Raporto de André Grossmann, Francio
en "La Informilo" (Espéranto France-Est)
jan-mar 2003


19-a Internacia Festivalo en Borken
27.12.2002 - 3.1.2003

En la ĉarma kastelo apud Borken okazis la 19a Internacia Festivalo, la plej grava kaj alloga jarfina Esperanto-aranĝo. En tiu mirinda kadro pli ol 200 personoj kune feriis de la 27a de decembro ĝis la 3a de januaro 2003.

Refoje la organizanto, Hans-Dieter Platz, sukcesis krei la IF-miraklon, li sukcesis krei la necesajn etoson kaj programon, por ke la partoprenantoj povu travivi eksterordinaran, kulturriĉan kaj distran, internacian semajnon transire al la nova jaro 2003.

Interne de la kastelo troviĝs vastaj salonoj, kie okazis la diversaj prelegoj de varia kaj riĉa programo. La kadra temo estis "Religioj kaj konfliktoj". Interesaj prelegoj pritraktis tiun temon kaj montris la gravajn influojn de religioj al la kulturo kaj al la socio, kreante tradiciojn kaj kutimojn de unuopaj popoloj. La programo ofte proponis samtempe 5 - 6 programerojn, inter kiuj ja necesis elekti. Okazis diversaj gimnastikoj, danco-kursoj, instruado pri origamio, ĉina kaligrafio, tradicia pentroarto, ktp.

Aparte kaptis la atenton de aŭskultantoj prelegoj pri la uzado de interreto. "Kiel protekti sin kontraŭ komputilaj virusoj" kaj "Kiel protekti sin kontraŭ spamoj (amasreklamado)".

Posttagmeze i.a. okazis gviditaj promenadoj al la urboj Borken, Gemen kaj ĉirkaŭaĵoj. Sed bedaŭrinde plej ofte ankaŭ la pluvo kune rendevuis.

La Knajpo estas la IF-kafejo, kie oni renkontiĝas dum la paŭzoj, post la manĝo, post la vesperaj programoj, por kafumi, teumi, bierumi ... Ĝi estas tre grava loko dum la tuta IF-semajno. Tie eblas konatiĝi kun novaj partoprenantoj, babili, ludi. Kompetentaj helpantoj deĵoras por servi la klientojn. Ekestas amikaj rondoj por kune babili en bona humoro kaj gaja etoso, ofte ĝis ege malfrue matene. Kreiĝis ankaŭ tie pluraj lud-rondoj kun ofte tre interesaj ludoj. Facile eblas aliĝi al tiaj rondoj kaj konatiĝi kun novaj ludoj kaj ludantoj. La Knajpo proponas diversajn trinkaĵojn tute en Esperanto. Certe eblas trovi diversajn bierojn germanajn, belgajn kaj rusajn, sed ankaŭ koktelojn kun Esperanto-nomo, kiel "ruĝulino", "verdulino", "irgulino", ktp. Bele prezentita broŝuro estas je dispono de la klientoj. Krome vendiĝas ankaŭ la famaj Esperanto-vinoj de Anton Kiefer.

La tuttaga ekskurso arigis du aŭtobusojn da ekskursantoj. En la urbo Xanten ni vizitis imponajn romiajn restaĵojn. En la romia epoko ĝi estis grava urbo, la plej norda "colonia" de la imperio. Malgraŭ kelkaj sunradioj, post la vizito al tiu templo, nin daŭre akompanis la pluvo... Iom longe daŭris la tagmanĝo en la restoracio, kun nomo "Gotisches Haus" (malfru-gotika domo). Ni tamen sukcesis viziti la pilgrimejon Kevelaer, sub daŭra pluvo. Pro malfavora vetero kaj malfruo ni ne veturis al Nederlando, kiel unue planite. Ni revenis al "nia" kastelo.

