Raporto de Liba Gabalda, Francio

16-a Internacia Festivalo en Münster
27 dec 1999 - 3 jan 2000

» Eŭro-po «

La 3-an de januaro finiĝis kutima jarfina aranĝo por ĉiuj kiuj ŝatas renkonti geamikojn, ĝui agrablan etoson kaj kune bonvenigi Novan Jaron. Ankaŭ ĉi- jare ni bone amuziĝis, babilis, interŝanĝis ideojn, spertojn kaj kleriĝis dum pluraj interesaj prelegoj.

Ĉi-foje ni IF-umis en belega nordokcidenta urbo Münster (280.000 enloĝantoj), tute proksime al la urbocentro, kie multaj plurfoje promenadis. Dum mallongaj ekskursoj tra la urbo ni povis konatiĝi kun ĝia beleco kaj riĉa historio.

Al IF aliĝis rekorda nombro: pli ol 200 esperantistoj el 20 landoj. Kelkaj havis malfacilaĵojn kaŭze de grandega tempesto kiu furoris tiutempe en Eŭropo, ĉefe en Francio. Ni havis plezuron bonvenigi simpatian samideanon el Kubo.

Nunjare la ĉefa organizanto, Hans-Dieter Platz, faris al ni multajn agrablajn surprizojn kaj donacojn. Krom ĉiam pli kaj pli ampleksa IF-broŝuro, ĉi-foje en "nova vesto", ni ricevis kalendaron por la jaro 2000, notlibreton kaj flavan globskribilon kun surskribo "... jarfine al IF". Dum la interkona vespero li bonvenigis kaj regalis ĉiujn per glaso da ŝaŭmvino. Nu ja, por HDP, kiel li ŝatas nomi sin, tio estis bona okazo, ĉar tio estis jam la 15-a Festivalo kiun li persone organizis. Gratulon al li por tiom sukcesaj kaj agrablaj aranĝoj. Duan fojon ni tostis ĉe la fino de tiu ĉi evento. Mi ne povas imagi, ĉu eblas ankoraŭ ion plibonigi. Tiu ĉi jarfina Festivalo estas tiom perfekta kaj ŝatata, ke apenaŭ oni trovas ion similan.

Kiel ĉeftemo estis elektita EŬRO-PO, kaj okazis kelkaj prelegoj, kiuj traktis tiun ĉi temon. La programo estis, kiel kutime, abunda kaj bunta, ĉiu povis elekti laŭ sia plaĉo. Estis realigitaj diversaj aspektoj de la kadra temo kaj aliaj temoj. Oni povis starigi demandojn, partopreni diskutojn, esprimi sian opinion, kontribui per siaj scioj kaj konvinkoj. Krom diversaj prelegoj okazis kursoj pri desegnado, Yumeiho-gimnastiko, serio da masaĝkursoj, ĉiam ŝatata Origami - la japana paperfaldado, bakkurso, eŭrokvizo kaj ankaŭ AIS-studadsesio. Per lumbildoj ni povis vojaĝi tra proksima Oriento, revidi nin dum la pasinta IF.

Ankaŭ infanetoj, kiuj ĉi-foje estis multnombraj, trovis sian prizorgon kaj povis ludi, amuziĝi, desegni, kanti, ktp. La pli grandaj havis je dispono salonon por diskoteko, sed plej ofte ili ludis tablo-tenison aŭ spertiĝis en trukfotado, kiu jam populariĝis dum IF-oj.

Por kelkaj partoprenantoj okazis tre bonvena lingva kurso. Ne mankis societaj vesperaj ludoj, ankaŭ eblis sekvi kurson de tango-danco.

Dum la tuttaga ekskurso ni rigardis kelkajn belajn akvokastelojn kaj poste daŭrigis al nederlanda urbo Enschede, kie ni abunde tagmanĝis en ĉina restoracio kaj poste promenis tra la urbo.

Kiel ĉiam ankaŭ perfekte funkciis la libroservo de Flandra Esperanto-Ligo, kiun prizorgis, kiel kutime, Gerd Jacques kaj Guido van Damme.

En la plej ŝatata kaj vizitata Esperanto-gastejo KNAJPO estis ĉiam gaje. Ĝi funkciis ĝis malfruaj noktaj horoj dank' al la senlaca laboro de niaj KNAJPO-deĵorantoj.

Manĝoj estis variaj, bonegaj, dum la tuta semajno. Laŭdon al la dommastroj kiuj tiel afable prizorgis nin. Dum la silvestra balo ili preparis por ni italan bufedon.
Post solena festeno okazis la balo kaj noktomeze ni, per tostado, ĉirkaŭbrakumado kaj kisado, bonvenigis la Novan Jaron 2000. Ankaŭ de ekstere, el la urbo ni aŭdis laŭtan bonvenigon. Feliĉe la malbonaj prognozoj pri la 'fino de la mondo' ne okazis.

Post la Novjaro okazis tre interesaj prelegoj pri la kosmo, fare de sperta profesoro pri astrofiziko: Amri Wandel el Israelo. Temis pri suneklipso, tiu unika fenomeno kiun pluraj povis observi la 11-an de aŭgusto, kaj pri misteroj de Marso. Ne malpli interese prelegis Harald Schicke pri "kiel preventi korinfarkton kaj apopleksion".

La vesperaj programoj estis tre sukesaj. Koncertis por ni la fama Esperanto-grupo AKORDO el Nederlando. Dum la vestfalia folklora vespero ni eĉ havis okazon kundanci polkon kun la populara germana folklora grupo. Laŭdoj de ties gvidanto certigis nian sukceson. Ankaŭ eblis agrable danci dum la romantika dancvespero tuj ĉe la komenco de la Festivalo kaj krome dum pluraj vesperoj en la KNAJPO. Tie fojfoje belsonis akordiono aŭ gitaro. Niaj rusaj geamikoj kantis por ni ruse kaj Esperante, kelkaj el la ĉeestantoj eĉ fervore kunkantis. Dum la israela vespero ni gustumis tipan tiean manĝaĵon "falaflo". Ne mankis internacia vespero, kies enhavo estis riĉe kaj sukcese plenumita per kontribuaĵoj de festivalanoj.

Al tre agrabla etoso kontribuis fakte ĉiuj ĉeestantoj. Aperis kelkaj novuloj, kiuj espereble revenos alia(j)n fojo(j)n. Ne hezitu ankaŭ vi, jam pli ol 60 personoj aliĝis surloke al la venonta 17-a IF, kiu okazos jam trian fojon en la alloga urbo Trier.

IF estas kiel drogo, sed agrabla, sendanĝera kaj plezuriga. Spertu ankaŭ vi tiun unikan, etoso-plenan jarfinan aranĝon, vi neniam bedaŭros.

Liba Gabalda
FR-91290 LA NORVILLE, Francio