Raporto de Liba Gabalda, Francio

17-a Internacia Festivalo en Trier
27.12.2000 - 3.1.2001

» Esperanto kaj infanoj «

La 17-a IF en Trier atingis rekordan aliĝantaron. Aliĝis 235 personoj el 16 landoj. La plej foraj partoprenantoj venis el Usono, Irano, Israelo kaj Rusio. Multaj novaj familioj venis kun malgrandaj infanoj kaj beboj. La programo estis tre abunda, eblis elekti el pli ol 50 programeroj. Ni plene ĝuis la semajnon, riĉa je eventoj, la altvalorajn prelegojn, manlaborojn, ludojn, kuirarton, vesperan programo ktp. La kadra temo "Esperanto kaj infanoj" estis interese prezentita en prelegoj kun diskutoj fare de fakuloj kaj profesoroj.

Prof. Jouko Lindstedt el Finnlando respondis la demandon "Ĉu la denaskuloj aliformigos la lingvon kaj la movadon?" La prezidanto de AIS, prof. Helmar Frank, prelegis trifoje pri lingvoorientiga instruado el kibernetika vidpunkto. Tatjana Loskutova, universitata instruistino el Rusio, prilumis la edukadon de denaskaj esperantistoj kaj la estontecon de nia movado. Dieter Rooke el Svislando parolis pri siaj malfacilaĵoj kaj spertoj kun denaske parolanta filo Ciril.

Pri sukcese okazinta Universala Kongreso en Tel Aviv raportis prof. Amri Wandel el Israelo. Dokumente estis prezentita videobendo de 8-minuta elsendo de israela televido, dediĉita al Esperanto kaj filmita dum la UK. Du aliaj interesaj prelegoj de Amri vekis la intereson de multaj ĉeestantoj. Temis pri kadratema "Esperanto kaj infanoj" kaj naturscienca "Stela vivo kaj morto: mirinda Eta Karina".

Respondi al aktuala temo "Kion fari kontraŭ raketoj" ne estas facila tasko. En samtitola prelego, direktoro pri sekureca kaj defenda politiko ĉe la Ministerio por Eksterkandaj Aferoj en Berlin, Ulrich Brandenburg, traktis la temon kaj klarigis kiel ĝis nun funkcias la protektado kontraŭ armiloj. Wolfram Diestel informis pri la manko kaj la ebla solvo de ĝenerala Esperanta vortaro en elektronika formo. En prelego pri "Nombroj, numeraloj kaj ciferoj", Yashovardhan (Germanio) parolis pri diversaj sistemoj uzataj en la mondo. Pri "Biologiaj nomenlaturoj, la tradiciaj kaj la alternativaj" parolis prof. Wim de Smet el Belgio.

En tri prelegaj kursoj "Mitologiaj rakontoj pri steloj laŭ Ovidius", d-rino Vera Barandovska-Frank, filologino, konatigis la verkon de Ovidius, "Metarmorfozoj". Tre lerte kaj amuze, Vera rakontis pri mitologiaj herooj kiuj transformiĝis en stelojn formante diversajn konstelaciojn.

Grandan intereson vekis kurso pri japana skribo, lerte prezentita de Kimie Markarian. Ne malpli interesa estis ŝia du-parta kurso pri sorobano, la japana kalkulmaniero. Multe ni ridis dum teo-seminario en kiu Aĥmad Nagizadeh el Irano rakontis pri iranaj kutimoj kaj moroj, kaj pri sia sperto en Armenio. Li devis respondi multajn demandojn al scivolema partoprenantaro.

Tre aprezataj kaj amuzaj estis diversspecaj societaj ludoj, kiujn gvidis Nora Caragea, Germanio. Nora ankaŭ informis pri tri konataj (germanaj) infanlibroj, kiujn ŝi mem tradukis kaj eldonis, kaj invitis la infanojn al voĉlega konkurso, en kiu la infanoj povis gajni valorajn premiojn kaj diplomojn. Ne mankis lumbilda prezento de Brian Moon, Luksemburgio, pri pasinta(j) IF. Barbara Poterucha, Belgio, kaj Bert Schumann, Francio, prezentis la japan-devenan terapion Jumeiho. Grandan sukceson havis la uzbeka manĝo "Plov", kiun en kuirkurso prezentis Svetlana Maximova kaj Irina Galicyna el Rusio. La partoprenantoj venis amase por ĝui la pretigitan bongustan manĝon, kiu iom similas al hispana Paella. En alia kurso, Irina kaj Svetlana informis pri la rusa pentro-arto "Ĥoĥloma", temas pri ligno-kuleroj kun or namaĵoj, nomita laŭ la vilaĝo kie la metiarto ekestis.