La distraj vesperoj ebligis ĝui diversajn koncertojn. Sin prezentis loka folklora dancgrupo de Gemen, la fama "Kajto" el Nederlando, la profesia komponistino Elena Puĥova el Ĉeĥio, la humora kantisto Mikaelo Bronŝtejn el Tiĥvin en Rusio, la hispana teknomuzikisto Solotronik. Apartan sukceson havis la kant-grupo "Kajto" kun siaj ĉarmaj kantoj, eĉ se iom naivaj, sed tre klaraj kaj kompreneblaj tekstoj. Por kunkantigi la publikon ili montris la tekstojn sur grandaj afiŝoj sur la scenejo. Kajto produktis jam kvar kompaktdiskojn. Dum la koncerto ili kantis novajn kantojn. Eble baldaŭ aperos nova KD. La publiko ĉiam entuziasme partoprenis la vesperojn. Kiel tradicie, la lasta vespero estis la internacia vespero kun kontribuoj de la IF-anoj. Tute alian impreson donis Eduardo Vargas el Hispanio, kiam li prezentis modernan teknomuzikon kun diversaj lum- kaj son-efektoj. Kun impona voĉo li admirinde kantis la Esperanto-himnon. "La eta Princo" ricevis plaĉan prezentadon fare de Elena Puĥova kunlabore kun Mikaelo Bronŝtejn.
Inter la danc-kursoj ricevis apartan atenton la kurso kaj ekzercoj pri polonezo. Pli ol 20 paroj ekzercis tiun paradan dancon kun la celo ĝin prezenti antaŭ la malfermo de la silvestra danc-vespero.

Por la 31a de decembro la kavalira salono estis la tre oportuna manĝejo kaj dancejo. Tre bela bufedo estis je dispono en apuda "ĉasista" salono. La organizanto laŭvice vokis laŭ tabloj la gastojn, kiuj povis sin servi ĉe la bufedo. Ja ne estus loko por ĉiuj homoj samtempe. Je la 21a horo post la fino de la manĝo kaj antaŭ la komenciĝo de la balo, ekaŭdiĝis la muziko de polonezo kaj ni parade eniris la salonon laŭ la bela ritmo de tiu muziko. Ĝi estis ege sukcesa kaj la ceteraj gastoj multe aplaŭdis nin, eble eĉ kun bedaŭro, ke ĝi ne daŭris pli longe. Supozeble tiu ideo estis ege bona kaj restos aŭ evoluos por venontaj IF-oj.

Poste okazis la silvestra balo en la kavalira salono. La muziko invitis al dancado. Tamen tre baldaŭ bele dancebla muziko pli kaj pli maloftis. Kelkaj gejunuloj sukcesis tiam okupi la dancejon por iel trem-moviĝi. Sed la tempo pasis, la jaro 2002 daŭre ŝrumpxis kaj proksimiĝis la jarŝanĝoj. Je la 22a horo ni bondeziris al rusaj partoprenantoj, je la 23a al litovaj, latvaj, ukrainaj kaj israelaj partoprenantoj. Kaj je noktomezo estis la nova jaro por ĉiuj, ĉesis la muziko, ni plenigis niajn glasojn per ŝaŭmvino kaj per tostado ni bondeziris al ĉiuj. Tintis la glaso kaj okazis longa interkisado kun bondeziroj por la nova jaro. Poste revenis la muziko, ne ofte facile dancebla. Iom post iom malpleniĝis la tabloj. Lastaj gedancantoj finis la balon antaŭ la kvina matene.
Jen la nova jaro 2003 kaj en la unua tago okazis la tradicia promenado de la unua de januaro, refoje sub pluvo. Tamen multaj kuraĝe ĝin partoprenis.

En tiu familia kaj amika etoso de IF-semajnoj kreiĝas kutimoj kaj tradicioj. Kun emocio ni havis la eblecon spekti tre interesan video-filmon faritan de Liba kaj Floreal Gabalda dum antaŭa IF en Magdeburg (2001/2002). Reaperis konataj vizaĝoj de lastjaraj partoprenantoj, iuj bedaŭrinde ĉi-jare ne ĉeestis. Ni vidis amuzajn situaciojn, ni spektis la vivon de IF-anoj de nia internacia familio. Tiel ankaŭ finiĝis IF 2002/2003.

Fine de 2003 okazos la jubilea 20a Internacia Festivalo en la nordgermana urbo KIEL. Ankaŭ vi aliĝu al tiu granda familio de IF-partoprenantoj.

André Grossmann, Francio