Raporto de Liba Gabalda (Francio)
en "Magdeburga folio",
jan / feb 2004

20-a Internacia Festivalo en Kiel
27.12.2003 - 3.1.2004


» Kiel danci kaj festi en Kiel? «

Jubilean IF-on ni atingis jam,
  ĝoje ni revenis festi kun flam',
    gajan jarfinon en amika rondo,
      agrablan etoson en Esperanto-mondo,
        multaj el ni jam plurajn IF-ojn ĉeestis,
          nenio mankis, agrable ni ĉiuj festis ...

Kiel danci kaj festi en Kiel? Amuze, gaje, vigle, solene! Tiel okazis. La nuna IF jubileis en germana havenurbo. Jes, jam 20 jarojn senlace, profesie kaj entuziasme nia kara Hans-Dieter Platz, amike nomata HDP, organizas Internaciajn Festivalojn. La ĉi-jara estis festa kaj digna je laŭdo. Dum la solena inaŭguro ni estis regalitaj per glaso da ŝaŭmvino, okazis tombolo kun valoraj premioj. La unua estis senpaga partopreno.

Al la ĉi-jara IF aliĝis 200 personoj el 21 landoj, sed la originaj naciecoj superis tiun ĉi nombron. Unuafoje ni havis la plezuron bonvenigi samideanon Anatoli Ionesov el Uzbekio. Li prezentis tre interesajn prelegojn akompanitajn de lumbildoj pri la Internacia Muzeo de Paco, kiu troviĝas en Samarkando kaj pri la urbo mem. Estas agrable konstati, ke la intereso por IF kreskas. Tio montriĝas per partopreno de novaj homoj, kiuj facile kaj rapide adaptiĝas kaj sentas sin bone akcpetitaj en varma amika rondo. Aperis denove deko da novuloj, kiuj bone integriĝis kaj ĝuis la eventon.

La prelegtemoj variis kaj oni ĉiam diskutis multe pri la koncerna temo. Tre interesa estis prelego pri ginsengo, ĝia kuraca efiko konata jam dum jarmiloj ĉefe en Koreio kaj Ĉinio. Prelegoj pri komputilado celis spertigi partoprenantojn kiel uzi la reton kaj retteknikojn ĝenerale. Paroliga kurso kuraĝigis kelkajn komencantajn esperantistojn. Ĉiuj IF-oj en retrospektivo rememorigis agrablajn eventojn junaĝe. El la programo ankoraŭ menciindas: prelego pri Prusoj, Baltio, Dagestano, edukado al demokratio, scienco-ludo-instruado, interkulturaj rilatoj Rusio-Okcidento, la filozofio de AIS, naturkuracado, la ludo "Marsa ŝako", amuza dancvespero kaj multaj aliaj ...

La kadra temo "Rusio" estis amplekse prezentita. Ni havis okazon ĝisfunde konatiĝi kun tiu ĉi vasta lando pere de interesaj prelegoj, lumbildoj, manĝaĵoj, ekspoziciaĵoj. Dum la "Ronda tablo" la rusoj respondadis al variaj kaj abundaj demandoj de la ĉeestantaro. Muziko, danco kaj kantoj aŭdiĝis ne nur dum vesperaj prezentadoj. En la "Knajpo" eblis aĉeti diversajn rusajn trinkaĵojn. Ĉefe bongustis variaj rusaj vodkoj.

La balo komenciĝis per majesta polonezo forte aplaŭdata de ĉiuj ĉeestantoj. En agrabla etoso kaj varia muziko ni dancis ĝis mateniĝo. Ni ne restis indiferentaj por ekstera publiko; dum la balo venis loka ĵurnalisto por intervjuado kaj fotado. Sekvatage la loka gazeto informis pri la aranĝo ankaŭ per trafaj fotoj dum novjara festado. Ege sukcesa estis ekskurso al la urbo Lübeck. La vetero favoris nin. Tre amplekse kaj interese rakontis pri tiu pitoreska urbo d-ro Werner Bormann. Ankaŭ en la marcipana muzeo ni ricevis adekvatajn sciojn de li. En fama kafejo Niederegger ni tagmanĝis kaj surloke ni povis aĉeti marcipanajn produktojn. La kafejo kaj vendejo ĉiam plenplenis.

IF ĉiam pretas servi por via ĝojo, bonfarto kaj kleriĝo. Ĝi ofertas agrablan etoson, neforgeseblajn travivaĵojn. Ne hezitu kaj venu sperti tion ĉion denove en Magdeburgo! Venu multnombre, vi estas kore invitataj kaj bonvenaj!

Liba Gabalda, Francio