Raporto de Tatjana Loskutova, Ivanovo, Rusio
en "REGO" (Rusia E-gazeto), feb 2004 (1)


20-a Internacia Festivalo en Kiel

» Rusio - ne nur por rusoj «

Traleginte ĉi-titolon, ĉu vi samopinias? Verŝajne, jes. Kaj vi pravas, ne nur pro tio, ke en Rusio vivas entute pli ol 100 etnoj kaj nur 80 % de la loĝantaro estas rusoj, sed ankaŭ pro la kialo, ke la pasinta Internacia Festivalo (IF) estis dediĉita al Rusio.

En malproksima germana urbo Kiel, ĉe la fjordo de la Balta maro, en junulargastejo, kunvenis ĉ. 200 personoj el 21 landoj kaj tri kontinentoj. En senfrosta kaj senneĝa vetero, la partoprenantoj de IF konatiĝis kun Rusio, la "nekonata por multaj, sed kara hejmlando por la enloĝantoj" (laŭ vortoj de HDP - Hans-Dieter Platz, la senlaca kaj zorgema organizanto de IF). Ni, rusianoj, provis laŭeble plene prezenti nian landon dum la prelegoj kaj la koncertoj: la historion (ne ĉiam gloran), la lingvon (tre komplikan, sed belsonan), la kulturon (riĉan kaj multfacetan).

Inter la plej allogaj programeroj estis la t.n. "Ronda Tablo", dum kiu kvin rusianoj de kvin naciecoj respondis al diversaj demandoj de partoprenintoj. Du horoj ne sufiĉis por pridiskuti ĉion, kio interesis la IF-anojn. La konversacioj daŭris en "Knajpo", ĉe glaso da "Baltika", rusa biero aŭ limonado, speciale venigitaj al la IF-trinkejo. Same tie ofte sonis la gitaro kaj la kantado de Elena Puĥova (Ĉeĥio), de Oksana Zvereva, Mikaelo Bronŝtejn, Vitalik Malenko (Rusio) kaj de Ĵomart kaj Nataŝa (Svedio / Kazaĥio).

Tamen ne nur rusianoj prilumis la temon de la fama jarfina E-aranĝo - multaj aliaj partoprenintoj kontribuis al la programo per interesaj prelegoj: Biruta Rozenfelde (Latvio), Anatoli Ionesov (Uzbekio), Christoph Knabe (Germanio), Kristin Tytgat (Belgio), Tom Phoenix (Usono) kaj André Grossmann (Francio), k.a.

La libroŝatantoj povis foliumi kaj poste aĉeti la elektitajn librojn en la libroservo de Flandra E-Ligo, kiu jam de multaj jaroj venigas E-literaturon kaj diversajn esperantaĵojn al IF. Ankaŭ abundis distraj programeroj: danckursoj, tablotenisa turniro kaj kelkaj promenoj tra la urbo. La apartan mencion meritas la tuttaga ekskurso al Lübeck, al unu el la plej belaj nordgermanaj urboj, la "reĝino de la Hanso", sub majstra ĉiĉerono de d-ro Werner Bormann. La famaj vidindaĵoj alternis kun la vilaĝecaj stratetoj, la marcipana muzeo - kun la paradiza vendejo kun ĉ. 300 marcipanaj kreaĵoj. La lastaj du troviĝas en la pompa kafejo (pro la kristnaskaj kaj novjaraj dekoroj) "Café Niederegger", kiu proponis al ni lunĉan bongustan bufedon.

La pinto de IF - la Silvestra balo. Necesas mencii, ke nia E-forumo estis jubilea, do ĉiuj per aplaŭdoj salutis la plej oftajn partoprenintojn de la tradicia Novjara aranĝo. La balo komenciĝis per majesta polonezo sub gvido de Danuta Leyk (Pollando). Per ĉampano kaj ĝojaj bondeziroj ni bonvenigis la Novan 2004-jaron ! Tion ni faris multfoje, ĉar la ĉeestantaro reprezentis kelkajn horzonojn. Nur matene finiĝis la balo. IF-fine, pli ol 30 personoj ĝuis la plilongigan tagon kun la vespera "sveda tablo".

Reveninte hejmen al neĝa Rusio, restas en la memoro la neforgeseblaj tagoj pasigitaj en malproksima Kiel, ĝia varma etoso, kiun ne malbonigis kelkaj pluvoj kaj iom laciga multhora (kelktaga) trajnvojaĝo. Ĉu ankaŭ vi deziras sperti IF? Aŭ (denove) reveni al ĉarma E-renkontiĝo?

La 21-a IF kaj Magdeburg bonvenigas vin.

Tatjana Loskutova, Rusio