Raporto de Liba Gabalda, Francio

15-a Internacia Festivalo en Saarbrücken
27 dec 1998 - 3 jan 1999

» Hobioj «

Ĉi-jare nia familio denove partoprenis la IF-on, famkonatan kaj neforgeseblan, klerigan kaj kulturan Esperanto-aranĝon, perfekte organizita de nia kara kaj entuziasma Hans-Dieter Platz (HDP) kaj kunlaborantoj. Ĝi okazis en la urbo Saarbrücken, malnova, moderna urbo, kiu pasintjare festis sian miljaran datrevenon. Menciindaj estas la neogotika urbodomo kaj preĝejo Sankta Johano konstruitaj inter la jaroj 1894 - 1898 kaj barokepoka puto en la bazara placo de urba parto Sankta Johano. Survoje al kastela preĝejo ni preterpasas ŝtatan teatron kaj tra la malnova ponto ni atingas kastelon de kie ni havas tre belan superrigardon al pli ol 150 000 loĝantara urbo kiu situas apud la franca landlimo.

La Festivalo okazis iom flanke de la urbo, sed tamen rapide atingebla perpiede. En la enirhalo de la gastejo tuj troviĝis la “Knajpo”, nia plej ŝatata renkontiĝejo dum paŭzoj kaj post vesperaj prezentoj. Tiu ĉi loko estas vera paradizo ne nur por bierŝatantoj. Programo, kiel kutime, estis tre bunta kaj oni povis elekti el prelegoj ligitaj al la ĉeftemo “Hobio” aŭ kun rilato al la plej aktuala temo “EŬRO”, la nova monunuo por Eŭropo. Tre interesa montriĝis serio da prelegoj de interlingvistika seminario pri “Internaciaj lingvoj - Esperanto en sia konkurenco” sprite gvidita de d-ro Werner Bormann. Dum alia altnivela prelego de d-ro Reinhard Fössmeier oni povis informiĝi pri AIS-Akademio Internacia de la Sciencoj kun sidejo en San Marino. Ĝi proponas universitatajn kursojn, konferencojn, ekzamenojn kaj kunordigas sciencajn esplorojn. Dum ambaŭ prelegoj okazis vigla debato kaj estis responditaj ĉiuj demandoj kaj klarigitaj ĉiuj vidpunktoj. Ne malpli interesa estis prelego de Heinz Dieter Maas pri “vojaĝo tra la universo de la vortoj”, en kiu li ankaŭ sprite komparis regnon de la vortoj kun la kosmo. Same kiel la kosma universo, la lingvo estas plena de mirindaĵoj, hazardoj, surprizoj, kiuj ofte ridindigas nin. Terence Watts i.a. prezentis psikolingvistikan eksperimenton rilate al psikolingvistikaj studoj de d-rino N. Dankova, krome li prelegis pri la esprimpovo en Esperanto, ambaŭ prelegoj estis interese prezentitaj kun vigla partopreno de ĉeestantoj. Sendube ankaŭ aliaj fakaj prelegoj estis interesaj, sed bedaŭrinde oni ne povas ĉeesti ĉiujn, ĉar multaj okazas samtempe. Tamen ĉiuj partoprenantoj havas ĉiam eblecon trovi ion interesan kaj allogan por sia gusto. Por ne tiom spertaj esperantistoj en la lingvo estis antaŭvidita paroliga kurso sprite gvidita de Alex Humet.

Por ŝatantoj de televidaj programoj okazis prelego “tuta mondo per satelitaj antenoj”. Tiuj kiuj interesiĝis pri kuracmetodo per kupado povis sekvi demonstracian prelegon kaj tuj provi la efikon de ĝi. Ankaŭ eblis partopreni masaĝ-serion. Mielŝatantoj povis malkovri unikan harmonioan mondon de abeloj pere de familio Ebel. Pri tio, kion kolektas Litovoj informis Grazina Opulskiené. Japanino Kimie prezentis al ni tradician japanan vestaĵon - kimono. Krome ŝi instruis “origami” - japanan paperfaldadon - kaj kalkuladon per sorobano.

