Raporto de Liba Gabalda, Francio

19-a Internacia Festivalo en Borken-Gemen
27.12.2002 - 3.1.2003

» Religioj kaj konfliktoj «

Travivi kelkajn tagojn en kastelo estas deziro pri kiu oni sonĝas estante infano. Ĉi jare tiu revo plenumiĝis al ĉeestantoj de la 19-a Internacia Festivalo. Pli ol 200 personoj, inter kiuj multaj novuloj havis eblecon travivi eksterordinare belan, kulturriĉan kaj distran semajnon en fabela, de akvo ĉirkaŭita, kastelo en Borken-Gemen. La nombro da IF-anoj kreskas. Ĝoje ni konstatas, ke aperas novaj partoprenantoj. Aliĝis 220 personoj el 25 landoj el tri kontinentoj: Eŭropo, Azio kaj Ameriko.

Kiel kutime, ankaŭ la ĉi-jara 19-a IF estis tre varia kaj sukcesa. Multis prelegoj, promenoj, prezentadoj, vesperaj spektakloj, dancvesperoj, ludvesperoj. La "Knajpo", kiel ĉiam, plenplenis kaj la bonhumoro en amikaj rondetoj regis ĝis malfruaj horoj. Ne mankis surprizo fare de la organizanto, nia kara Hans-Dieter Platz. Ĉi-foje nia dokumentujo estis pliampleksigita per nova IF kantaro kaj per kajero kun kuirreceptoj.

La kadra temo: RELIGIOJ KAJ KONFLIKTOJ estis amplekse pritraktita kaj dum la prezentoj ekestis interesaj diskutoj. Ni konatiĝis kun diversaj religioj kaj iliaj doktrinoj, kun religiaj kutimoj de malsamaj popoloj, kun historioj kaj tradicioj en multaj landoj. Krom tio estis abunda elekto de aliaj prelegoj kaj aktivaĵoj. Ĉiutage antaŭ matenmanĝo oni povis praktiki ĉigong-on aŭ ĉeesti matenan preĝon. Dum multnombraj prelegoj ni povis konatiĝi kun praastronomio en Sudameriko, ĉina kaligrafio kaj tradicia pentroarto, INDA-dancado, bildlingvo Bliss, Esperanto-filatelio, vidi la diapozitivojn kaj videofilmon pri la pasinta IF, lerni danci valson, argentinan tangon kaj ĉaĉaon, sekvi kurseton pri bridĝo, sorobano, origami-paperfaldado. Eblis ĉeesti paroligan kurson aŭ trezorserĉadon. Ne mankis konsiloj por komputilantoj nek jumeiho-masaĝo kaj gimnastiko.

Urbaj promenoj kaj migrado en naturo allogis multajn partoprenantojn. Dum la plilongiga tago ni povis aŭskulti interesajn prelegojn pri Vorkuta, Peterburgo kaj Rusio ĝenerale. Ĉio-ĉi estis akompanita per diapozitivoj. Dum la tuttaga ekskurso ni ne bonŝancis pri vetero. Nur dum momento ekbrilis suno kiam ni grupfotiĝis en Xanten ĉe restaĵo de romia templo. Forta pluvo akompanis nin eĉ al Kevelaer kie ni trarigardis "gracan kapelon" kaj rapide revenis al nia kastelo.

Vesperaj programoj estis riĉaj kaj variaj. Bonvenigis nin loka folklorensemblo kiu prezentis gajajn dancojn kaj kelkaj el ni povis ĝoje kundanci. Tre grandan sukceson havis koncerto de KAJTO kiu tuj kaptis koron de ĉiuj. Longdaŭra aplaŭdado esprimis la rekonon, admiron kaj kortuŝajn sentojn. Tute alia stilo de muziko venis el Hispanio prezentita de SoloTronik. Eduardo Vargas prezentis al ni modernan teknomuzikon kun diversaj son- kaj lum-efektoj. Ĉefe la Esperanto-himno impresis. Ĉarma estis koncerta prezento de "La Eta Princo" de Elena Puĥova kunlabore kun Mikaelo Bronŝtejn. La tradicia Silvestra balo enkondukita per majesta polonezo rikoltis admiron kaj longan aplaŭdon. Varia internacia vespero, en kiu niaj talentuloj prezentis sin, plaĉis al ĉiuj spektantoj. Poste la akordiono, gitaro kaj fluto gaje muzikis en la Knajpo.

Vi ankoraŭ ne scias KIEL pasigi la venontan jarfinon? Venu al la nordgermana urbo KIEL, kie okazos la 20-a jubilea Festivalo. Tie vi bone amuziĝos, amikiĝos kaj eble eĉ enamiĝos ... Kaj al bela AMUZA DANCVESPERO invitas vin jam ekde nun Liba Gabalda.

Liba Gabalda,
La Norville, Francio
12 jan 2003


Liba invitis "malkovri la ĝojon danci en kastelo laŭ la ritmo de valso"