Raporto de Tatjana Loskutova, Rusio
en "La Ondo de Esperanto", februaro 2003


19-a Internacia Festivalo en Borken Gemen

» Gastama akvokastelo «

Verŝajne multaj el ni, kiuj legis en sia infanaĝo pri princoj kaj princinoj vivantaj en kasteloj, iom sopire revis vivi en la simila mirakla domo. Do, por kelkaj el ni, tiu-ĉi revo realiĝis dank' al la partopreno en la 19-a Internacia Festivalo, kiu bonvenigis pli ol 200 esperantistojn el 24 landoj en la akvokastelo Gemen, najbarece kun urbo Borken en norda Vestfalio (Germanio). La kastelo, nuntempe modernigita, datumas de la 13-a jarcento kaj reprezentas la imponan konstruaĵon, en kiu vidiĝas diversaj epokoj. En ĝiaj vastaj salonoj okazis kunvenoj, prelegoj kaj diskutoj pri la kadra temo "Religioj kaj konfliktoj". Dum la prelegoj la IF-anoj konatiĝis ne nur kun diversaj religiaj konceptoj, sed ankaŭ multon eksciis pri ilia influo al homa vivo kaj kulturo. Ne mankis la prelegoj pri ĝeneralklerigaj temoj. Ofte la prelegoj estis prezentataj kun diapozitivoj.

IF estas la tutmonda E-kongreso en miniaturo: ĉiutage paralele okazis 5 - 6 programeroj, kiuj antaŭvidis ankaŭ E-paroligan kurson kaj kurseton pri briĝo, dancan atelieron kaj Jumeiho-gimnastikon, konkurson de legemuloj kaj origami-paperfaldadon, porinfanan programon, ekskursojn tra Borken kaj la tuttagan ekskurson al romi-epokaj Xanten kaj Kevelaer (kiujn ne malebligis la preskaŭ senĉesa pluvo), kaj multon alian.

Tagojn kronis la distraj vesperoj, dum kiuj la IF-anoj varme aplaŭdis al la folklora grupo de Gemen, la fama "Kajto" el Nederlando, la rusa bardo Mikaelo Bronŝtejn kaj la profesia komponistino Elena Puĥova el Ĉeĥio, la hispana teknomuzikisto Solotronik. Iam ĝis frua mateno fluis konversacioj en la tradicia E-gastejo "Knajpo". En kasteloj dum baloj oni dancas. Nian novjaran balon inaŭguris majesta polonezo en plenumo de dekpara partoprenantaro. Arte ornamita Silvestra bufedo, dancado kaj gaja rido venigis nin al nova 2003-jaro. Rapide pasis unusemajna restado en amika E-rondo. Venis la lasta tago kaj la plejmulto forveturis, sed restis entuziasmuloj, tiuj, kiuj scivolemis pri la temo de la sekva IF-o.

La Jubilea 20-a Internacia Festivalo estos dediĉita al Rusio, do ni, rusianoj, provis skize prezenti nian landon per prelegoj, diapozitivoj, rusaj kantoj, al kio aldoniĝis la rusdevenaj manĝoj "soljanka", "pelmeni" (kun iom da vodko por apetito). Mi esperas, ke ankaŭ la vica IF pasos same sukcese, kiel la ĵusa. Tiu ĉi E-forumo, tre konata delonge ne nur en Germanio, sed ankaŭ en aliaj landoj de la tuta mondo, ĉiam allogas "veteranojn" de E-movado kaj la novicojn dank' al fervora kaj arda agado de ĝia organizanto Hans-Dieter Platz kaj liaj kunlaborantoj. Dankon al ili pro la vere riĉiga E-festo, kiu restos porlonge en la memoro de ĉiu, kiu almenaŭ unufojon partoprenis ĝin. Venu ankaŭ vi por ĝui la etosoplenan E-renkontiĝon!

Tatjana Loskutova, Ivanovo (Rusio)


Tatjana gvidas paroligan kurson