Raporto de Manfred Trenne, Germanio
en "Magdeburga folio", nro 29, feb 1999

15-a Internacia Festivalo en Saarbrücken
27 dec 1998 - 3 jan 1999

» Hobioj «

Por esperantistoj, kiuj deziras festi la jarŝanĝon inter samideanoj, la partopreno en la Internacia Festivalo (IF) estas rekomendinda.

Tiu tradiciriĉa Esperanto-renkontiĝo por 25 - 55-jaraĝaj geesperantistoj kaj Esperanto-familioj okazis lasttempe la 15-an fojon, en Saarbrücken, kaj tio seninterrompe, dank' al la ĉeforganizanto Hans-Dieter Platz (nomata HDP). Mi persone partoprenis la duan fojon kaj devas konstati, ke mi revidis pli ol 70 % de la partoprenintoj de la 14-a IF (1997-1998 en Trier).

Denove mi travivis en granda internacia familio (ĉ. 180 partoprenintoj el pli ol 14 diversaj landoj) unu semajnon kun dense plenigitaj programeroj:

 • antaŭtagmeze kaj posttagmeze oni ĉiam povis elekti inter 3 - 4 paralelaj programpartoj
 • vespere, post la vespermanĝo, denove oni havis du diversajn programojn je sia elekto
 • ĉiutage okazis libroservo pri Esperanto-literaturo
 • La enhavo de la diversaj programoj trafis preskaŭ ĉies guston: Ekz-e vi povis elekti inter ludoj, arto kaj kulturo, medicino kaj sciencaj prelegoj, vino- kaj bierovesperoj, kaj ĉiutage infana programo grandparte liberigis la gepatrojn de iliaj zorgodevoj dum la festivalo. Rimarkinda ankaŭ estas la tradicia tuttaga ekskurso, ĉi-foje al la proksima franca urbo Metz kaj la promeno tra la centro de Saarbrücken.

  Memkompreneble la kulminon de la renkontiĝo formis la tradicia silvestra bufedo kaj la silvestra balo. Preskaŭ ĉiutage dum la festivalo la trukfotomajstro Klaus-Dieter Albrecht produktis eksterordinarajn trukfotojn de la partoprenantoj, por ke ili mem aperu du- aŭ trifoje sur unu fotobildo. Sed la vera sekreto de la sukcesplena festivalo, laŭ mia opinio, i.a. certe estas la ĉiuvespera, aŭ pli bone dirite, la ĉiunokta restado en la tipa IF-Knajpo. Tiu tradicia parto de IF signifas babili, kanti, muziki aŭ simple amike travivi la vesperojn kaj noktojn inter diversaj geamikoj en harmonia internacia rondo, trinkante la tipajn E-trinkaĵojn, kiel ekz. "verdulino" aŭ "ruĝulino". Kaj ĝuste ĉi-tie mi havis mian taskon dum la 15-a IF kiel helpanto en la Knajpo.

  Kompare kun mia partopreno en la jaro 1997/1998 mi travivis la festivalon de alia vidpunkto. Unuflanke mia tasko labori ĉiuvespere (ĉiunokte) kaj posttagmeze (kafopaŭzo) en la Knajpo ne permesis al mi partopreni ĉiujn interesajn prelegojn/aranĝojn, sed aliflanke tion plene kompensis la multaj kontaktoj kaj interesaj paroladoj kun la Knajpo-gastoj. Mi povas konstati, ke je la fino de la aranĝo preskaŭ ĉiuj partoprenantoj konis min persone!

  Resumo: IF, la granda Esperanto-familio, estas neforgesebla tradicia aranĝo en la Esperanto-mondo, ĉu por plenumi sian soifon je scio per partopreno en prelegoj aŭ aranĝoj, ĉu per regulaj vizitoj de la Knajpo por trovi novajn kaj malnovajn geamikojn el diversaj landoj kaj por ricevi imagojn pri la feliĉoj kaj zorgoj de la eksterlandaj samideanoj. En mia privata kalendaro jam estas markita la 16-a IF, okazonta de la 27-a de decembro 1999 ĝis la 3-a de januaro 2000 en Münster, kie mi certe ree partoprenos.

  Permesu al mi finan penson: Se vi rakontos pri la festivalo al iu el la "ne-esperantista mondo", tiam vi rimarkos, ke tiu persono ne povas postsenti aŭ imagi la amikan internacian harmonion de la festivalo.

  Manfred Trenne, Magdeburg