Raporto de Liba Gabalda, Francio
en "La Informilo" (Espéranto France-Est), n-ro 117, aprilo 2002
kaj en "Magdeburga folio", februaro 2002

18-a Internacia Festivalo en Magdeburg
27.12.2001 - 3.1.2002

» Unu mondo - kvin kontinentoj «

Kiel ĉiam tre riĉa, ĉi-jara 18-a IF okazis unuafoje en nova federacia lando Saksio-Anhaltio. Ĝi estis bona elekto. Ni povis rimarki agrablajn diferencojn. Afabla akcepto de la direktoro, kiu eĉ bonvenigis nin esperante, feste dekoraciita enirhalo, koridoroj kaj ĉambroj atestis pri tio. Partoprenis ĉirkaŭ 200 gesamideanoj inter kiuj pluraj novuloj. Al ili la Festivalo plaĉis ekde la unua partopreno. Iuj jam senhezite aliĝis al la sekvonta.

Post vespermanĝo kaj bonvenigo de la organizanto Hans-Dieter Platz - la motoro de IF - okazis interkona vespero kiun per spritaĵoj animis la konata magiisto Trixini. Mikaelo Bronŝtejn el Rusio gitaris kaj kantigis la ĉeestantojn. Ekestis agrabla etoso kiu postdaŭris en la Knajpo. Parolado, ŝercoj, kantoj aŭdiĝis ĝis malfruaj nokt-horoj.

Ni restadis ne malproksime de la urbocentro, do ofte eblis promenadi kaj aĉetumi. Dum plurfojaj urbaj promenoj, gviditaj de spertaj magdebuganoj, ni konatiĝis kun tiu tre bela urbo kaj ĝiaj vidindaĵoj. Interesa estis vizito en Guericke-muzeo, dediĉita al Otto von Guericke, plurfaceta homo plej konata kiel sciencisto. Post detala klarigo de lia sukcesplena vivo kaj liaj meritoj por la scienco, ni provis surloke kelkajn eksperimentojn.

La programo, kiel kutime tre variis kaj abundis. Malfacile eblas elekti el tiom da interesaj proponoj. La kadra temo UNU MONDO - KVIN KONTINENTOJ estis bone plenumita. El ĉiuj kontinentoj ni ĝuis ion admirindan. Travivaĵoj el Afriko, lumbildoj el Aŭstralio, el Sudamerikaj Venezuelo kaj Brazilo, el Israelo kaj Groenlando, El Azio ni gustumis uzbekan manĝon Manti. Arto estis prezentita el fora Dagestano. Per grandaj afiŝoj pri Fortalezo en la enirhalo, per lingvokurseto pri portugala lingvo kaj per prelego pri Brazilo ni estis varbataj por la venonta UK, kiu okazos somere en Fortalezo.

Ne mankis poemoj, kantoj eĉ religiaj, danckursoj, origami, Jumeiho terapio kaj gimnastiko, kvizo, konkurso por legemuloj, bakkurso, trezorserĉado, paroliga kurso, tablo-tenisa konkurso ktp. Ne eblis ĉeesti diversajn prelegojn kiuj okazis samtempe en malsamaj salonoj de la konstruaĵo. Bone ankaŭ funkciis libroservo kaj infan-prizorgo.

Multaj fakaj prelegoj, kiuj rilatis al la ĉeftemo estis prezentitaj fare de kompetentaj prelegantoj. Ne mankis prelego pri aktuala temo de la 11-a de septembro. Ekestis viglaj diskutoj kaj interŝanĝoj de opinioj, kiuj pliriĉigis kaj kompletigis la koncernajn temojn.

Aparte menciinda estas prelego pri tutmondiĝo, laborgrupo pri interkultura kompreniĝo en praktiko kaj seminarieto pri Esperanto-instruado kun fervora partopreno de la ĉeestantoj. Tre valoraj estis prelegoj rilatantaj al komputilado.

Ĉar, ekde la 1-a de januaro 2002, okazis la transiro al eŭropa monunuo eŭro, multaj interŝanĝis, admiris kaj komparis eŭromonerojn de diversaj landoj. Cirkulis eŭroj germanaj, francaj, belgaj, nederlandaj kaj aŭstraj. Krome ankaŭ oraj metalaj dolaroj de Tom el Usono. Por ni, Esperantistoj, tiu eŭro-evento estas tre bonvena kaj konvena ĉar kutime ni multe vojaĝadas. Feliĉe, ekde nun ni ne bezonos ŝanĝi monon en Euro-eŭropo.

Magia vespero kun Trixini plensukcesis. Ĉi-foje li rilatigis sian prezenton al la aventuroj de Harry Potter, kiujn preskaŭ ĉiuj infanoj jam konis, ĉar ĝi ege populariĝis lastatempe. Trixini, magie vestita, surhavis T-ĉemizon kun emblemo de la lernejo Hogward. Li ofte surprizadis infanojn per aperado de bonbonoj malantaŭ iliaj oreloj.

