Raporto de Mikaelo Bronŝtejn, Rusio
en "REGO" (Rusia E-Gazeto), februaro 2003


19-a Internacia Festivalo en kastelo Borken-Gemen

» Kelkaj "KIEL" antaŭ KIEL «

KIEL vi preferus uzi vian matenan tempon? Minimume estas du variantoj - gimnastiko Ĉigong aŭ matena preĝo. Tute senpripense mi ĉiam elektadis la trian, nome, dormon ĝis matenmanĝo. Minimuman dormon, ĉar antaŭis la Knajpo, la plej fama trinkejo en Esperantujo! Minimume ĝis la dua post noktomezo... Nu, alfrontante en manĝejo sanplenajn vizaĝojn de Ĉigongemuloj, mi sentis konsciencriproĉojn kaj envion, certe. Sed ja - Knajpo! ...

KIEL trafi al tiu mirinda Knajpo, vi demandos. Tute simple - aliĝi kaj veni al la Internacia Festivalo (IF) kiu okazas dum jarŝanĝo en Germanio. Estis, do, la 19-a, okazinta inter la 27-a de decembro 2002 kaj la 4-a de januaro 2003 kun la ĉeftemo "Religioj kaj konfliktoj". Ja fakte ne pri Knajpo temis, kaj la ĉeftemo estis plej digne prezentita. Ulrich Brandenburg, diplomato kun 22-jara praktiko, brile rakontis pri regionaj konfiktoj. Bernhard Westerhoff, oficisto de la bahaa centro, klare prezentinta Bahaismon, invitis al la diskuto: kial pluraj religioj, se nur unu Dio? Pri tute ekzotikaj moroj de Karaimoj rakontis Ruta Kereviĉiut. Ankaŭ la tradiciaj religioj ricevis dignan prilumigon: pri islamo parolis Bernhard Westerhoff, pri Aŝkenazoj kaj Sefardoj en Israelo - d-ro Amri Wandel, pri la sociala doktrino de rom-katolika eklezio - pastro Albrecht Kronenberger, pri ortodoksa religio - Tatjana Loskutova, pri ĉio, sed en Dagestano, - bonvolu diveni. Ĉu jam farita? Nu, certe, - Abduraĥman Junusov. Eĉ mi, analfabeta ateisto, entuziasmiĝis por rakonti pri la miraklofara ikono de la Tiĥvina Dipatrino ...

Abundis ankaŭ ekstertemaj, sed ne malpli interesaj aferoj. Ĉu eblas ne veni, se pri la pra-astronomio en Sudameriko rakontas profesoro pri astrofiziko, kunaŭtoro de la libro "La kosmo kaj ni", Amri Wandel ? Aŭ al kurseto pri Briĝo de Dirk de Weerdt ?  Aŭ al la danckurso de Rob Keetlaer ? Aŭ ? Aŭ ?

KIEL elekti, se antaŭ kaj posttagmanĝa prelegotempoj enhavis po kvar-kvin samtempaj eblecoj ? Ĉu denove dormi ? Nu, ne ! Pli ol ducent IF-anoj, venis el siaj 24 landoj ne por dormi, do, ĉiu preleginto ricevis abundan aŭskultantaron. Ankaŭ promenekskursoj rikoltis ŝatantojn spite al pluveta vetero. Ja la IF okazis ĉi-foje en vera 700-jaraĝa kastelo Gemen kun belegaj ĉirkaŭaĵoj ! Preskaŭ ĉiujn kunigis la tuttaga ekskurso al la romia "Colonia Ulpia Trajana" - nuna urbeto Xanten, kun aro da objektoj el la 100-a jaro p.K. En la apuda, ĉarma urbeto Kevelaer nin denove atakis pluvaĉo, sed ĝi ne sukcesis venki komunan bonhumoron. Des pli, ĉar post reveno en la kastelo nin atendis la varma etoso de la Knajpo !