Dum IF oni dancas ne nur dum la silvestra balo. Por ĝoje fini la duan jarmilon, tuj post IF-komenco, okazis "Gaja dancvespero". Plene esperantlingvan danc- kaj diskotekan vesperon okazigis Floréal Martorell. Certe la muzika kaj precipe la rokmuzika Esperantujo riĉiĝis per la multjara valora laboro de Flo. En du-parta informprelego li ankaŭ prezentis la Esperantan muzikkulturon. Tre amuzan dancadon ebligis la foklora grupo de Trier, kiu prezentis al ni popularajn dancojn kun la franca "kankano". En danckurso de Bart Demeyere, Belgio, ni dancis merengon kaj svingon.

Dum la silvestra vespero ni ĝuis riĉ-enhavan bufedon kaj gajan balon ĝis la sesa horo matene. Noktomeze ĝi estis interrompita pro kuna tostado kaj gaja bonvenigo de la nova jaro. Post la novjara brunĉo okazis promeno, kiu, malgraŭ pluva vetero, allogis dekojn da partoprenantoj. Jam komence de la semajno okazis urba promeno tra la dumil-jara Trier, kiun gvidis Brian Moon el Luksemburgio.

Infanoj ricevis apartan atenton de profesia pupludisto, magiisto kaj edukisto, Christoph Frank, kiu surscenigis kun la infanoj la teatro-ludon "La malgranda sorĉistino". Krome li prezentis pupteatron kaj magion, kiun spektis ne nur infanoj kun granda scivolemo. Dum la tuta semajno la plej malgrandaj infanetoj ludis en "Ludejo", kie gepatroj mem povis zorgi pri ilia bonfarto. Infanetoj rapide amikiĝis sen lingva barilo. Alia aprezata programo, ĉefe por infanoj, estis la japana paperfaldado Origami, kiun gvidis Alyona Aristova el Moskvo. Ŝatata estis la trikado de ludo-bestetoj el kotonfadenoj sub gvido de Betti Maul, Germanio.

Ĉe la fino de la IF-semajno, niaj partoprenantoj povis montri la propran talenton dum la Internacia Vespero. Ni aŭdis kantojn, skeĉojn, akordeonon, admiris magiaĵon de Don Espero kaj ankaŭ tre sukcesan teatraĵon de la infanoj.

Plej granda sukceso kaj bonhumoro regis sendube en la "Knajpo", la tradicia kaj fama IF-trinkejo. Ĉiam estas io nova por sperti kaj spekti tie... Ĉi-foje certe ĝi estis alloga pro la servo kaj deĵoro de du ĉarmaj, ĉiam ridetantaj junulinoj, Aldona kaj Belonia, el Germanio kaj Francio.

Dum la ekskursa tago ni bonŝanĉis je favora vetero. Sekvante la riveron Mozelo, ĉirkaŭita de vitejoj sur krutaj deklivoj, ni vizitis antikvan romian vinpremilon en vilaĝo Piesport kaj pitoreskan urbeton Kues. Fine en Kröv ni tagmanĝis kaj poste vizitis vinkelon kaj gustumis tri specojn de fama vino, fama certe pro la etikeda nomo, konata tutmonde. Rememore ni ricevis lokan vinglaseton kaj botelon da vino, laŭ propra elekto. Tio estis agrabla surprizo, dank' al nia organizanto Hans-Dieter Platz, kiu lerte sukcesis negoci kun la vinproduktanto. Ankaŭ dum la bonveniga vespero ni estis regalitaj per glaso da ŝaŭmvino. Ĉe la alveno ĉiu partoprenanto ricevis E-kalendaron kaj not- libreton. En belaspekta kaj praktika program-broŝuro ni trovis kelkajn personajn adreskartojn por disdono dum niaj vizitoj en Esperantujo. HDP faras ĉion eblan por ke IF plaĉu kaj kontentigu ĉiun ĉeestanton, tial IF ĝuas tiom grandan sukceson kaj famon. Ĝi allogas ĉiujare novajn partoprenantojn. Kiu foje ĉeestas, emas reveni poste kaj sekvonte... Nia familio nun jam partoprenis dek fojojn.

Se vi ankoraŭ ne malkovris IF-on, venu sperti tiun eksterordinaran jarfinan oferton. Kunfestu, kunĝoju, kleriĝu; amuziĝu kaj bonvenigu la Novan Jaron en unika etosoplena aranĝo. Ne manku do ĉi-jare en Magdeburg, aldoniĝu al nia rondo familia kaj bonfartu en la Internacia Festivalo. Vi certe ne bedaŭros!

Liba Gabalda (Francio)