Claude Nourmont interesiĝas pri genealogio, esplorado pri la prapatraro, kaj ŝi parolis pri tiu ŝatokupo. Stefan MacGill rakontis ne nur pri optika karaktro-rekono, fervojoj kaj instruado, sed li kun la edzino kaj familio Sleszák okupiĝis pri la infanaro dum la IF. Pri tio, ke sido kaj seĝo havas sian kulturon, konvinke parolis Frank Ubik. Dum la semajno kelkaj el la ĉeestantoj estis “trukitaj” de “freneza” fotisto Klaus-Dieter Albrecht, kiu ankaŭ ĉi-foje prezentis serion da lumbildoj. Ne mankis lumbildoj el la pasinta IF en Trier, pri tio kutimas raporti Brian Moon el Luksemburgio. Alia serio da lumbildoj informis pri Bolivio kaj Peruo, laŭ la vojoj de inkaoj.

La tuttaga ekskurso gvidis nin al la franca urbo Metz, kie interese ĉiĉeronis Bernard Vivier. Dum tagmanĝo ni havis plezuron gustumi tipajn lorenajn specialaĵojn kaj ĉefe bongusta estis deserto kun mirabelfruktoj. Aparte belan vidaĵon ni spektis vespere ĉe lumigitaj katedralo, ponto kaj preĝejo.

Por bierŝatantoj ne mankis biergustumaj vesperoj, ĉi-foje de belgaj bieroj. Ĉe “gaja vinfesto” ĉiuj rapide akiris bonhumoron kaj restis ankoraŭ longe ĉe vinglasoj vigle babilante. Por ŝatantoj de teo estis aranĝita teo- seminario.

Tre sukcesaj estis la programeroj por distriĝo. Tiuj, kiuj ne ŝatis “knajpumi”, povis ludi diversajn societajn ludojn. Ankaŭ la vespera oferto de kulturaj programoj estis tre varia kaj abunda. Ni konatiĝis kun la hungara kantistino Anjo Amika, krome ankaŭ Valentina Nan el Rumanio kun infanoj regalis nin per belaj kantoj. Bert Schumann kantis akompane de kompakt-disko francajn kanzonojn en Esperanto, speciale dediĉitaj por la 15-a IF. Kantoj kaj folkloro venis ankaŭ el Slovakio dum la slovaka vespero. Ne mankis ŝatata magia vespero de “Don Espero”, al kiu aldoniĝis kaj prezentiĝis kelkaj magiaĵoj ankaŭ de nia filino Belonia. Ambaŭ kolektis aplaŭdon kaj admiron ĉefe de infanoj, kiuj estis regalitaj ĉe la fino per bonbonoj. Tio ankoraŭ plifortigis ilian emocion. Sukcesa estis la vespero rezervita por la dancemuloj. Ni dancis en la “ritmo de la nokto” ĝis malfruaj horoj. Same, eĉ kun plifortigita elano, oni dancis dum la silvestra balo. La novjara promeno gvidis nin al proksima arbaro kie ni povis observi kelkajn sovaĝajn bestojn malantaŭ bariloj.

La semajno rapide pasis, la aranĝo finiĝis per la internacia vespero, ĝi konsistis el kontribuoj de ĉeestantoj kaj el du kantoj prezentitaj de profesiaj germanaj kantistoj.

Dum la tuta semajno ni ĉiuj tre agrable babilis, interkonatiĝis kun novaj partoprenantoj kaj travivis ne-forgeseblajn horojn en tiu unika amika etoso kaj familia rondo de ĉirkaŭ 180 personoj.

Jen, se ankaŭ vi volas kleriĝi, amuziĝi kaj renkonti geamikojn, danci, spekti lumbildojn aŭ videofilmojn, alvenu fine de tiu ĉi jaro al Germanio por partopreni la 16-an IF-on kaj kunfesti la jubilean jaron 2000, kiu ĉi-foje okazos en interesa urbo Münster dum la samaj datoj. Ĉion ĉi vi povas travivi kaj eble eĉ ankoraŭ iom pli... Venu sperti kaj senti tiun ĉi unikan internacian etoson, vi certe ne bedaŭros kaj denove revenos, eble kun novaj ideoj.

Amike salutas,
Liba Gabalda
(FR-91290 LA NORVILLE, Francio)

familio Gabalda, Francio, dum la ekskursa tagmanĝo