KIEL pasigi vesperon en IF ? Post la vespermanĝo - kun ĉiuj, sendube, en la granda aŭlo. Tie sinsekve prezentis koncertojn la folklora grupo de Gemen kun kantoj-dancoj kaj brando-regalo por ĉiuj, la famega ensemblo KAJTO kun la peramase kantegataj kanonoj, Elena Puĥova kun sia nova porinfana muzikalo "La Eta Princo", Solotronik kun sia teknomuzika versio de Esperantista himno, kaj mi kun - nu, vi scias... Ĉu restas la vesperoj? Ja jes, unu - por la gaja Internacia Koncerto kun varie abunda programo ankaŭ kun la postprogramo de Kim Henriksen ! La dua estis tamen Novjara vespernokto - do, por la Silvestra Balo kun rava polonezo kaj por Silvestra Bufedo kun diablo-scias-kio, sed tre bongusta, kaj por tostado-gratulado ĉiuhora omaĝe al ĉiu venanta Novjaro, kaj por eksploda ilumino kaj ...!!!

Ĉu mi diru, ke oni povis elekti la distron post fino de la enprogramitaj koncertoj el inter trankvila ronkado en komforte varmaj ĉambroj, nokta promeno aminduma, ĉirkaŭ bele lumigita kastelo, kaj ... aĥ, denove mi pri la Knajpo !

KIEL modele estas ĉio kunordigita ! Ne estas demando, ĉar la programo efektive povus esti modelo por iu-ajn (200-300 persona) kongreseto. Ĉio pasas senhaste, sentrude, laŭtempe,  trifoje dum tago paŭzigata per bongustaj manĝoj. Ĉio estas detale pripensita kaj preparita eĉ la ĉiujaraj surprizoj en la dokumentujo, ricevata de ĉiu IF-ano. Ĉi-jare la surprizo estis libreto da receptoj, vaste prezentanta la mondan kuirarton. Deknaŭjara sperto de IF garantias poluritan, zorge pripensitan organizon por la programo ĉiujare nova. Kaj kvazaŭ en ombro restas la modesta kaj ŝatata de ĉiuj, la grandioza kaj la malplej rimarkebla dum la IF mem - la figuro de la ĉeforganizanto Hans-Dieter Platz. Eĉ ne ĉiu konas tiun Hans-Dieter, kiu li estas ? Ĉu la ĉie-esta HDP ? Ĉu vere ? Ja jes ! Cetere, ankaŭ li estas konstanta adepto de la Knajpo !

KIEL trafi al tiu fama Knajpo ? - vi demandas. Tutsimple  - aliĝi kaj veni al KIEL, kiu ne estas demando, sed la nordgermana havenurbo. KIEL estas la urbo, kie okazos la jubilea, 20-a Internacia Festivalo, kaj ties ĉeftemo estos RUSIO ! Mi majuskligas ankaŭ pro la kaŭzo, ke nur triopo da rusianoj  en akompano de la ĉeĥianino Elena Puĥova partoprenis la 19-an IF-on. Do, dum la plilongiga tago nia kvaropo devis reklami la landon, kiu estas la onta ĉeftemo ! Tutan tagon ni prelegis, kantis kaj preskonferencis, respond(ec)ante pri ĉio, kio okazas tie, ĉe ni. Ĉu ne estas tro por tiom eta grupo?

Tamen ni, la partoprenintoj de la 19-a IF, havas fortan esperon, ke al la vica, la 20-a, iros vi, spertaj prelegantoj por bonnivele prezenti nian landon kaj nian movadon. Ke iros vi, artistoj, adorataj de EOLA kaj RET, sed preskaŭ komplete nekonatan en Okcidento. Ili ekkonu ! Kaj vi, la aliĝontoj, kompense ekkonos la modelan renkontiĝon, inkluzive la plej faman en Esperantujo ... nu, vi jam scias.

Mikaelo Bronŝtejn, Tiĥvin, Rusio

La rusa triopo prezentas "Rusion", en la mezo la bardo Mikaelo Bronŝtejn