refoje Hans-Dieter Platz, la organizanto kaj mastro de tiu aranĝo, sukcesis krei amikan kaj internacian etoson por tiu jarfina ferio-semajno. Li efektive jam organizis 20 Internaciajn Festivalojn el la 21 okazintaj. Tial post la unua vespermanĝo li bonvenigis la partoprenantojn kaj proponis tosti per ŝaŭmvino sojle al la tria jardeko de IF kaj al lia 20a IF.

Ĉiutage estis proponitaj prelegoj, unu en la mateno kaj du en la posttagmezo. Plej multaj el ili rilatis al la kadra temo "Tradicioj". Tradicioj laŭ la landoj, la regionoj, la religioj aŭ eĉ laŭ la asocioj. Tiel oni povis aŭdi pri tradiciaj kutimoj en Rusio, pri festoj en Litovio, pri la somera Johano-festo en Latvio, pri Origami-arto en Japanio, juda tradicio en Israelo, kaj eĉ tradicioj en Esperantujo, universitataj tradicioj en la Akademio Internacia de la Sciencoj, kaj tradicioj en IF.

Multaj aliaj diverstemaj prelegoj estis proponitaj, kiel 25-jara magazino "Monato", naturmetoda medicino, Ginsengo-radiko, Srilanko, kristnaskaj kantoj, Esperanto en la komputilo kaj en la reto, spacmisioj al Marso, UK en Pekino kaj postkongreso al Urumqi, pri Siberio, vojaĝo per siberia trajno al Ĉinio, pri Dagestano, pri fama parko Wörlitz, kiu troviĝas nur 80 kilometrojn de Magdeburg, pri Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET), ktp.

Krome preskaŭ ĉiu-posttagmeze eblis promeni tra la urbo kaj ricevi la interesajn klarigojn de Dieter Dungert, loĝanta en Magdeburg.

Ankaŭ okazis kursoj por perfektiĝi en Esperanto, por instrui la lingvon. Kurseto pri la litova lingvo, pri pentro-arto en Rusio, pri japana paperfaldado Origami, pri japana kuirado de suŝio kaj ankaŭ danckurso per lerni valson.

La vesperoj estis dediĉitaj al kulturaj distraj programeroj. Koncertis Solotronik el Hispanio, Evelina Sokolova el Siberio, Jan kaj Kay Friese el Germanio kaj dum la internacia vespero ni havis okazon admiri diversajn talentulojn el niaj vicoj. Post ĉiu vespera programo ni renkontiĝis en la "Knajpo" por interbabili kaj trinki bieron, vinon aŭ specifajn IF-koktelojn.

Ĉe iuj tabloj societaj ludoj pasie okupis la ludantojn por agrable amuziĝi, pli bone konatiĝi kun aliaj ludantoj kaj eĉ sperti novajn ludojn.

La tuttaga ekskurso gvidis nin al bela mezepoka urbeto Tangermünde, kie ni bone kaj abunde tagmanĝis kaj agrable promenadis. Ni eĉ havis okazon viziti privatan muzeon rilate al GDR-objektoj, nostalgio al pasinta epoko.

La tempo rapide pasis kaj jam alvenis la lasta tago de la jaro. Por la silvestra bufedo, bele ornamitaj tabloj kaj bele prezentitaj pladoj por memservado atendis la gastojn. En la du lastaj IF ekestis bela tradicio malfermi la silvestran balon per pola popola danco Polonezo. Ĉi-jare estis proponita alia pola danco, Mazurko, kiun lerte gvidis Liba Gabalda kaj Grazina Ubik. Deko da paroj ekzerciĝis dum iom da horoj kaj malferme al la balo prezentis tiun Mazurkon al la ceteraj gastoj, kiuj siavice varme kaj aplaŭde gratulis la dancantojn. La balo estis malfermita.

Nur la bondeziroj al novjariĝo interrompis la muzikon. Sed jam je la 22a ni bondeziris al partoprenantoj en kies landoj jam okazis la jarŝanĝo, el Rusio kaj refoje je la 23a por la gastoj el Litovio, Latvio, Finnlando, Israelo. Tamen kiam ekestis noktomezo tiam ĉiuj bondeziris per tostado de glasoj kaj interŝanĝis kisojn. Jen IF refoje ebligis agrable transiri al la nova jaro kaj ĝui dancadon ĝis la 5a matene aŭ eĉ pli longe por iuj.

La unuan de januaro, dum la novjara promeno, kiun lerte gvidis Dieter Dungert, ni refoje povis admiri la ĉarmon de la urbo Magdeburg kaj ties belajn fasadojn.

Por multaj, la IF-semajno finiĝis la 3an de januaro. Tamen eblis resti plian tagon kaj tiel viziti la novan kanalo-kruciĝon kaj lasta vespero finiĝis per bongusta rakledo kaj dankoj al la organizanto HDP.

Ĝis venontaj renkontiĝoj kaj ĝis venonta IF en Trier.

André Grossmann

Francio (feb 2005)