Ne mankis trukfotisto, kiu multobligis iujn ĉeestantojn en diversaj kaj amuzaj pozicioj.

Dum la folklora dancvespero aŭdiĝis popolkantoj eĉ tahitiaj. Ni dancis propra-fantazie. Ankaŭ dum la novjara dancvespero ni bone dancis kaj agrable amuziĝis.

Ne mankis surprizo de HDP. Ĉi foje ni ricevis esperantan IF-kantareton. Novulojn li bonvenigis per glaso da ŝaŭmvino. En restoracio, dum la ekskursa tagmanĝo, ni estis regalitaj per terpoma likvoro, cetere bongusta.

La dimanĉa tuttaga ekskurso gvidis nin je 90 kilometra distanco al la urbo Lutherstadt Wittenberg, kie en la 16-a jarcento agadis la konata reformisto Martin Luther. Ni trarigardis preĝejon, bonguste tagmanĝis, vizitis malgrandan presejon kaj revenvoje ni haltis por admiri fasadon de renovigita gimnazio, kolorpentrita laŭ ekstravaganca pentristo Friedensreich Hundertwasser, kiu inspiriĝis el infandesegnaĵoj. Ĝi en neĝkovrita pejzaĝo aspektis fabele bela.

La junuldomo, kie ni restadis estis renovigita, la ĉambroj estis konfortaj, la manĝoj abundis kaj bongustis. Ĉefe la tablo de la silvestra bufedo estis tre bele aranĝita kaj la enhavo unuavide allogis. Dum la balo ni agrable babilis kaj dancis. Novjaraj kisoj, ridetoj, ĉirkaŭbrakoj, tintadoj kaj reciprokaj bondeziroj abundis kaj ŝaŭmvino fluis freŝigante niajn gorĝojn.

Post abunda brunĉado la novjara promeno en frosta vintro gvidis nin laŭ la rivero Elbo kaj survoje ni ĝuis neĝbulajn amuzojn.

Dum vesperaj programoj ni estis regalitaj per magiumado de Trixini, koncerto de profesia kantistino Elena Puĥova, gitar-koncerto kun poemoj de Mikaelo Bronŝtejn kaj per aliaj interesaj humoraĵoj. Post ĉiu prezento sekvis kutima knajpumado ĝis malfruaj horoj. La Knajpon ĉi-foje prizorgis, ĉiam afable, niaj rusaj geamikoj kaj Graĵina el Litovio. Ĉiutage regis gaja etoso. Iuj kartludis, aliaj kantis aŭ ŝercis kaj ridegis.

Denove ni akiris novajn neforgeseblajn spertojn kaj travivaĵojn. La etoso estis dum la tuta semajno kiel kutime tre amika. En Internacia Festivalo bone sentiĝas ke Esperanto estas la ĝusta solvo por egaleca interkompreniĝo kaj facila komunikado. Oni multe lernas de aliaj. Ni havis la impreson ke la fino alvenis tro rapide. Tempo flugis, jen venis la lasta, internacia vespero kun bunta programo. Kun intereso ni spektis ĵongladon, kantadon, skeĉojn, akordionan muzikon, rezultojn de la tenisa konkurso kaj aliajn amuzaĵojn. La sekvan tagon plej multaj forvojaĝis al siaj hejmoj.

Sed por ni la IF ankoraŭ ne finis. Estis ebleco partopreni la plilongigan tagon. Ĝi estis interesa kaj ne tiom programe ŝarĝita. Okazis nur unu lumbilda prezento matene. Posttagmeze estis du programoj inter la paŭzoj. Restis eĉ iom da tempo por butikumi en apuda urbocentra magazeno. Post la prelego pri Puŝkin ni eĉ gustumis bongustan puŝkin likvoron. Prelego kaj projekciado de lumbildoj el Groenlando kaj el ekzotika Venezuelo vekis intereson kaj admiron de aŭskultantoj.

Tre agrabla kaj festeca estis la vespermanĝo Raclette-fromaĝo kun franca ruĝa vino kaj ĉeĥaj kuketoj. La kantoj de Mikaelo Bronŝtejn kaj tiuj de la kantareto gajigis tiun bonan, amikan rondon ĝis malfrua nokto. Ni ĉiuj travivis eksterordinare belan vesperon.

Dum Internacia Festivalo oni ĉiam konatiĝas kun novaj amikoj, interparolas kaj amuziĝas kun malnovaj kaj kune ĝuas internacian etoson. IF estas tre interesa, lerniga, kontaktiga amuza kaj tamen serioza aranĝo.

Ne manku en la venonta 19-a IF! Vi sentos vin reĝece, ĉar unuafoje ni festos en iama akvokastelo Borken, kiu troviĝas? en okcidenta Vestfalio, proksime al la nederlanda limo. Ne hezitu, jam 80 partoprenantoj aliĝis surloke al al 19-a IF. Ĉu ankaŭ vi?

(Liba Gabalda, Francio)