Raporto de Mara Timermane, Latvio
en "Latvia Esperantisto", februaro 2003


19-a Internacia Festivalo en Borken-Gemen
27.12.02 - 04.01.03


Ĉiun jarfinon en Germanio okazas IF (Internacia Festivalo), kiun organizas Hans-Dieter Platz. Ĉi-jare en Borken-Gemen, proksime al la nederlanda landlimo, 60 km for de Münster okazis jam la 19-a IF. La regiono de Münster estas konata kiel "la lando de la cent kasteloj". IF okazis en akvokastelo Gemen, ringforma konstruaĵo, ĉirkaŭita de akvofosaĵoj kaj pontoj. Ĝiaj la plej malnovaj partoj datiĝas el la 13-a jarcento.

La kadra temo de ĉi-jara Festivalo estis "Religioj kaj konfliktoj".

IF estis tre bone organizita, ĝin partoprenis pli ol 200 partoprenantoj el 24 landoj. Inter ili el Latvio - mi. La programo konkurencis kun UK-programoj, eblis aŭskulti tre altkvalitajn prelegojn, samtempe okazis 6 diversaj prelegoj. Oni povis elekti laŭ ĉies gusto inter danckursoj, jumeiho-gimnastiko, konkursoj, aŭtoraj duonhoroj, bahaismo, komunikado kaj konfliktoj en praktiko, astronomio en Sudameriko kaj multaj aliaj. Tre interesaj estis ekskursoj, nur bedaŭrinde dum tuta tempo pluvis. Sed tamen eblis ĝui la romian epokon en urbo Xanten. En la arkeologia parko oni rekonstruis amfiteatron kaj templon de la iama urbo "Colonia Ulpis Trajana", kiun en 100 p.K. fondis imperiestro Ulpius Trajanus. La urbo Xanten mem ricevis la urban rajton en 1228 kaj do ĉi-jare festos sian 775-jariĝon.

Tre interesaj estis vesperaj kulturaj programeroj, koncerto de "Kajto", Mikaelo Bronŝtejn, folklora grupo de Gemen, Elena Puĥova, teknomuziko de "Solotronik".

La ĉefa programero de la Internacia Festivalo tamen estis la Silvestra Balo. Ne ripetebla okazintaĵo dum tuta jaro. Kiel bone estas pasigi la lastajn tagojn de la jaro kune kun bonaj amikoj en amikeca rondo, en trankvilo, ĝojo, ripozo! La plej gravas, kompreneble, renkonti la novan jaron kune kun amikoj, kaj akcepti bondezirojn de pli ol 200 homoj.

Ĉiu tago pasigita dum IF estis por mi neripetebla, bonega, malgraŭ pluvo (devas ja pluvi en tiu ĉi regiono, aliokaze ne ekzistus akvokastelo).

Ĉiuhore dum la tuta IF funkciis "Knajpo" - la plej fama trinkejo en Esperantujo. Mi eĉ ne sukcesis gustumi ĉiujn koktelojn, ili havis tre allogajn nomojn: "Verdulino", "Vodulino", "Irgulino" k.a.

Ĉiu partoprenanto havis en sia pakaĵo ne nur tiajn materialojn, kiel "nia IF-kantaro", "programo", "IF-kalendaro 2003", sed ankaŭ "niajn IF-receptojn". La manĝaĵo estis eksterordinare bongusta, abunda kaj tre varia.

La organizado de IF estis perfekta. Oni jam dum tiu ĉi IF povis aliĝi al sekvonta Internacia Festivalo, kiu okazos en Kiel, ricevante rabatojn kaj bongustan Esperanto-vinon (vinon - senpage). La plej grava estas homa kontakto. Jam nun mi ricevis bonvenigon-inviton al la sekvonta IF, sed la aliĝiloj por la 20-a Internacia Festivalo jam delonge estis pretaj kaj metitaj en ĉiuj eblaj informiloj. Oni povus multon lerni kiamaniere organizi niajn BET-ojn, kontroli, reklami, varbi.

Se vi volas bonan sekvontan jaron, nepre partoprenu IF, kaj vi havos certan kvanton da bondeziroj kaj la tutan jaron 200-foje pli da energio por sukcese travivi ĝin.

       
       Mara Timermane
       Riga, Latvio


 
•   www.internacia-festivalo.de   •