Raporto de André Grossmann en "La Informilo"
marto
2005 (Espéranto France Est)

20-a Internacia Festivalo en Kiel
27.12.2003 - 3.1.2004

Por partopreni la jubilean 20-an Internacian Festivalon fine de 2003 ja necesis veturi ĝis la nordo de Germanio, al la haven-urbo KIEL ĉe la fjordo de la Balta maro. Tamen la vetero estis relative milda sen neĝo kaj frosto en la unuaj tagoj. Sed kio ja estas tiu tradicia Internacia Festivalo, kiu jam atingis la 20an jaron? Ĝi estas Internacia Esperanto-ferio-semajno, dum kiu kunvenas gesamideanoj, familioj el diversaj landoj por kune ĝui feriojn, interesajn prelegojn, agrablan kaj amikan etoson, por kune festi la transiron al la nova jaro en amika internacia Esperanto-rondoj, amuze, gaje kaj solene. La majstro de tiu aranĝo estas la senlaca organizanto Hans-Dieter Platz, kiun oni pli amike nomas HDP (hodopo). Li organizas tute profesie kun multe da entuziasmo tiujn Internaciajn Festivalojn kaj meritas la laŭdojn de la partoprenantoj.

Ĉi-foje aliĝis 200 partoprenantoj el 21 landoj. La ĉefa temo estis Rusio. Jam dum la unua akcepta vespere oni proponis al ni bongustajn rusojn manĝaĵojn. Poste Harald Schicke kaj Hans-Dieter Platz bonvenigis nin por la solena inaŭguro per ŝaŭm-vino kaj anoncis tombolon kun valoraj premioj, la unua premio estis senpaga partopreno en IF.

En la vesperoj ni ĝuis la talenton de la rusaj kantistoj. Inter ili Elena Puĥova (Ĉeĥio) Mikaelo Bronŝtejn, Oksana Zvereva kaj Vitalik Malenko kun "Oraj kantoj el Rusio". Ankaŭ koncertis Ĵomart kaj Nataŝa el Kazaĥio (nun loĝantaj en Svedio). Post tiuj oficialaj programeroj la IF-trinkejo, la Knajpo, restis malfermita ĝis malfrue en la mateno. Ĉi-jare ĝi proponis ankaŭ rusajn trinkaĵojn, bieron kaj limonadon "Baltika", sed ankaŭ koktelojn kun Esperanto-nomo, kiel "ruĝulino", "verdulino", "irgulino" ktp.

Ekestis diversaj rondoj por kune trinki, babili kaj ankaŭ ludi per plej diversaj societaj ludoj. Ĉe iuj tabloj sonis la gitaroj kaj ariĝis kantemuloj. Alia fenomeno: pli kaj pli da partoprenantoj kunportis siajn teko-komputilojn kaj tiel ĉe iuj tabloj oni interŝanĝis dokumentojn, fotojn, programojn kaj spertojn pri la uzado de komputiloj. En la posttagmezo estis ankaŭ proponitaj promenadoj al la urbo aŭ al proksima kvartalo. La vetero estis favora por tiaj promenadoj, ĉar nur malofte pluvis. La IF-domo estis relative proksima al la ŝiphaveno. Certe ĝi estis malpli impona ol lastjare en Borken (kie ni troviĝis en ĉarma kastelo). Sed la loĝ-ĉambroj estis proksimaj kaj facile alireblaj. En la 3 salonoj de la suba etaĝo okazis la diversaj prelegoj (kelkfoje kun ioma reciproka ĝeno). Por iuj programoj kaj ĉefe por la silvestra vespero, la 3 salonoj iĝis granda kaj bela salonego, kiu povis akcepti ĉiujn partoprenantojn. La endoma bufedejo estis iom malgranda kaj ne-racie organizita. Necesis adaptiĝi kaj iom ĵongli por teni pleton, glason, kaj ĝin plenigi per teo aŭ akvo. Por la tuttaga ekskurso ni veturis per aŭtobuso al la ĉarma urbo Lübeck. Ĝi estas fama pro la marcipano, farita per sukero kaj migdaloj. Ni manĝis en la komforta restoracio de la fama kafejo Niederegger, kaj pli poste vizitis ties muzeon pri marcipano. La kafejo kaj vendejo ĉiam plenplenis. La vetero estis tre favora kaj ebligis fari agrablan viziton en la urbo, d-ro Werner Bormann estis nia tre sperta ĉiĉerono. Same kiel en Borken, Danuta Leyk el Pollando proponis ekzerci pri parada danco polonezo. Dudeko da paroj akceptis tion, kaj sukcesis tre impone malfermi la silvestran dancvesperon. Ni parade eniris la grandan salonon kaj ĉe la fino ricevis varmajn aplaŭdojn de la ceteraj partoprenantoj. La granda kela salono estis tre taŭga por tiu lasta vespero de la jaro. La manĝoj ja ne estis speciale bongustaj kaj neĝusta-vice prezentitaj. Sed ni tamen ĝuis agrablan silvestran vesperon. Dum tiu vespero oni bondeziris la novan jaron ne nur je noktomezo, sed ankaŭ je la 22a, 23a kaj je la 1a, kiam en la landoj de iuj partoprenantoj okazis la jarŝanĝoj. Sed kiam ekestis noktomezo, tiam ĉiuj interŝanĝis bondezirojn per tostado de glasoj kaj ĉefe per interkisado. Jen IF refoje ebligis transiri al la nova jaro kaj ĝui dancadon ĝis la 6a matene.

La unuan de januaro oni refoje proponis la novjaran promenon kun iom da neĝo apud la stratoj. Sed la tagoj pasis kaj ja proksimiĝis la lasta tago. Tamen ĉi-jare mi decidis ankaŭ resti por la plilongiga tago, la 3-an de januaro. Restis ankoraŭ trideko da partoprenantoj. Ni vizitis submaran ŝipon kaj monumenton. La lasta vespero okazis en tre amika rondo, kiun agrabligis diversaj kantemuloj kaj muzikistoj. Certe ankaŭ iom helpis ne tute malplenaj boteloj da vino kaj divers-specaj vodkoj. HDP jam invitis nin por la 21a IF, kiu refoje okazos en Magdeburg. Surloke jam aliĝis pli ol 50 homoj. Ankau vi estos bonvenaj.

André Grossmann, Francio